Dnes je štvrtok 20. februára 2020 meniny má Lívia zajtra Eleonóra

OZ konaného dňa 8.12.2011 PDF Vytlačiť
Sobota, 10 December 2011 19:40

Z á p i s n i c a

 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 8.12.2011

v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

Prítomní: Starosta obce Jozef Toma

 

Poslanci OZ :        

Ing. Michal Černej

Bc. Stanislav Balog

Michal Farkaš

Bohuš Juhás

Peter Chomišák

Gabriel Barna

 

Neprítomní: Mgr. František Farkaš

 

Hlavný kontrolór: Ing. Ingrid Grimlingová

Pracovník ob.úradu: J. Sarvašová

Vedúca ŠJ K.Pastorová

 

P r o g r a m :

l.   Otvorenie

2.   Kontrola uznesení - zástupca starostu

3.   Rozbor hospodárenia za III. štvrťrok 2011 – preds. FK

4.   Organizačné záležitosti

Zmena VZN na určenie stravných poplatkov

Zhotovenie oplotenia cintorína MK - schválenie

5.   Diskusia

6.   Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne

schválený prikročil k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

Za zapisovateľku určil J. Sarvašovú a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení
a overovateľov zápisnice určil p. M. Farkaša a P. Chomišáka.

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej - zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z 4. zasadnutia

obecného zastupiteľstva .

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne.

3. Rozbor hospodárenia za III. štvrťrok 2011

Ing. I. Grimlingová – hlavný kontrolór – predložila rozbor za obdobie 1 - 9 a požiadala

jednotlivých poslancov o ich pripomienky a návrhy.

Po vysvetlení dotazov a nejasností bol rozbor jednohlasne schválený.

Zároveň boli prijaté aj rozpočtové opatrenia, ktoré tvoria prílohu k zápisnici.

4. Organizačné záležitosti

- Zmena VZN na určenie stravných poplatkov

K. Pastorová - pripomienkovala prijaté VZN na určenie stravných poplatkov

na ostatnom zasadnutí. Nakoľko boli určené rozdielne pásma výšky stravy

pre detí a iné pre dospelých požiadala poslancov o prehodnotenie VZN

a určenie jednotného pásma stravníkov.

Všetci prítomní poslanci súhlasili so zaradením dospelých stravníkov spoločne s deťmi.

- Zhotovenie oplotenia cintorína MK - schválenie.

J. Toma – starosta obce predložil svoj návrh na výstavbu oplotenia cintorína

v časti býv. M.Kazimír. Podľa predbežného návrhu /firma z Vranova nad Topľou/

by realizácia stála 5000,-Eur.

S navrhovanou stavbou oplotenia ako aj finančnou čiastkou všetci poslanci súhlasili.

 

5. Diskusia

Ing. Ingrid Grimlingová - predložila návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

na I polrok 2012, ako aj informovala poslancov, že súčasne vykonáva túto funkciu

v ďalších 2 obciach, preto požiadala o ich odsúhlasenie.

J. Toma - informoval poslancov o nutnosti uskutočnenia odvodňovacích prác na

miestnych komunikáciách – Majerská a Orechová.

Jednotliví poslanci predložili svoje návrhy na realizáciu predmetnej práce.

P. Chomišák - znova pripomienkoval zhotovenie oplotenia kurtu v M. Kazimíri.

B. Juhás – navrhol aby miestna zvonička – M. Kazimír bola daná do prevádzky.

S. Balog - dotazoval, či obec neuvažuje s ohňostrojom na Silvestra

M. Farkaš - požadoval zverejnenie neplatičov dane z nehnuteľnosti menovite

v miestnom rozhlase, nakoľko je koniec kalendárneho roka.

Zároveň sa informoval, či obec neplánuje zorganizovať fašiangový ples.

J. Toma – navrhoval budovu býv. obecného úradu dať do prenájmu, nakoľko chátra.

 

Nakoľko viac diskusných príspevkov nebolo poďakoval p. starosta všetkým prítomným
za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

Zapísala            J. Sarvašová                          

overovatelia:      M.Farkaš   ...................................

                             P. Chomišák   ...........................

 

 

 

U Z N E S E N I A

zo 5 zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 8.12.2011

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Uznesenie č. 20/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Termín - ihneď 

 

Uznesenie č. 21/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

S c h v a ľ u j e

Rozbor hospodárenia za III. štvrťrok 2011 ako aj Rozpočtové opatrenia čís. 2/2011

Termín - ihneď

 

Uznesenie č. 22/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

s c h v a ľ u j e

úpravu VZN č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

v školských zariadeniach po úprave.

Termín ......ihneď

 

Uznesenie č. 23/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

s c h v a ľ u j e

realizáciu výstavby oplotenie cintorína v časti M.Kazimír

Termín ...... I.štvrťrok 2012

 

Uznesenie č. 24/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

b e r i e   n a  v e do m i e

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012 a

s ú h l a s í

s vykonávaním tejto činnosti v ďalších 2 obciach   /Vojčice, V. Tŕňa/

Termín .....ihneď

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 87 hosti prítomný