Dnes je utorok 26. mája 2020 meniny má Dušan zajtra Iveta

O nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber PDF Vytlačiť
Streda, 09 Marec 2011 22:03

O b e c    K a z i m í r

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 3/2004

o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a  zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

 

 

Obecné zastupiteľstvo v   K a z i m í r i podľa ustanovenia par.6 ods.1 zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, par. 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch /ďalej len zákona o odpadoch/ a par. 2 zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch,    prijíma toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

I.

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi /ďalej len KO/ a drobnými stavebnými odpadmi /ďalej len DSO/, najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy KO, spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek KO, o spôsobe nakladania s DSO, ako aj o mieste určeného na nakladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. VZN ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu KO a DSO, povinnosti vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce /ďalej len podnikateľský subjekt/ a povinnosti oprávnenej organizácie /Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n.o. ďalej len Združenie/ v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia občanov a dodržiavania čistoty a verejného poriadku na území obce.

 

II.

Základné pojmy

1. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo  ten, ktorý vykonáva úpravu zmiešavania alebo iné úkony s  odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženie  týchto odpadov.

2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo  právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza

3. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov,  zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov, vrátane  starostlivosti o miesto zneškodňovania.

4. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie, úprava alebo  zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.

5. Množstvový zber odpadov od držiteľov je zber, pri ktorom je  možné objektívne stanoviť jeho skutočnú váhu pre potrebu  zainteresovanosti na separovanom zbere /žetónový  systém, váženie odpadu od držiteľa na zberovom vozidle,  možnosť voľby veľkosti zberovej nádoby alebo intervalu zberu/.

6. Komunálne odpady /KO/ sú odpady z domácností vznikajúce na  území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného  charakteru vznikajúce pri činnosti fyzických osôb alebo  fyzikých osôb-podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri  činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a  priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov /par.2 ods. 2,3,14 zákona o odpadoch/.

7. Drobné stavebné odpady /DSO/ sú odpady z bežných udržiavacích prác, v maximálnom objeme 1 m3, zabezpečovaných fyzickou  osobou - nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje  stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému  úradu /obci/, alebo ktorých nie je potrebné ani ohlásenie  stavebnému úradu /obci/.

8. Zložka komunálnych odpadov /ZKO/ je ich časť, ktorú možno  mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov,  obvykle pri nakladaní s odpadom v obci, považujeme za zložky vyseparované zložky odpadu /papier, plasty, sklo, a ďalšie/.

9. Objemný odpad /Oo/ je komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a  hmotnosťou nezodpovedá zberovým nádobám podľa toho VZN  /nepotrebný nábytok, elektrospotrebiče a ďalšie/.

10. Nehnuteľnosťou sú všetky trvalé a dočasné stavby pevne  spojené so zmenou pevným základom, najmä bytové domy a  nebytové priestory vo vlastníctve fyzických a právnických  osôb, rodinné domy /par.43b ods. 3 stavebného zákona č.  50/1976 Zb., par. 43 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976.Zb./nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu /chaty, chalupy, vinice, záhrady/, pozemky, stanovištia  zberových nádob.

11. Vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti pre:

a/ bytové domy s nájomnými bytmi je vlastník bytového domu  /OSBD/

b/ bytové domy vo vlastníctve obce je správca bytového domu  /BP/

c/ bytové domy vo vlastníctve fyzických a právnických osôb je  spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov  alebo správca /zákon NR SR č. 182/1993 Z.z./

d/ rodinné domy je vlastník rodinného domu

e/ nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor slúžiaci na podnikanie je vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu  alebo nebytového priestoru

f/ nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu /chata,  chalupa, vinica, záhrada, byt nebytový priestor/ je  vlastník nehnuteľnosti

g/ vlastník alebo nájomca bytu alebo nebytového priestoru.

