Dnes je štvrtok 20. februára 2020 meniny má Lívia zajtra Eleonóra

OZ konaného dňa 5.5.2011 PDF Vytlačiť
Nedeľa, 08 Máj 2011 07:49

 

Z á p i s n i c a

 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 5.5.2011

v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

 

 

Prítomní: Starosta obce Jozef Toma

 

Poslanci OZ :         Ing. Michal Černej

Gabriel Barna

Bc. Stanislav Balog

Mgr. František Farkaš

Michal Farkaš

Bohuš Juhás

Neprítomný: Peter Chomišák

 

Hlavný kontrolor obce Ing. Ingrid Grimlingová

Pracovník ob.úradu:             J. Sarvašová

 

-         ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny

 

P r o g r a m :

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2011
  4. Tvorba rezervného fondu a návrh na čerpanie kapitálových výdavkov
  5. Organizačné záležitosti

             - Schválenie zásad odmeňovania poslancov a zásad vybavovania sťažností

  1. Diskusia
  2. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne

schválený prikročil k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

Za zapisovateľku určil J. Sarvašovú a do návrhovej komisie na spracovanie

uznesení a overovateľov zápisnice určil p. M. Farkaša a Bc. S. Baloga.

 

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej - zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva .

- k uzneseniu č. 4/2011 – starosta informoval, že požiadal Východosl. energetiku o ich   vyjadrenie k predmetnej požiadavke. Rekonštrukcia bude predložená na posúdenie kompetentným orgánom

 

3. Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2011

Mgr. František Farkaš – predniesol rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2011

Po vysvetlení jednotlivých dotazov zo strany poslancov bol rozbor schválený a tvorí prílohu k zápisnici.

 

4. Tvorba rezervného fondu a návrh na čerpanie kapitálových výdavkov

Ing. Ingrid Grimlingová - oboznámila prítomných s povinnosťou obce vytvoriť z výsledku hospodárenia predchádzajúceho obdobia rezervný fond, ktorý má tvoriť minimálne 10% výšky prebytku.

Po prediskutovaní predloženého návrhu všetci prítomní poslanci navrhli tvorbu rezervného

fondu vo výške 10 % - čo predstavuje sumu 5.736 eur.

J. Toma, starosta obce – požiadal prítomných poslancov aby sa vyjadrili aké konkrétne akcie navrhujú na použitie kapitálových výdavkov. Zároveň poznamenal, že obec má rozpracované akcie väčšieho charakteru – rekonštrukcia chodníkov a verejného osvetlenie v celej obci a v prípade ich úspešného ukončenia je potrebné použiť kapitálové výdavky na spolufinancovanie týchto akcií.

On osobne navrhuje v prípade, že sa rekonštrukcie chodníkov a verejného osvetlenia neuskutočnia vybudovať v časti obce býv. M. Kazimír dom smútku.

M. Farkaš – poslanec OZ – konštatoval, že na obec, ktorá patrí medzi menšie obce

/do 1000 obyvateľov/ nie je rentabilné vybudovať a následne aj udržiavať 2 domy smútku.

V prípade konania pohrebu v tejto časti obce /býv. M. Kazimír/ navrhuje riešiť prepravu

nebohého formou pohrebného auta a pozostalých objednaným autobusom.

 

5. Organizačné záležitosti

Schválenie zásad odmeňovania poslancov

Ing. M. Černej - predložil vypracovaný návrh odmeňovania poslancov a predsedov, prípadne členov jednotlivých komisií.

Po predložených návrhoch prítomní poslanci určili výšku odmeny poslancov – za každú účasť

na zasadnutí – 20,50 eur .

V prípade predsedov komisií vo výške 6,20 eur za účasť na zasadnutí komisie a ich členov

vo výške 3,80 eur za každú účasť na zasadnutí. Účasť bude dokladovaná zápisnicami a prezenčnými listinami.

Návrh zásad bol jednohlasne schválený a tvorí prílohu zápisnice.

B. Juhás - predložil návrh zásad vybavovania sťažností.

Po pripomienkovaní a doplnení zo strany jednotlivých poslancov bol tento návrh schválený všetkými poslancami a tvorí prílohu k zápisnici.

 

6. Diskusia

p. J. Toma – predložil prehľad uskutočnených akcií a činností za obdobie od zvolenia do

funkcie starostu obce – 114 dní.

p. E. Hutka – poďakoval starostovi, ako aj vedeniu obce za poskytnuté finančné prostriedky na

rekonštrukciu miestnosti v ktorej sa nachádza posilňovňa. Zároveň informoval, že predmetná miestnosť

je prístupná pre všetkých občanov nad 18 rokov. V prípade mladistvých

/nad 15 rokov/ je potrebný písomný súhlas rodičov.

M. Farkaš - navrhoval riešiť voľný pohyb psov v obci a možnosť kosenia celej obce – jednotne ako v iných susedných obciach.

J. Tomko – opätovne pripomienkoval rekonštrukcie miestnych ulíc – hlavne zabezpečiť záchyt splaškovej vody.

P. Horňák st. - požadoval riešiť premostenie na Izrianskej ulici.

L. Zamba – doporučuje výstavbu domu smútku v časti M. Kazimír – dať do plánu a realizovať v budúcnosti.

Podobný názor tlmočili aj občania – Pavol Fedorčák, E. Hutka. P. Horňák ml. . J. Tomko

Mgr. F. Farkaš – navrhol riešiť realizáciu výstavby domu smútku, ako aj iných akcii formou obecného referenda.

Ďalej navrhol doriešiť majetkové vzťahy na budove býv. Majera.

B.Juhás – navrhol priznať starostovi odmenu vo výške 10 % za dosiahnuté výsledky.

J. Toma , starosta obce – vyzval na predloženie návrhov na riešenie využitia budovy starého obecného úradu.

On osobne navrhuje v časti budovy prevádzať rekreačno-športové cvičenia pre ženy.

P. Horňák ml. – požadoval neustále riešenie opatrení proti povodniam.

 

Nakoľko viac diskusných príspevkov nebolo poďakoval p. starosta všetkým prítomným za

účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

Zapísala J. Sarvašová                              overovatelia:     M.Farkaš   ...................................

 

Bc. Stanislav Balog         ...............................

 

 

Starosta obce

Jozef Toma

 

 

U Z N E S E N I A

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 5.5.2011

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Uznesenie č. 5/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Termín - ihneď

 

Uznesenie č. 6/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

S c h v a ľ u j e

  1. Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2011.

Termín - ihneď

 

Uznesenie č. 7/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

S c h v a ľ u j e

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku hospodárenia za rok 2010

Termín – ihneď

 

Uznesenie č. 8/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

S c h v a ľ u j e

Zásady odmeňovania poslancov a predsedov, členov komisií

Termín – ihneď

 

Uznesenie č.9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

S c h v a ľ u j e

Zásady vybavovania sťažnosti

Termín – ihneď

 

Uznesenie č. 10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

S c h v a ľ u j e

Mesačnú odmenu vo výške 10% z tarifného platu pre starostu obce

za dosiahnuté výsledky.

Termín – od mesiaca. máj

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 81 hosti prítomný