Dnes je štvrtok 20. februára 2020 meniny má Lívia zajtra Eleonóra

OZ konaného dňa 3.2.2011 PDF Vytlačiť
Streda, 09 Marec 2011 18:43

Z á p i s n i c a

 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 3.2.2011

v učebni materskej školy

Prítomní:

Starosta obce:   Jozef Toma

 

Poslanci OZ :      Ing. Michal Černej

                           Gabriel Barna

                           Bc. Stanislav Balog

                           Mgr. František Farkaš

                           Michal Farkaš

                           Peter Chomišák

                           Bohuš Juhás

 

 

Hlavný kontrolor obce Ing. Ingrid Grimlingová

Pracovník ob.úradu:              J. Sarvašová

 

-         ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny

 

P r o g r a m :

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Rozbor hospodárenia za IV..2010 a schválenie záverečného účtu
  4. Návrh rozpočtu na rok 2011
  5. Organizačné záležitosi
  6. Diskusia
  7. Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne

schválený prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľku určil J. Sarvašovú a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení

a overovateľov zápisnice určil p. P. Chomišáka a B. Juhása.

 

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej - zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z ustanovujúceho

zasadnutia obecného zastupiteľstva .

 

3. Rozbor hospodárenia za IV. 2010 a schválenie záverečného účtu

Mgr. František Farkaš – predniesol rozbor hospodárenia obce za rok 2010

Po vysvetlení jednotlivých dotazov zo strany poslancov bol rozbor schválený

a tvorí prílohu k zápisnici.

Ing. Ingrid Grimlingová - predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

za rok 2010 ako aj Záverečný účet obce Kazimír za rok 2010 – tvoria prílohu zápisnice

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2011-02-04

Mgr. František Farkaš – predložil návrh rozpočtu na rok 2011

Prítomní poslanci sa vyjadrovali k jednotlivým navrhovaným položkám a to

- zníženie spotreby el. energie VO

- doriešenie osvetlenia na ul. Bielej

- zavedenie vodovodu do kult. miestnosti v býv. M. Kazimíri  a rozšírenie priestorov

pre kult. a športovú činnosť

- doriešenie odvodňovacích kanálov na miestnych komunikáciách

- údržba cesty na miestnom cintoríne

Čo sa týka odmien poslancov ako aj použitie kapitalových finančných prostriedkov,

tieto otázky budú predmetom rokovania ďalších zasadnutí OZ.

V prípade zástupcu starostu bolo navrhnuté, aby odmena bola ponechaná

v pôvodnej výške a vyplácaná v dvojmesačných intervaloch.

Návrh rozpočtu na rok 2011 bol jednohlasne schválený a tvorí prílohu zápisnice.

 

5.Organizačné záležitosti

Doplnenie členov komisií   - Mgr. F. Farkaš – predložil návrh, aby členmi finančnej komisie

boli – Gabriel Barna a Ing. Zuzana Labancová. Zároveň predložil úlohy FK vyplývajúce

zo zákonao obecnom zriadení – tvoria prílohu zápisnice.

Bohuš Juhás – za členov KOVP boli navrhovaní – Michal Farkaš a Peter Chomišák

Predložené návrhy boli prítomnými poslancami schválené

Rekonštrukcia priestorov pošty - J.Toma – starosta obce informoval o prevádzanej

rekonštrukcii priestorov pošty a predložil finančný rozpočet na uvedené práce.

Po prediskutovaní možných alternatívnych riešení bol schválený navrhovaný rozsah prác.

 

6. Diskusia

p. P. Chomišák – navrhol riešiť používanie miestnej komunikácie – športová ulica s tým,

že je potrebné osloviť zástupcu firmy, ktorá prevádza ťažbu surovín a častým používaním

uvedenej komunikácie dochádza k jej znehodnoteniu , obdobne aj mosta cez  miestny potok.

p. J. Toma – informoval o uvažovanom výrube 28 ks stromov v miestnom parku.

Po uskutočnenom výrube sa prítomní dohodli, že hrubšie kmene stromov budú ponúknuté

na predaj občanom a tenšie konáre si zoberú pracovníci aktivačných prác

Mgr. F.Farkaš – pripomienkoval, že do dnešného dňa nie je uzatvorená nájomná zmluva

medzi obcou a rímsko-katolíckou cirkvou o užívanie miestnej základnej školy.

Ing. M. Černej – oboznámil prítomných, že sa prevádza aktualizácia resp. celkové spracovanie

internetovej stránky, ktorá bude prezentovať obec a jej aktivity.

 

Nakoľko viac diskusných príspevkov nebolo poďakoval p. starosta všetkým prítomným

za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

Zapísala  J. Sarvašová            overovatelia:     P. Chomišák    ...................................

 

Bohuš Juhás          ...............................

 

Starosta obce

Jozef Toma

 

 

U Z N E S E N I A

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 3.2.2011

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Uznesenie č. 1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Termín  - ihneď

 

Uznesenie č. 2/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

S c h v a ľ u j e

  1. Rozbor hospodárenia za IV. Štvrťrok 2010, správu hlavného kontrolora obce
  2. Záverečný účet obce za rok 2010

Termín  - ihneď

 

Uznesenie č. 3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

S c h v a ľ u j e

Rozpočet na rok 2011

Termín – ihneď

 

Uznesenie č. 4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

D o p o r u č u j e

starostovi obce požiadať Východoslovenskú energetiku o možnosť rekonštrukcie

miestnej siete el. vedenia a tým aj rekonštrukcie verejného osvetlenia ako sa to uskutočnilo

v časti býv. M. Kazimír.

Termín – mesiac február

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 76 hosti prítomný