Dnes je štvrtok 20. februára 2020 meniny má Lívia zajtra Eleonóra

OZ konaného dňa 29.9.2011 PDF Vytlačiť
Pondelok, 03 Október 2011 18:14

Z á p i s n i c a

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 29.9.2011

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Prítomní:

Starosta obce Jozef Toma

Poslanci OZ: Ing. Michal Černej, Bc. Stanislav Balog, Mgr. František Farkaš,

Michal Farkaš, Bohuš Juhás, Peter Chomišák

Neprítomní: Gabriel Barna

Hlavný kontrolór: Ing. Ingrid Grimlingová

Pracovník ob.úradu: J. Sarvašová

 

P r o g r a m :

l.   Otvorenie

2.   Kontrola uznesení - zástupca starostu

3.   Rozbor hospodárenia za I. Polrok 2011 – preds. FK

4.   Organizačné záležitosti

Návrh VZN na určenie stravných poplatkov

Prejednania použitia fin.prostriedkov na obecné aktivity

5.   Diskusia

6.   Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol

jednohlasne schválený prikročil k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

Za zapisovateľku určil J. Sarvašovú a do návrhovej komisie na spracovanie

uznesení a overovateľov zápisnice určil p. M. Farkaša a S Baloga.

 

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej - zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z 3. zasadnutia

obecného zastupiteľstva .

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne.

 

3. Rozbor hospodárenia za I. polrok 2011

Mgr. F. Farkaš –predseda fin komisie – predložil rozbor za obdobie 1 – 6 a požiadal

jednotlivých poslancov o ich pripomienky a návrhy.

Po vysvetlení dotazov a nejasností bol rozbor jednohlasne schválený.

Zároveň boli prijaté aj rozpočtové opatrenia, ktoré tvoria prílohu k zápisnici.

4. Organizačné záležitosti

- Návrh VZN na určenie stravných poplatkov

A- Rendešová - predložila návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu

nákladov v školskej jedálni pri MŠ.

Mgr. F.Farkaš – oboznámil prítomných, že pred zasadnutím OZ zasadala aj finančná

komisia, ktorá doporučila úpravu jednotlivých sadzieb

Upravený návrh podporili všetci poslanci a tvorí prílohu k zápisnici.

- Prejednanie použitia fin. prostriedkov na obecné aktivity.

J. Toma – starosta obce predložil svoje predstavy o možnom použití kapitálových

finančných prostriedkov:

- výstavba domu smútku v časti býv. M. Kazimír

- oplotenie cintorína v časti M.Kazimír

- výstavba anfiteátra

- búracie práce a úprava terénu na majerskej ulici.

- spoluúčasť na pripravovaných projektoch

 

P. Chomišák – pripomienkoval, či je rentabilná aktualizácia projektu na zberné dvory,

nakoľko aj v minulosti bola deklarovaná úspešnosť projektu a bol zamietnutý.

M.Farkaš - súhlasí s výstavbou oplotenia cintorína MK, ako aj anfiteátrom.

F,Farkaš - navrhol následné oplotenie aj cintorína vo VK, ako aj úpravu parku,

kde by sa umožnilo zriadenie cesty pre korčuľovanie.

P. Chomišák - požiadal o skultúrnenie priestranstva – kurtu v MK,

kde je potrebné opraviť a natrieť oplotenie

J.Toma – informoval poslancov o potrebe nákupu zberovej kosačky pre obec.

M. Černej – navrhol doriešiť športové centrum v miestnom parku

F.Farkaš - predložil požiadavku vyčleniť fin.prostriedky pre futbalové vyžitie občanov,

ktorí navštevujú telocvičňu v obci Kuzmice. – poslanci zaujali zamietavé stanovisko.

 

5. Diskusia

M.Farkaš – navrhol riešiť odvoz objemného odpadu. Je potrebné zabezpečiť kontajnery

na zber odpadu, ktorý sa neseparuje. Ďalej požadoval doriešenie nájomného vzťahu

so slovenskou poštou a sprístupnenie ciest na pozemky.

P.Sokyra – požadoval previesť údržbu miestnej komunikácie – ulica Biela.

 

Jozef Rendeš – požadoval realizáciu výstavby domu smútku v časti M.Kazimír,

nakoľko je prevoz nebohého ako aj účastníkov pohrebu z časti V. Kazimír komplikovaný.

Obdobný názor vyslovili aj ostatní prítomní občania – J.Šimko, P.Horňák M. Rendeš

J.Šimko – pukázal na nízke napätie el. prúdu v jeho rod. dome.

P. Horňák – poukázal na rozdielnosť vypínania verejného osvetlenia v časti V. a M. Kazimír.  

P. Fedorčák – pripomienkoval nedostatočnú realizáciu čistenia vodných tokov

 

 

Nakoľko viac diskusných príspevkov nebolo poďakoval p. starosta všetkým prítomným

za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

Zapísala J. Sarvašová                            

overovatelia:     M.Farkaš, S. Balog

Starosta obce: Jozef   Toma

 

 

U Z N E S E N I A

zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 29.9.2011

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Uznesenie č. 15/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 

Termín - ihneď

 

Uznesenie č. 16/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

S c h v a ľ u j e

Rozbor hospodárenia za I. polrok 2011 ako aj Rozpočtové opatrenia čís. 1/2011

Termín - ihneď

 

 

Uznesenie č. 17/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

s c h v a ľ u j e

VZV č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

školských zariadeniach po úprave.

 

 

Termín ......ihneď

 

Uznesenie č. 18/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

 

s c h v a ľ u j e

zakúpenie zberovej kosačky pre obec.

Termín ...... ihneď

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 90 hosti prítomný