12. Platiteľom poplatku je vlastník alebo správca nehnuteľnosti,  bytu alebo nebytového priestoru. Ak je nehnuteľnosť, byt  alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých  vlastníkov je platiteľom zástupca alebo správca určený  vlastníkmi nehnuteľnosti. Ak si vlastníci nehnuteľnosti  neurčia zástupcu alebo správcu nehnuteľnosti, určí platiteľa  mesto. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát alebo obec je  platiteľom správca.

13. Oprávnená organizácia /Združenie/ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá s obcou má uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a  drobných stavebných odpadov na území obce.

14. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti  pre životné prostredie a nakladanie s odpadom v súlade so  zákonom o odpadoch

15. Kalendár zvozu vymedzuje termíny odvozu jednotlivých druhov  odpadu a ich zložiek a je určený všetkým pôvodcom a držiteľom  odpadu.

16. Žetónový systém zberu je odvoz KO od držiteľa odpadu zo  zberovej nádoby oprávnenou organizáciou za protihodnotu  žetónu. Cena žetónu pre toto VZN zahrňuje náklady na  prepravu a zneškodňovanie objemu KO v zberovej  nádobe, vrátane nákladov na prepravu a úpravu z neho  vytriedených zložiek komunálnych odpadov, zber a zneškodňo-  vanie DSO a Oo. Pre žetónový systém zberu obec poplatok  nevyrubuje platobných výmerom /zákon SNR č. 544/1990 Zb. o  miestnych poplatkoch v znení neskorších doplnení a zákonov/  ale vyberá poplatok za žetóny. Zásady obehu žetónov sú  uvedené v prílohe tohto VZN. 17. Intervalový systém zberu je zmluvne dohodnutý interval odvozu KO od držiteľa odpadu Združením v rámci obcou vyrúbeného  platobného výmeru /zákon SNR č. 544/1990 Zb.o miestnych  poplatkoch v znení neskorších doplnení a zákonov/. Výška  poplatku je vzťahovaná na osobu a kalendárny rok a je  neoddeliteľnou prílohou tohto VZN /Príloha č. 1/.

18. Objednávkový systém zberu /zhodnocovanie/ je zber  nepravidelný a realizovaný na základné objednávky držiteľa  odpadu. Držiteľ odpadu objednávky na prepravu a  zneškodňovanie odpadu predkladá Združeniu, alebo inej  zmluvne dohodnutej oprávnenej organizácie.

19. Stanovište zberových nádob je miesto vyhradené na zberové  nádoby.

20. Nebezpečný odpad /NO/ je odpad z domácností s obsahom  škodlivín, ktorý svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižuje  možnosť zhodnotenia zložiek komunálneho odpadu, prípadne  svojimi vlastnosťami a charakerom negatívne ovplyvňuje jeho zneškodňovanie.

 

III.

Účel odpadového hospodárstva

1. Účelom odpadového hospodárstva je:

a/ predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä  rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou  výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno  najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac  znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných  metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v  odpadoch určených na zhodnotenie,

b/ separovaním využiteľných zložiek komunálneho odpadu  znižovať podiel odpadu určeného na zneškodňovanie

c/ zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím  alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných  surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena  a/,

d/ využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo  účelný postup podľa písmena a/,b/,

e/ zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a  nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú  zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a/,b/, alebo c/.

 

IV.

Spoločné ustanovenia

1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou  osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 50 kg  nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov,  vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.

2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového  hospodárstva plní pre komunálne odpady ako aj pre odpady z  bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou  /ďalej len ,,drobné stavebné odpady,,/ obec, na ktorej území  tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú  program podľa zákona o odpadoch, sa môžu dohodnúť navzájom  alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

3. Pôvodcovia odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1  povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového  hospodárstva.

4. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je  každý pôvodca odpadu povinný chrániť ľudí a životné  prostredie.

5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu  odpadov.

