Dnes je utorok 26. mája 2020 meniny má Dušan zajtra Iveta

O dani z nehnuteľnosti, ostatných miestnych daniach PDF Vytlačiť
Streda, 23 Február 2011 13:07

N á v r h

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kazimír dňa: .......................

VZN nadobúda účinnosť dňa..............................

 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a  miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady a novely 517/2005 Z. z.

v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce Kazimír toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

č. 1/ 2011

 

o miestnych  daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na   území   obce   K A Z I M Í R

I.  č a s ť

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

§  1

(1) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území obce Kazimír.

(2) Obec Kazimír na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za nevýherné hracie prístroje,

(3) Obec Kazimír na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady.

(4) Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za výherné hracie prístroje je kalendárny rok.

 

 

II.            č a s ť

Miestne dane

Daň z nehnuteľností

§ 2

Daň z nehnuteľností zahŕňa

a/ daň z pozemkov,

b/ daň zo stavieb.

 

§ 3

Daň z pozemkov

(1) Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák. č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) a novely 517/2005 Z. z..

(2) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Kazimír v členení podľa § 6 ods. 1 až 6 zákona o miestnych daniach.

(3) Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k  l. januáru zdaňovacieho obdobia.    Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou. Hodnota OP a TTP je záväzná podľa prílohy č. 1 zák. 582/2004 Zb. a to:

 

 

Katastrálne územie

OP

TTP

Malý Kazimír

0,3701 €

0,0700 €

Veľký Kazimír

0,3173 €

0,0663 €

 

(4) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                           0.55 % zo základu dane,

b/ trvalé trávne porasty                                                                0.55 % zo základu dane,

c/ záhrady                                                                                      0.35% zo základu dane,

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                   0.55 % zo základu dane,

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske

využívané vodné plochy                                                           0.55 % zo základu dane,

f/ zastavané plochy a nádvoria                                                    0.35 % zo základu dane,

g/ stavebné pozemky                                                                    0.35 % zo základu dane,

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                        0.35 % zo základu dane.

§ 4

Daň zo stavieb

(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Kazimír, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží alebo ich časti spojené so zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavenej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

(5) V obci Kazimír je sadzba dane zo stavieb nasledovná

a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu                                                                                                                                          0,050 €

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívaní na skladovanie vlastnej  pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.                                                                                            0,07 0 €

c/ stavby rekreač.a záhrad. chát a domčekov na individuálnu rekreáciu                0,130 €

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov                           0,170 €

e/ stavby na ostat.podnikateľ. a zárobkovú činn., skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou                                                 0,660 €

f/ ostatné stavby                                                                                                            0,130 €

s tým, že v tomto prípade sa nepoužije všeobecná ročná sadzba uvedené v odseku 4 tohto ustanovenia.

(6) Pri viacpodlažných  stavbách sa pre všetky druhy stavieb určuje príplatok za podlažie 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem 1. nadzemného podlažia.

§ 5

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

(1)  V časti obce Kazimír sa od dane z pozemkov, zo stavieb oslobodzujú tieto

-        pozemky:

a/ 2 miestne cintoríny,

b/ záhrada farskej budovy

-   stavby:

a/ kostol rímsko-katolíckej cirkvi,

b/ kostol  grécko-katolíckej cirkvi,

c/ kostol reformovanej kresťanskej cirkvi,

d/ budova základnej školy,

e, budova farského úradu rímsko-katolíckej cirkvi

f, hospodárska budova grécko-katolíckej cirkvi

 

2,  Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom. Alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1 januára bežného zdaňovacieho obdobia vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

3,  Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny  skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká 1. dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo

1. dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

4. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti  rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa  nasledujúceho po dni , keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

(5) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Za zmeny skutočností  rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17, odst. 1 prísm a. b.

(6) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci oslobodenie od dane, alebo zníženie dane sa pri výpočte dane zohľadní u toho spoluvlastníka, ktorý spĺňa podmienku na oslobodenie dane alebo zníženie dane.

(7) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného  predpisu.

(8) Daň z nehnuteľnosti vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť dane vydražiteľovi začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosti v dražbe nadobudol, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2, v prípade bezpodielového vlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý podal priznanie.

 

(8) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Pri vyššej dani  /nad 33 €/ je úhrada určená splátkovým kalendárom.

Daň za psa

§ 6

(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

(3) Základom dane je počet psov.

(4) Sadzba  dane  je 3,33 € za  jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého psa u toho istého daňovníka.

V sporných vlastníckych vzťahoch (zamlčanie psa resp. nepriznanie sa ku psovi) občan čestným prehlásením potvrdí túto skutočnosť.

(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

(6) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

(7) Obec vyrubí  daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia  do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostavajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

(10) Spôsoby vyberania dane:

 

a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b/ poštovou poukážkou na účet obce.

c/  bezhotovostným prevodom na účet obce

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 7

(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Kazimír, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a/ hlavné   (štátne)  a  všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a  v  šírke od krajnice po krajnicu,

b/ vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  obce,

c/ priestranstvo okolo rodinného domu občana Andreja Husára na ul. Orgovánovej,

d/ priestranstvo pred kultúrnym domom,

e/ priestranstvo pred rodinným domom na ulici Byštianska č. 18/213

f/ priestranstvo ihriska v parku a okolie ihriska

g/ priestranstvo v bývalom Malom Kazimíri pri zastávke SAD v oboch smeroch.

