Dnes je streda 18. septembra 2019 meniny má Eugénia zajtra Konštantín

OZ konaného dňa 4.2.2013 PDF Vytlačiť
Streda, 06 Február 2013 18:33

 

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 4.2.2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu 


Prítomní:        Starosta obce                              Jozef Toma

 

                        Poslanci OZ :                       Ing. Michal Černej

                                                                      Mgr.František Farkaš

                                                                             Michal Farkaš

                                                                             Bohuš Juhás

                                                                             Peter Chomišák

                                                                             Gabriel Barna

                                                                     

Hlavný kontrolór:                              Ing.  Ingrid Grimlingová

Pracovník ob.úradu:                                  J. Sarvašová,

Hostia:                                                      

 

P r o g r a m :

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Rozbor hospodárenia za rok 2012
  4. Návrh rozpočtu na rok 2013
  5. Organizačné záležitosti – Vyjadrenie k rekonštrukcii el. vedenia
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení a overovateľov zápisnice určil p. Mgr. F. Farkaša a p. P. Chomišáka.

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej -  zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva .

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne.

 

3. Rozbor hospodárenia za rok 2012

Ing. I. Grimlingová – hlavný kontrolór a predseda finančnej komisie Mgr. F. Farkaš predložili rozbor hospodárenia za obdobie 1 - 12 mesiac a požiadali jednotlivých poslancov o ich pripomienky a návrhy.

Po vysvetlení dotazov a nejasností bol rozbor jednohlasne schválený.

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2013

Mgr. František Farkaš – predložil návrh rozpočtu na rok 2013.

 

 - kontrolórka obce Ing. I. Grimlingová predniesla odborné stanovisko k navrhovanému rozpočtu na rok 2013, ktorý zostavila finančná komisia a zároveň informovala prítomných o dodatočných úpravách niektorých položiek rozpočtu .

 

 Návrh rozpočtu na rok 2013 bol jednohlasne schválený a tvorí prílohu zápisnice.

 

 

5. Organizačné záležitosti – Vyjadrenie k rekonštrukcii el. vedenia

 J. Toma  - starosta obce informoval poslancov o rekonštrukcii trasy elektrického vedenia v obci Východoslovenskou energetickou spoločnosťou.

 

6. Diskusia

P. Chomišák -  upozornil poslancov obce na skutočnosť, že  v priestoroch budovy starej materskej škôlky, nachádzajúcej sa v obecnom parku, dochádza k porušovaniu bezpečnostných pokynov pri manipulácii s el. prúdom ako aj sústavnému neporiadku zo strany návštevníkov. Z tohto dôvodu navrhuje prijať adekvátne opatrenia zo strany obce, ktoré zabezpečia dodržiavanie pravidiel bezpečnej prevádzky, ako aj poriadku v priestoroch budovy.

M. Farkaš -  navrhol aby priestory bývalej MŠ boli občanom sprístupnené len v stanovenom čase, za prítomnosti zodpovednej osoby.

 Poslanci – navrhujú doriešiť vysporiadanie zvyšných dvoch pozemkov nachádzajúcich sa na Majerskej ulici, v blízkosti hl. cesty a následne po ich vysporiadaní riešiť projekt centrálnej zóny obce.

-          schválili poskytnutie príspevku  na stravné starostovi obce J. Tomovi s podmienkou minimálnej dĺžky denného výkonu práce pre vznik nároku na stravu.

J. Toma -  informoval poslancov a poriadkovú komisiu o aktuálnych problémoch ktoré sa nachádzajú v obci a poprosil ich o vzájomnú pomoc pri ich riešení.

 - oboznámil prítomných o realizácii projektu odvodnenia budovy ZŠ v Kazimíri a o začatí stavebných prác v nasledujúcich týždňoch.

- informoval o prepracovaní projektovej dokumentácie na výstavbu obecného amfiteátra podľa pokynov a pripomienok OZ.  

 

7. Návrh na uznesenie – návrh uznesení z 10. zasadnutia OZ predniesol p. Ing M. Černej.

 

 

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

 Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            overovatelia: Mgr. F. Farkaš,

                     P. Chomišák

        Starosta obce: Jozef Toma                                                                                       

 

Uznesenia z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 4.2.2013

 

Uznesenie č. 1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z 9.  zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Termín  - ihneď

                                                                         

Uznesenie č. 2/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

Plnenie rozpočtu za rok 2012 a rozpočtové opatrenia č. 2 až 13.

Termín  -  ihneď

                                                                           

Uznesenie č. 3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

a)       schvaľuje „Návrh rozpočtu obce Kazimír na rok 2013“

b)       berie na vedomie „Stanovisko hl. kontrolóra k navrhovanému rozpočtu“

                                                                          Termín ......ihneď

 

Uznesenie č. 4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

 schvaľuje  v zmysle  § 152 ods. 8 písm. c)  zákona č. 311/2001 Z.z. - Zákonníka práce  v z. n. p. rozšírenie okruhu osôb, ktorým obec zabezpečí stravovanie starostu obce vo forme stravných lístkov s podmienkou minimálnej dĺžky denného výkonu práce pre vznik nároku na stravu.                                                                                                                                                              

Termín  ...... ihneď

 

 

 

Separovaný zber

september 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 93 hosti prítomný