Dnes je streda 19. februára 2020 meniny má Vlasta zajtra Lívia

OZ konaného dňa 11.1.2011 PDF Vytlačiť
Streda, 23 Február 2011 13:38

 

Z á p i s n i c a

 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 11.1.2011

v učebni materskej školy

 

 

Prítomní:

Doterajší starosta:                Slavomír Moskáľ

Novozvolený starosta:          Jozef Toma

Novozvolení poslanci:          Bc. Stanislav Balog

                                                  Gabriel Barna

                                                  Ing. Michal Černej

                                                  Mgr. František Farkaš

                                                  Michal Farkaš

                                                  Peter Chomišák

                                                  Bohuš Juhás

 

Doterajší poslanci:               Viera Horňáková

                                                  Roman Tomko

 

 

Predseda  MVK                      Ing. Milan Pavay

Hlavný kontrolor obce          Ing. Ingrid Grimlingová

Pracovník ob.úradu:             J. Sarvašová

 

-         ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
  1. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
  1. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

        6.   Vystúpenie novozvoleného starostu.

        7.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

        8.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

              (§ 12 ods.2 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

        9.    Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, volebnej komisie,

                a predsedov ďalších  komisií:

                - Finančná komisia,

                - Komisia pre ochranu verejného poriadku,

        10.  Určenie platu starostu obce

        11.  Diskusia.

        12   Záver.

 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po zaznení štátnej hymny SR zahájil

doterajší starosta p. S. Moskáľ.

Po privítaní prítomných určil  za zapisovateľku J.Sarvašovú, prac. ob.úradu

a za overovateľov  zápisnice určil p. G. Barnu a F. Farkaša.

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného

obecného zastupiteľstva

S výsledkami volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce oboznámil

p. Ing. Milan Pavay – predseda MVK

Po oboznámení s výsledkami volieb odovzdal novozvolenému starostovi

a poslancom osvedčenia o ich zvolení.

 

4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insignií

a prevzatie vedenia usnanovjúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

Doterajší starosta S. Moskaľ požiadal  novozvoleného starostu o vykonanie aktu zloženia sľubu.

Po jeho prečítaní a potvrdení podpisom sa vedenia zastupiteľstva ujal novozvolený starosta

p. Jozef Toma, ktorému boli odovzdané insignie obce.

 

5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

p. J. Toma  - prečítal sľub poslancov a potom jednotliví poslanci ho potvrdili svojim podpisom.

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce

p. J. Toma – poďakoval občanom  za účasť na voľbách a jemu  prejavenú dôveru.

Uistil prítomných, že sa bude snažiť zo všetkých síl rozvíjať obec.

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

p. J. Toma – požiadal o schválenie  programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia

obecného zastupiteľstva.

Po vydiskutovaní pripomienok k predloženému programu bol tento schválený:

6 poslancov za a 1 sa zdržal.

 

8.  Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadnutia ob. zastupiteľstva

p. M. Farkaš - konštatoval, že nakoľko obecné zastupiteľstvo zvoláva starosta,

alebo jeho zástupca nie je potrebné určovať ďalšieho poslanca.

Za predložený návrh hlasovalo 5 poslancov a 2 sa zdržali.

 

9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie

a volebnej komisie a predsedov ďalších komisií

p. J. Toma predložil návrh na zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie:

p. Stanislav Balog, Peter Chomišák, J. Sarvašová  - schválené všetkými poslancami.

 

Ďalej  navrhol, aby boli zriadené 2 komisie a to finančná a KOVP.

p. F. Farkaš   - pripomienkoval, že mu nie je jasné, aké konkrétne úlohy má KOVP plniť

v rámci svojej pôsobnosti a preto je potrebné bližšie určiť jej náplň práce.

Za predsedu KOVP  bol navrhnutý p. B. Juhás

Za hlasovalo 5 poslancov , 2 sa zdržali

 

Za predsedu finančnej komisie bol navrhnutý p. Mgr. F. Farkaš

Za hlasovalo 6 poslancov a 1 sa zdržal.

Členovia jednotlivých komisií budú po predložení návrhu predsedov prejednaní

na najbližšom  zasadnutí OZ.

 

 

10. Určenie platu starostu

 

J. Sarvašová, prac. ob.úradu  informovala prítomných, že plat starostu obce

pozostáva z 2 zložiek

– pevná vypočítaná násobkom koeficientu a priemernej mzdy pracovníka

v národnom hospodárstve.

 

K tarifnému platu je možné určiť odmenu vo výške od 0 – 50 %

 

Všetci  pritomní poslanci skonštatovali, že nakoľko novozvolený starosta ešte žiadnu

činnosť v prospech obce nevykonal o výške odmeny sa bude rozhodovať

po uplynutí niekoľkých mesiacov.

 

Za  návrh boli 6 poslanci a 1 sa zdržal.

 

11. Diskusia

p. Jozef Tomko – pripomienkoval prístup p. S. Baloga, novozvoleného poslanca

k návrhu na vykonávanie predsedu KOVP.

Poznamenal, že ak získal dôveru občanov, mal by pracovať v ich  prospech

a riešiť ich problémy.

p. Bohuš Jáhás - navrhol aby boli občania cestou miestneho rozhlasu pravidelne informovaní

o konaní zasadnutí obecného zastupiteľstva

Ďalej požadoval, aby spolu s pozvánkami obdržali poslanci aj materiály,

ktoré sa budú prejednávať.

 

Nakoľko viac diskusných príspevkov nebolo p. S.Balog – predniesol návrh  na uznesenia.

Tento bol jednohlasne schválený a tvorí prílohu k zápisnici.

 

P. J.Toma, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie

obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

 

Zapísala  J. Sarvašová                              overovatelia:     G. Barna ...................................

 

Mgr.F.Farkaš ...............................

 

 

 

U Z N E S E N I A

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 11.1.2011

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

 

A.   Berie na vedomie

1.      Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.

2.      Vystúpenie novozvoleného starostu.

3.      Poverenie za zástupcu starostu obce, pána  Ing. Michala Černeja

 

B.   Konštatuje, že:

1.      Novozvolený starosta obce  Jozef Toma zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

2.      Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný

sľubposlanca obecného zastupiteľstva:

Stanislav Balog Bc

Gabriel Barna

Michal Černej Ing.

František Farkaš Mgr.

Michal Farkaš

Peter Chomišák

Bohuš  Juhás

 

C.     Zriaďuje :

3.      Komisiu finančnú

4.      Komisiu pre ochranu verejného poriadku., s tým, že budú vypracované úlohy,

          ktoré má komisia plniť

 

D.     Volí

1.   Predsedu finančnej komisie  Mgr. František Farkaš.

2.   Predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku Bohuš Juhás

 

E.   Schvaľuje

Plat starostu a odmenu vo výške 0.%

 

F.   Navrhuje

Aby spolu s pozvánkou /7 dní/ pred zasadnutím pozvaní poslanci obdržali podklady

k prerokovaným bodom

 

 

 

 

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 87 hosti prítomný