6. Zakazuje sa:

a/ uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste  na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,

b/ zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade  so zákonom,

c/ zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného  recipientu, zneškodňovať odpad spôsobom injektáže  čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní, prírodných  uložísk a zneškodniť odpad ukladaním do povrchových  nádrží /jám, rybníkov/

d/ riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné  za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

e/ opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z  domácností,

f/ vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd  a do kanalizácie,

g/ uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadov olejov do pôdy.

7. Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a  akumulátorov je povinný ich odovzdať len subjektu, ktorý je  držiteľom autorizácie, tzv. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito  odpadmi.

8. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k  zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov  znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu,  vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ  odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu  alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.

9. Ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava sa na území  Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu okresný  úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa  odpadu.

10. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na  jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom,  je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci, v  územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.

11. Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo  z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada  policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie  odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto zistená  osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie zneškodnenie alebo  zhodnotenie odpadu na vlastné náklady.

12. Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo  inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými  stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia  par. 19 ods. 1 písm. b/, f/, k/ a m/ a primerane ustanovenie  ods. 1 písm. i/ /zákona o odpadoch/.

 

V.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými  odpadmi

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území  obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území  obce, zodpovedá obec.

2. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je  povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s  týmto všeobecne záväzným nariadením obce. Taktiež je povinný:

a/ zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci

b/ užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu  komunálnych odpadov v obci

c/ ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné  stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a  do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych

odpadov v obci.

3. Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s  drobnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s  obcou a neuzatvorí zmluvu do konca roku 2003, podľa par. 39  ods. 7 zákona o odpadoch, nemôže po tomto termíne túto činnosť

ďalej na území obce vykonávať.

4. Obec pre plnenie povinností podľa par. 19 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona o odpadoch, je oprávnená požadovať od držiteľa  komunalného odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu  alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s  drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.

5. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného  odpadu alebo len ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo  s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na  vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie  súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými  stavebnými odpadmi.

6. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:

a/ zabezpečiť minimálny /odporučený/ počet zberných nádob  zodpovedajúcich vymedzenému systému zberu a prepravy KO,  ZKO

b/ označiť zberové nádoby pre bytové domy z hľadiska ich  adresnosti

c/ umiestniť stanovište zberových nádob prednostne na  vlastnom pozemku, v prípade že to nie je možné, po dohode s  obcou doriešiť majetko-právny vzťah k pozemku stanovišťa vo vlastníctve obce alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe

d/ starať sa o prístup k zberovým nádobám a čistotu stanovíšť  a okolie zberových nádob

e/ ukladať KO do ZN tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z  nich KO nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval  zdravie pracovníkov Združenia

7. Vlastník, alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:

a/ ukladať do ZN tekutý odpad

b/ ukladať do ZN väčší objem odpadu ako 30 kg

c/ spaľovať KO v ZN

d/ poškodzovať ZN alebo jej označovanie

8. Vlastník, alebo správca nehnuteľnosti je povinný:

a/ v deň odvozu KO umiestniť ZN na dohodnuté miesto a  zabezpečiť k ZN prístup

 

VI.

Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov

1. Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO

a/ Na území obce pre držiteľov odpadu a vlastníkov alebo  správcov nehnuteľností, uvedených v časti II. ods. 11,  písm. c, d, e, f, g, toho VZN, ktorí ukladajú KO do  zberových nádob KUKA 110 l, sa uplatňuje intervalový  systém zberu.

b/ Na území obce pre držiteľov odpadu nehnuteľností uvedených  v časti II. ods. 11, písm. e,f,g, tohto VZN, ktorí  neukladajú KO do zberových nádob KUKA 110 l, sa uplatňuje  intervalový systém zberu.

c/ Prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečuje na území obce  výhradne oprávnená organizácia.

d/ Počet a typ zberových nádob a interval odvozu KO

- Každý držiteľ odpadu je povinný používať typ zberových  nádob na KO /vlastné, v prenájme/ zodpovedajúce systému  zberu, ktorý vymedzuje toto VZN.

