Dnes je utorok 25. februára 2020 meniny má Frederik/Frederika zajtra Viktor

Koncepcia rozvoja málotriednej základnej školy v Kazimíri PDF Vytlačiť

 Daná koncepcia je skoncipovaná na pilieroch, ktoré boli vybudované v posledných desiatich rokoch existencie základnej školy a tvorí priamočiaru súvislosť črtajúcu sa do ďalších  rokov. Vznikla na základe zhodnotenia výchovno - vzdelávacieho procesu Základnej školy v Kazimíri.

 

Realizácia ďalšieho rozvoja základnej školy sa črtá v niekoľkých dôležitých determinantoch edukácie:

 •   vzdelávanie,
 •   výchova,
 •   materiálno- technické vybavenie školy,
 •   mimoškolská záujmová činnosť,
 •   stratégia propagácie školy,
 •   pozitívna motivácia pedagogických zamestnancov a ich ďalšie vzdelávanie
 •   spolupráca rodiny a školy,
 •   kontinuálny prechod detí z predškolského zariadenia do základnej školy.

 Predchádzajúce determinanty sa vzájomne ovplyvňujú a vzájomnou pozitívnou súčinnosťou vytvárajú kvalitu školy.

 

Sféra vzdelávania

 V posledných rokoch sme sa venovali inovačným metódam, ktoré prispievali ku efektívite vyučovacieho procesu. Projektové vyučovanie ako inovačná koncepcia prispela ku zvýšeniu participácie žiakov vo vyučovacom procese, žiaci sa naučili kooperovať a rešpektovať sa navzájom a odbúrala sa komunikačnú ostýchavosť. Učenie sa žiakov prebiehalo na základe vnútornej motivácie. Naďalej sa snažíme vytvárať tvorivú atmosféru vo vyučovaní aj prostredníctvom inovačných metód a koncepcií edukácie. Našim cieľom je minimalizovať encyklopedické vedomosti žiakov a vytvárať u žiakov trvácne vedomosti, ktoré dokážu aplikovať aj v praktickom živote.

Osobitný dôraz kladieme na individuálny prístup k žiakom s príznakmi špecifických porúch učenia sa /dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia/ a na zabezpečenie vhodných podmienok pre žiakov z málopodnetného prostredia. Tento cieľ sa nám javí reálnym aj založením občianskej nadácie, ktorá by dopomohla financovať žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si nemôžu dovoliť rozvíjať napr. svoje hudobné nadanie, alebo navštevovať školský klub detí.

Našim cieľom je aj naďalej venovať sa rozvíjaniu  počítačovej gramotnosti u žiakov a výučbe anglického jazyka so zvýšenou dotáciou hodín.

V predchádzajúcom období sme začali s výstavbou futbalového a basketbalového ihriska. Je záujmom školy dokončiť spomenutú výstavbu, aby sa žiaci mohli venovať aj športovým aktivitám.

 

Sféra výchovy

 Často sa stretávame sa s myšlienkou, že deti sú síce múdre, ale zlé. Výchova je dlhodobý proces a je neodmysliteľnou súčasťou edukácie. Deti sú vychovávané vzorom, ktorý získavajú v rodine a v škole. Našim cieľom v oblasti výchovy je vytvárať pozitívny a charakterný obraz učiteľov i celého školského kolektívu v očiach žiakov. Málotriedna škola je typom rodinnej základnej školy, kde prevláda vhodná sociálna, pracovná i tvorivá klíma. V minulom období celý náš kolektív dokázal vytvárať takúto pozitívnu klímu a  verím, že aj naďalej vlastným vzorom, svojimi charakterovými vlastnosťami, húževnatosťou dokážeme zachovať už nadobudnutého ducha školy. Aj v ďalšom období chceme rozvíjať dobrú spoluprácu s pedagogicko – psychologickou poradňou v Trebišove, ktorá nám pomáha utvárať vhodný postoj ku žiakom so špecifickými potrebami a realizovať program s organizovaním prednášok na tému Drogy a šikanovanie.

Ďalším našim dôležitým cieľom vo sfére výchovy je podporovať a pestovať vzťah k okoliu a regiónu. Rozvíjať a formovať vzťah a hrdosť na tradície v regióne, naďalej  aktívne zasahovať  do kultúrneho a spoločenského diania v obci. Naučiť žiakov chrániť životné prostredie a zodpovedať za ochranu životného prostredia aktívnym zapájaním sa do zberu druhotných surovín a separovaním odpadu.

 

Materiálno – technické vybavenie školy

 V tejto oblasti všetko svoje úsilie vynaložíme na dokončenie školských ihrísk a skultivovanie školského dvora. Nakoľko nám finančné podmienky dovolia, našou snahou bude obohatiť počítačovú učebňu o interaktívnu tabuľu a prostredníctvom projektu Otvorená škola zriadiť jazykové laboratórium. Finančné prostriedky vynaložíme aj na nové podlahy v triedach a výmenu okien, dverí /časť je už zrealizovaná/, z čoho vyplýva úspora energie. V poslednom období sme zakúpili do školy nové didaktické pomôcky, ktoré nám pomáhajú pri výučbe, z čoho vyplýva, že naďalej chceme financie investovať do kúpy didaktického materiálu, ktorý obohatí vyučovanie.

