Dnes je streda 19. februára 2020 meniny má Vlasta zajtra Lívia

OZ konaného dňa 20.6.2011 PDF Vytlačiť
Utorok, 21 Jún 2011 15:20

Z á p i s n i c a

 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 20.6.2011

v zasadacej miestnosti obecného úradu

  

Prítomní: Starosta obce Jozef Toma

 

Poslanci OZ :        

Ing. Michal Černej

Mgr. František Farkaš

Michal Farkaš

Bohuš Juhás

Peter Chomišák

 

Neprítomní:

Gabriel Barna

Bc. Stanislav Balog

 

Pracovník ob.úradu:             J. Sarvašová

 

P r o g r a m :

l.   Otvorenie

2.   Kontrola uznesení - zástupca starostu

3.   Príprava obecných slávnosti – „Dňa obce“

4.   Organizačné záležitosti

Schválenie platu starostu po novele zákona o platobných pomeroch starostov

5.   Diskusia

6.   Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne

schválený prikročil k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

Za zapisovateľku určil J. Sarvašovú a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení

a overovateľov zápisnice určil p. M. Farkaša a B. Juhása

 

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej - zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z 2. zasadnutia

obecného zastupiteľstva .

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne.

 

3. Príprava obecných slávností – „Dňa obce“

 

J. Toma, starosta obce - informoval prítomných poslancov, že na deň 24.7.2011

plánuje uskutočniť obecné slávnosti. Za tým účelom už oslovil niektorých podnikateľov

pôsobiacich v obci aj mimo nej o finančný prípadne materiálny príspevok.

M. Farkaš , poslanec OZ – dotazoval aký charakter predmetný deň bude mať.

Navrhol, aby sa uskutočnil na počesť 5. výročia uvedenia symbolov obce do užívania.

Mgr. F. Farkaš - navrhol osloviť aj miestnych farárov o ich prípadnej spoluúčasti na

ekumenickej bohoslužbe.

V ďalšom priebehu rokovania sa všetci prítomní poslanci svojimi podnetnými návrhmi

zapojili do organizačných prác: získať viac sponzorov, zapojiť miestne zložky ako

Poľovnícke združenie, MS SČK. Zabezpečiť stánky, lavice, stoličky a stoly.

V priebehu ďalších dní bude mať každý poslanec konkrétnu úlohu

na úspešné zvládnutie prípravných prác.

 

4. Organizačné záležitosti

Schválenie platu starostu po novele zákona o platových pomeroch starostov

J. Sarvašová , prac. ob. úradu – informovala poslancov, že NR SR schválila dňa 17.5. 2011

novelu zákona čís. 154, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR čís. 253/1994 Z.z. o platových

pomeroch starostov obcí.

Touto predmetnou novelou dochádza k zníženie platov starostov a to v 2 úrovniach.

-         zníženie koeficientu násobku priemernej mzdy pracovníkov v národnom hospodárstve,

-         zrušenie odmien pre starostov

Novela zákona umožňuje Obecnému zastupiteľstvu základný plat zvýšiť až o 70 % .

Prítomní poslanci navrhli plat starostu vypočítaný podľa novely zákona zvýšiť o 22 %

Za hlasovali všetci prítomní poslanci.

 

5. Diskusia

M. Farkaš – navrhol zakúpiť lavičky na miestny cintorín, hlavne pred dom smútku.

Ďalej preložil návrh, aby prebytočné hrobové dosky boli použité so súhlasom vlastníkov

na zhotovenie schodov pri strmom teréne na miestnom cintoríne.

Opätovne požadoval riešiť voľný pohyb psov prísnejšími sankciami pre chovateľov.

 

J. Toma, starosta obce – informoval poslancov, že vzhľadom na to, že po komunálnych

voľbách došlo k zmene štatutárnych zástupcov jednotlivých obcí miestne Združenie

prihraničných obcí pre KVČOV je nefunkčné. Zástupcom za obec Kazimír je neb. V. Tomko,

bývalý starosta obce.

Navrhol aby obecné zastupiteľstvo svojím uznesením odvolala bývalého zástupcu a ďalším

uznesením vymenovalo svojho zástupcu v tomto združení. Prítomní poslanci súhlasili,

aby obec Kazimír zastupoval súčasný starosta obce.

 

Nakoľko viac diskusných príspevkov nebolo poďakoval p. starosta všetkým prítomným

za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

Zapísala:  J. Sarvašová                            

 

overovatelia: M.Farkaš  ,B. Juhás    

 

starosta obce: Jozef   Toma

 

 

U Z N E S E N I A

z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 20.6.2011

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Uznesenie č. 11/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

Termín - ihneď

 

Uznesenie č. 12/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

S c h v a ľ u j e

Plat starostu obce po novele zákona o platových pomeroch starostov vo výške

1.548,- Eur

 

Termín - od 1.6.2011

 

Uznesenie č. 13/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

p r e r o k o v a l o

- návrh odvolania zástupcu obce – Vojtecha Tomku z členstva v správnej rade združení obcí

s názvom „Združenie prihraničných obcí pre KVČOV“

s c h v a ľ u j e

- odvolanie Vojtecha Tomku z členstva v správnej rade združení obci

s názvom „Združenie prihraničných obci pre VKČOV“

 

Termín ......ihneď

 

Uznesenie č. 14/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

p r e r o k o v a l o

návrh vymenovania zástupcu obce : Jozef Toma, nar. 14.4.1951, r. č. 51 04 14 348,

bytom Kazimír, ul. Hlavná 142/140 za člena správnej rady v združení obcí

s názvom „Združenie prihraničných obcí pre VKČOV“.

s c h v a ľ u j e

vymenovanie : Jozef Toma, nar. 14.4.1951, r. č. 51 04 14 348,

bytom Kazimír, ul. Hlavná 142/140 za člena správnej rady v združení obcí

s názvom „Združenie prihraničných obcí pre VKČOV“.

 

Termín ...... ihneď

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 89 hosti prítomný