- Pre držiteľov odpadu /rodinné domy, malé podnikateľské  subjekty/, ktorí užívajú zberové nádoby KUKA 110 l, je  minimálny počet 1 ks, počet pre 4-6 osôb 1 ks, pre 6-10  osôb 2 ks. Interval odvozu sa zabezpečuje podľa kalendára  zvozu, ktorý obec vydáva 2x za rok.

- Pre držiteľov odpadu, vlastníkov nehnuteľností pre  individuálnu rekreáciu /záhradkárske a chatové osoby,  vinice, lazy a kopanice a iní pôvodcovia/, ktorí užívajú veľkoobjemové kontajnery / 3 m3, 5 m3, 7 m3 /, je  minimálny počet kontajnéru 1 ks a interval odvozu je  podľa veľkosti kontajneru, spravidla však maximálne-leto  1x za mesiac, zima 1x za 2 až 3 mesiace.

e/ Zneškodňovanie KO

Oprávnená organizácia KO zneškodňuje výhradne v  zariadeniach na zneškodňovanie KO, spňňajúce požiadavky a  ustanovenia zákona o odpadoch.

f/ Platiteľ poplatku má náklady za zber a zneškodňovanie KO  zahrnuté v poplatku vyrúbeného platobným výmerom /zákon SNR  č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších  doplnení a zákonov/.

 

2. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania DSO

a/ Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber DSO uplatňuje  intervalový systém zberu.

b/ Prepravu a zneškodňovanie DSO zabezpečuje na území obce  výhradne oprávnená organizácia

c/ Interval odvozu DSO

- Oprávnená organizácia zabezpečí termín odvozu. Združenie  na území obce zabezpečí pre držiteľov odpadu odvoz  DSO 2x za rok.

d/ Zneškodňovanie DSO

- Oprávnená organizácia DSO zneškodňuje výhradne v  zariadeniach na zneškodňovanie DSO, splňujúcich požiadavky  a ustanovenia zákona o odpadoch vyhlášky MŽP SR č. 283 o  vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. Pre  informovanosť držiteľov odpadu, obecný úrad využije  všetky možnosti informačného systému v dostatočnom  časovom predstihu. V informáciách budú uvedené termíny  odvozu /miesto umiestnenia zberových nádob/.

e/ Platiteľ má náklady za prepravu a zneškodňovanie DSO  zahrnuté v poplatku vyrúbeného platobným výmerom /zákon SNR  č. 544/1990 zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších  doplnení a zákonov/.

f/ Držitelia odpadu DSO sú povinní zhromažďovať mimo verejného  priestranstva alebo na verejnom priestranstve len so  súhlasom obce. Druh zberových nádob je nevyhnutné odsúhlasiť /alebo objednať/ s oprávnenou organizáciou.

3. Systém zberu, prepravy stavebného odpadu a výkopovej zeminy a  DSO v objeme nad 1 m3

a/ Na území obce pre držiteľov stavebného odpadu a výkopovej  zeminy sa uplatňuje objednávkový systém zberu.

b/ Prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie stavebného odpadu  a výkopovej zeminy, objednávkovým systémom, zabezpečuje na  území obce oprávnená organizácia

c/ Platiteľ náklady za prepravu, zneškodňovanie a  zhodnocovanie hradí priamo oprávnenej organizácii.

d/ Stavebný odpad a výkopovú zeminu oprávnená organizácia  zneškodňuje výhradne v zariadeniach spňňajúcich požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.

4. Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania  objemného odpadu /Oo/

a/ Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber Oo uplatňuje intervalový systém zberu.

b/ Prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo zabezpečuje na  území obce výhradne oprávnená organizácia.

c/ Interval odvozu Oo

Oprávnená organizácia na území obce zabezpečí pre  držiteľov odpadu odvoz Oo 2x za rok. Pre informovanosť  držiteľov odpadu obecný úrad využije všetky možnosti  informačného systému v dostatočnom časovom predstihu. V  informáciách budú uvedené termíny odvozu /miesto  umiestnenia zberových nádob/

d/ Zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo

Zhodnocovanie a zneškodňovanie Oo oprávnená organizácia  zabezpečuje v zariadeniach na zhodnocovanie a zneškodňovanie  Oo, splňujúce požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch a  vyhlášky MŽP SR č. 283 o vykonaní niektorých ustanovení  zákona o odpadoch

e/ Platiteľ má náklady za prepravu a zneškodňovanie Oo  zahrnuté v poplatku vyrúbeného platobným výmerom /zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších  doplnení a zákonov/

5. Systém zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky  rozložiteľného odpadu /BRO/

a/ Na území obce sa nezabezpečuje zber a preprava BRO do  zariadenia na zhodnocovanie BRO /kompostáreň/.

b/ Oprávnená organizácia pre držiteľov odpadu zabezpečuje  objednávkovým systémom ambulantne drvenie BRO /u držiteľa  odpadu/ Držiteľ odpadu hradí len náklady na energiu a mzdu  nevyhnutnej obsluhy. Ostatné náklady má držiteľ BRO  zahrnuté v poplatku vyrúbenom platobným výmerom /zákon SNR  č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších  doplnení a zákonov/.

c/ Držiteľ odpadu podrvený BRO si zhodnocuje vo vlastnom  zariadení /kompostáreň/ na vlastné náklady

d/ Interval zabezpečovania ambulantného drvenia BRO

Združenie zabezpečuje ambulantne drvenie BRO pre držiteľa  odpadu 2x za rok, pričom termín drvenia pre obec je  vymedzený v kalendári zvozu. Drvenie BRO je podmienené  zabezpečením drviaceho zariadenia v oprávnenej  organizácii. Pre informovanosť držiteľov odpadu, obecný  úrad využije všetky možnosti informačného systému v  dostatočnom časovom predstihu. V informáciách budú uvedené  termíny a miesto drvenia

6. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu zo žúmp a  septikov /OŽS/

a/ Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber OŽS uplatňuje objednávkovým systémom zberu.

b/ Prepravu a zneškodňovanie OŽS zabezpečujú na území obce  výhradne oprávnené organizácie. Informácia o oprávnených  organizáciách eviduje obecný úrad

c/ Oprávnené organizácie OŽS zneškodňujú výhradne v  zariadeniach OŽS splňujúce požiadavky a ustanovenia zákona  o odpadoch.

d/ Náklady za prepravu a zneškodňovanie OŽS hradí držiteľ  odpadu v zmysle zmluvných vzťahov priamo oprávnenej organizácii

e/ Držiteľ odpadu, ktorý je zároveň vlastníkom alebo správcom  septiku /žumpy/ je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uchovávať doklady o zabezpečení zneškodňovania OŽS  oprávnenou organizáciou v zariadení na zneškodňovanie,  ktoré spĺňa požiadavky a ustanovenia zákona o odpadoch.

f/ Pre informovanosť držiteľov odpadu, obecný úrad využije  všetky možnosti informačného systému v dostatočnom  predstihu. V informáciách budú uvedené termíny odvozu a  meno oprávnenej organizácie.

7. Systém zberu, prepravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov  /NO/

a/ Na území obce sa zabezpečuje zber a preprava týchto NO:  opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje, staré  liečivá

b/ Držiteľ odpadu je povinný prednostne z KO vytriediť NO v  rozsahu uvedenom v bode 7 písm. a ukladať ich do zberových  nádob podľa pokynov obecného úradu, po dohode s oprávnenou  organizáciou.