 

Mimoškolská záujmová činnosť

   Rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka sme znížili dotáciu hodín výtvarnej výchovy z dvoch na jednu hodinu týždenne. Vznikla potreba tohto výchovného predmetu a preto sme od januára 2009 zaviedli nový záujmový útvar výtvarný krúžok. V daných záujmových útvaroch žiaci majú možnosť vlastnej realizácie.Škola má vynikajúce umiestnenia v mnohých recitačných súťažiach, preto vynaložíme úsilie, aby sme naďalej rozvíjali talentovaných žiakov. Budeme podporovať činnosť učiteľov pri vedení a príprave žiakov na okresné kolá v Pytagoriáde, v ktorých máme každoročne úspešných riešiteľov.

Spolupráca so Základnou umeleckou školou v Trebišove otvorila mnohým žiakom bránu k hudobnému vzdelaniu. Našim úsilím je naďalej utvárať podmienky pre túto zdarnú spoluprácu, aby žiaci nemuseli cestovať do umeleckej školy, ale môžu sa učiť hre na klavíri vo svojej základnej škole v obci.

Analýza súčasného stavu základnej školy ukázala potrebu školského klubu detí, v ktorom žiaci majú možnosť relaxovať, športovo sa vyžiť, venovať sa spoločenským hrám i ďalším obľúbeným aktivitám.

 

Stratégia propagácie školy

 Predchádzajúce oblasti výchovy a vzdelávania poukázali na už dosiahnutú kvalitu školy a na možnosti ďalšej efektivizácie  práce pedagógov školy. Úspešnosť školy i našu prácu mienime naďalej prezentovať na verejnosti prostredníctvom školských akadémií ako sú vianočná akadémia, Deň matiek, koncert pre rodičov alebo akcií zábavného charakteru napr.  karneval, juniáles. Žiaci reprezentujú základnú školu na celoslovenských súťažiach, čím zviditeľňujú svoju obec, okres Trebišov i Košický kraj. Zo spomenutých akcií a súťaží  pripravujeme príspevky do okresných novín Slovo Zemplína a na webovú stránku našej školy, čím opäť prispejeme ku propagácii a zviditeľneniu našej školy i obce Kazimír.

 

 Spolupráca rodiny a školy

 Spolupráca rodiny a školy vo veľkej miere prispieva k zvyšovaniu efektívnosti vo sfére výchovy a vzdelávania. Je potrebné byť v kontakte s rodičmi žiakov a odovzdávať si vzájom- né postrehy a skúsenosti, aby sme spoločným úsilím pomohli jednotlivým žiakom v problémoch, v ktorých sa ocitli, či sa to vzťahuje na sféru výchovy alebo vzdelávania.

V posledných rokoch sa nám spolupráca s rodičmi žiakov javila ako veľmi dobrá, preto veríme, že sa budeme naďalej tešiť spoločným aktivitám, ako napr.:

 • individuálne konzultácie,
 • deň otvorených dverí,
 • rodičovské združenie
 • spoločné kultúrne podujatia

 

 Pozitívna motivácia pedagogických zamestnancov a ich ďalšie vzdelávanie

 Kvalitná práca učiteľa je hlavným determinantom edukácie. Je potrebné si uvedomiť, že aj napriek potrebe financií každý človek najviac potrebuje uznanie okolia a povšimnutie si jeho náročnej práce s takým materiálom ako je ľudský zdroj – žiaci.

Analýza súčasného stavu vzdelanosti pedagógov poukazuje na potrebu vzdelávania sa v cudzích jazykoch, výpočtovej technike a spoznávaniu nových koncepcií vzdelávania žiakov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu žiackych výkonov.

 

 Kontinuálny prechod detí z predškolského zariadenia do základnej školy

  Našou snahou je aj udržiavať dobré pracovné vzťahy s učiteľkami materskej školy, aby prechod detí z predškolského zariadenia do základnej školy bol plynulý a bez väčších adaptačných  problémov. K tomu prispievajú vzájomné konzultácie, stretnutia, na základe ktorých si učiteľky odovzdávajú svoje skúsenosti a postrehy týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí – žiakov. Takisto sú to aj spoločné spoločenské udalosti.

Formy spolupráce:

 • vzájomné konzultácie,
 • otvorené hodiny,
 • výmenné návštevy,
 • spoločenské podujatia.

Koncepcia rozvoja málotriednej školy vznikla na základe analýzy výchovno – vzdelávacích výsledkov z predchádzajúceho obdobia a jej ďalší rozvoj pozostáva z oblastí, ktoré boli  charakterizované v predchádzajúcich sférach. Úsilím školy a vedenia bude profesionálna flexibilita a dynamizácia získavania nových poznatkov vo vyučovacom procese, posun k tvorivým aktivitám, ktoré harmonicky rozvíjajú osobnosť žiakov a prispievajú k ich  zdravému sebavedomiu a k tomu aby sa z našich žiakov  stali plnohodnotní mladí ľudia, ktorí sa dokážu uplatniť na trhu práce.

 

Mgr. Mária Štefanová, riaditeľka

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 93 hosti prítomný