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajíma podľa osobitného zákona.

(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

(3) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

c/ umiestnenie skládky,

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska   a pod.

(4) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

(5) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

(6) Sadzba  dane  za užívanie  verejného priestranstva je:

a/ 0,17 € za m2/deň od občanov trvale bývajúcich v obci Kazimír po siedmych dňoch užívania,

b/ 0,33 € za m2/deň od občanov prechodne bývajúcich v obci a občanov cudzích,

c/ 0,33 € za m2/deň  ak priestranstvo užíva majiteľ cirkusu, lunaparku a iných atrakcií za účelom zisku,

d/ jednorázový poplatok 5,20 € za deň  pri ambulatnom predaji za účelom zisku na verejnom priestranstve.

(7) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

 

(8) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V prípade splátok je daň splatná v lehotách určených obcou. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni , za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

 

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

§  8

(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje vydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „výherné hracie prístroje“).

(2) Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá  nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

(4) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

(5) Sadzba dane je 1493,73 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

(6) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných  hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

(7) Daňovník je povinný  oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dni odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia

do  31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť oznámi správcovi dane  do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Oznamovaciu povinnosť si daňovník splní písomným oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na Obecný úrad v Kazimíri. Písomné oznámenie pri vzniku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu výherného hracieho prístroja, miesto prevádzkovania.  Písomné oznámenie pri zániku daňovej povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu výherného hracieho prístroja, miesto doterajšieho prevádzkovania.

(8) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom :

a/ prevodným príkazom na účet obce.

(9) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého výherného hracieho prístroja osobitne:

a/ výrobné číslo výherného hracieho prístroja .

 

 

 

 

III.  č a s ť

Miestny poplatok

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

§  9

(1) Miestny poplatok za  komunálne odpady a drobné  stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a) fyzická  osoba,  ktorá  má   v  obci  trvalý  pobyt alebo prechodný  pobyt  alebo ktorá je  na území  obce oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu,   vinicu,  ovocný   sad,  trvalý   trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území  obce  okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),

b) právnická  osoba,  ktorá  je   oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území  obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

(3) Ak má osoba podľa odseku  2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt  a prechodný  pobyt, poplatok  platí iba  z dôvodu  trvalého pobytu. Ak  má osoba podľa odseku  2 písm. a) tohto ustanovenia v obci  trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt a súčasne  je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť  na iný  účel ako  na podnikanie,  poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.

(4) Poplatok od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a/ vlastník nehnuteľnosti; ak  je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  alebo  ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí;  ak nedošlo  k určeniu  zástupcu alebo správcu, obec  určí spomedzi vlastníkov  alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,

b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").  Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ.

(5) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.

(6) Sadzba poplatku je

9,95 € na osobu a kalendárny rok.

(7) Poplatník  je povinný  do jedného  mesiaca odo  dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má  vplyv na  zánik poplatkovej  povinnosti, ako  aj od  skončenia obdobia  určeného obcou,  za ktoré  platil poplatok,  v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci

a/ svoje  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  adresu  trvalého pobytu,  adresu prechodného  pobytu (ďalej  len "identifikačné údaje"); ak  je poplatníkom osoba podľa  odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno,  sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),

b/ identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,

c/ údaje  rozhodujúce  na  určenie  poplatku  podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží  aj doklady potvrdzujúce  uvádzané údaje; ak súčasne  požaduje zníženie alebo  odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady,  ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie poplatku.

(8) Poplatník je oprávnený podať  obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť  poplatok má byť nižšia, ako mu bola  vyrubená, alebo  ak žiada  o zníženie  poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

(9) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom a ak poplatník preukáže , že využíva množstvový  zber obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.

(10)  Splatnosť poplatku do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.   V prípade platby prevyšujúcej sumu 33,0 € je možné túto sumu rozdeliť na  splátky.

(11) Obec poplatok  zníži podľa najnižšej  sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:

a/ potvrdenie o prechodnom pobyte,

b/ čestné vyhlásenie.

že sa  v  určenom  období  dlhodobo  zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí alebo že neužíva  nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený  užívať.

(12) Poplatok sa určuje na obdobie kalendárneho roka.

 

 

IV.  č a s ť

Spoločné  a  záverečné  ustanovenia

§  10

Spoločné ustanovenia

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec   Kazimír prostredníctvom starostu obce.

(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Kazimír.

§ 11

Záverečné  ustanovenia

(1) Pokiaľ  v  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení nie je podrobnejšia úprava,  odkazuje sa na zákon o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z.z. a novelu č. 517/2005 Z.z. a 120/2006, ..538/2007

(2) Na  tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kazimír  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri a to dňa  .......................

(3) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné nariadenia obce Kazimír č. 1/2010 zo dňa 11.12.2009  o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4) Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri.

 

 

 

Separovaný zber

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 22 hosti prítomný