c/ Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber NO uplatňuje  intervalovým zberom

d/ Prepravu s zneškodňovanie NO zabezpečuje na území obce  výhradne oprávnená organizácia, ktorá je držiteľom  autorizácie /par. 8 zákona o odpadoch/

e/ Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť NO zabalený vo  vhodnom obale a riadne označený

f/ Oprávnená organizácia na území obce je povinná pre  držiteľov odpadu zabezpečiť odvoz a zneškodňovanie NO  minimálne 2x za rok. Počet, typ a umiestnenie zberových  nádob určuje oprávnená organizácia po dohode s obcou. Pre  informovanosť držiteľov odpadu obecný úrad využije všetky  možnosti informačného systému v dostatočnom časovom  predstihu. V informáciách budú uvedené termín odvozu,  miesto umiestnenia zberových nádob a druh odpadu

g/ Zneškodňovanie NO oprávnená organizácia zabezpečuje v  zariadeniach na zneškodňovanie NO, ktoré spňňajú požiadavky  a ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 283 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

h/ NO sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi

i/ Platiteľ poplatku nemá náklady za prepravu a zneškodňovanie  NO zahrnuté v poplatku vyrúbeného platobným výmerom /zákon  SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení  neskorších doplnení a zákonov/ alebo vo vyberanom poplatku  za žetóny /množstvový zber/

 

VII.

Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných  stavebných odpadov

1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, systémom  intervalového zberu sa obci platí miestny poplatok, vyrúbený  platobným výmerom /ďalej len vyrúbený poplatok/.

2. Vyrúbený na zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sa platí  za odpady uvedené v časti VI. ods. 1,2,4,5,8 ďalej za odpady z

cintorínov a uličné smetie. Poplatok sa nevyberá za činnosti  obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré  sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a  cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je

odpad

3. Vyrúbený poplatok platí:

a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý  pobyt alebo prechodný pobyt

b/ právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pri  činnosti ktorej vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní  alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území  obce, určenú na podnikanie

c/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom  alebo správcom nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území  obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu  rekreáciu, ako záhrada, byt alebo nebytový priestor.

4. Platiteľom vyrúbeného poplatku je vlastník, správca alebo  nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru, ak je  nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve  viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca,  určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo  správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo  obec, je platiteľom správca.

5. Platitelia vyrúbeného poplatku, ktorí nie sú účastníkmi  schváleného systému zberu komunálneho odpadu na území obce, sú  povinný sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného  mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN, aby im obec mohlo vytvoriť podmienky ich účasti v zmysle schváleného systému  zberu komunálneho odpadu.

6. Noví platitelia vyrúbeného poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď  nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že stávajú  platiteľmi poplatku

7. Platitelia vyrúbeného poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku a  to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.

8. Sadzba poplatku vyrúbeného platobným výmerom, podľa, časti II  ods. 11 tohto VZN, sa určuje na obdobie nasledujúceho roku  nasledovne:

a/ pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo  individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených k  trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v obci

b/ pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nie je v obci prihlásený ani k trvalému ani prechodnému pobytu, platí  poplatok podľa priemerného počtu užívateľov a doby užívania nehnuteľnosti v kalendárnom roku, minimálne však v  alikvotnej výške /napr.1/4/ ročného poplatku občana,  vyrúbeného platobným výmerom

c/ pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo  fyzická osoba - podnikateľ, podľa priemerného počtu  zamestnancov, pri činnosti ktorých vzniká komunálny odpad

d/ pri nehnuteľnosti alebo byte, slúžiacemu na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb podľa lôžkovej  kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia.

9/ Sadzbu poplatku, vyrúbeného platobným výmerom za osobu a  kalendárny rok na nasledujúci kalendárny rok, stanoví výpočtom  obec, v zmysle zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych  poplatkoch v platnom znení par. 10d/ ods. 4. Schválenie v obecnom zastupiteľstve musí prebehnúť, najneskôr do 15.decembra bežného roku. O schválenej výške poplatku vyrúbeného platobným výmerom je obec povinná informovať obyvateľov spôsobom v mieste obvyklým. Výška takto schváleného  poplatku vyrúbeného platobným výmerom platí až do doby, keď  obecné zastupiteľstvo neschváli novú výšku poplatku vyrúbeného  platobným výmerom na nasledujúci kalendárny rok.

10/ Sadzby poplatkov vyrúbených platobným výmerom sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

11/ Poplatok platiteľovi poplatku vyrúbi obec platobným výmerom.  Ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstvový zber  /žetónový/ a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto VZN, obec poplatok platobným výmerom nevyrúbi ale vyberá poplatok  za žetóny. Spôsob platby /hotovosť, poštovou preukážkou,  prevodom na účet/ obec dohodne s platiteľom vyrubeného  poplatku.

12/ Pri vyrúbení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny  rok, vychádza obec z posledných jemu známych údajov.

13/ Obec, ktoré poplatok vyrúbený platobným výmerom stanovuje,  môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých  prípadoch, pri splnení podmienok uvedených v tomto VZN  poplatok vyrúbený platobným výmerom znížiť aj pod najnižšiu  sadzbu, v zmysle zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych  poplatkoch v platnom znení par. 10d/ ods. 4, alebo môže  poplatok, vyrúbený platobným výmerom odpustiť.

14/ Príjem poplatku vyrúbený platobným výmerom za zber, prepravu  a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných  odpadov, môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov  spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním  komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

15/ Obec nesmie príjem z poplatku vyrúbeného platobným výmerom  použiť na úhradu nákladov spojených s jeho činnosťou pri  čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v  správe mesta a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a  cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je  odpad.

16/ Platiteľ poplatku vyrúbeného platobným výmerom je povinný  uhradiť celú výšku schváleného poplatku do 31.1.2003.

17/ Platiteľ poplatku vyrúbeného platobným výmerom je povinný  uhradiť vyrúbený poplatok v termíne uvedenom v platobnom  výmere.

 

VIII.

Obec

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:

a/ prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve /par. 80 ods. 3  pís. a/ zákona o odpadoch/

b/ poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti  zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce a o držiteľoch  autorizácie udelenej MŽP SR na nakladanie s odpadovými olejmi,  opotrebovanými batériami a akumulátormi, starými  vozidlami, starými liečivami, žiarivkami a inými odpadmi  obsahujúcimi ortuť

c/ dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu  nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou DSO

d/ jeden krát ročne zabezpečí vyhodnotenie efektívnosti  separovaného zberu vrátane príjmu z predaja vyseparovaných ZKO  a o spôsobe ich zhodnotenia alebo zneškodnenia

e/ spolupracuje so Združením v oblasti koncepcie rozvoja  odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

 

IX.

Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:

a/ zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN  /par. 18 ods. 3 písm., b/ zákona o odpadoch

b/ uložení odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v  tomto VZN /par. 18 ods. 3 písm.a/ a par. 39 ods. 5 písm. c/  zákona o odpadoch/

c/ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. III ods. 10 tohto VZN /par. 18 ods. 6 zákona o odpadoch/

d/ neposkytne obcou požadované údaje podľa tohto VZN /par. 39  ods. 9 zákona o odpadoch/

2. Za priestupok podľa odseku 1 písm.a/ -d/ možno uložiť pokutu  do 5 000,-Sk

3. Priestupky podľa odseku 1 písm. a/ až d/ prejednáva obec a  výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu  obce.

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné  predpisy o prejednávaní priestupkov /zákona č. 372/1990 Zb v  platnom znení/, ak zákon neustanovuje inak.

 

X.

Pokuty právnickým osobám

1. Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100 000,-Sk, ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce  z tohto VZN. Pokuta je príjmom obce.

2. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov, kedy sa starosta obce  dozvedel o tom, kto sa konania podľa ods. 1 dopustil,  najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho  uloženia pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa  všeobecných predpisov o správnom konaní

 

XI.

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa VZN obce z roku 2003 o nakladaní s odpadom na území obce Kazimír.

 

XII.

Účinnosť

Toto VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2004.

 

.........................

podpis starostu obce

Dátum vyvesenia:10.12.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separovaný zber

máj 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 15 hosti prítomný