Dnes je štvrtok 20. februára 2020 meniny má Lívia zajtra Eleonóra

OZ konaného dňa 8.2.2012 PDF Vytlačiť
Štvrtok, 09 Február 2012 19:04

Z á p i s n i c a

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 8.2.2012

v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

 

 

Prítomní: Starosta obce Jozef Toma

 

Poslanci OZ :     

Ing. Michal Černej

Mgr.František Farkaš

Bc.  Stanislav Balog

Michal Farkaš

Peter Chomišák

Gabriel Barna

 

Hlavný kontrolór: Ing. Ingrid Grimlingová 

Pracovník ob.úradu: J. Sarvašová, A. Rendešová

Hostia: J. Eštok

 

P r o g r a m :

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Rozbor hospodárenia za IV. štvrťrok 2011 – preds. FK
  4. Návrh rozpočtu na rok 2012 – preds. FK
  5. Návrh VZN na vylepovanie plagátov – voľby do NR SR
  6. Návrhy na uznesenia zo zasadnutia OZ
  7. Diskusia
  8. Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne

schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie

uznesení a overovateľov zápisnice určil p. M. Farkaša a p. F.Farkaša .

 

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej - zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z 5. zasadnutia

obecného zastupiteľstva .

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne.

 

3. Rozbor hospodárenia za IV. štvrťrok 2011

Ing. I. Grimlingová – hl. kontrolór-predložila rozbor hospodárenia za obdobie 1 - 12 mesiac

a požiadala jednotlivých poslancov o ich pripomienky a návrhy.

Po vysvetlení dotazov a nejasností bol rozbor jednohlasne schválený.

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2012

Mgr. František Farkaš – predložil návrh rozpočtu na rok 2012.

Prítomní poslanci sa vyjadrovali k jednotlivým navrhovaným položkám a to

-  p. M. Farkaš pripomienkoval vymáhanie poplatkov od neplatičov za komunálny odpad.

- starosta obce p. J. Toma informoval prítomných o využití navrhovaných finančných

prostriedkov z kapitálových výdavkov na revitalizáciu obce ako aj na prebiehajúce projekty obce.

- kontrolórka obce Ing. I. Grimlingová predniesla odborné stanovisko k navrhovanému

rozpočtu na rok 2012, ktorý zostavila finančná komisia a zároveň informovala prítomných

o dodatočných úpravách niektorých položiek rozpočtu .

 

Návrh rozpočtu na rok 2012 bol jednohlasne schválený a tvorí prílohu zápisnice.

 

5. Návrh VZN na vylepovanie plagátov – voľby do NR SR.

J. Sarvašová predniesla návrh VZN na vylepovanie plagátov v predvolebnej kampani.

M. Farkaš – pripomienkoval formát vylepovaných plagátov z dôvodu veľkého počtu

kandidátov vo voľbách do NR SR 2012.

F. Farkaš – pripomienkoval postihnuteľnosť porušovateľov tohto VZN.

 

Za návrh VZN na vylepovanie predvolebných plagátov boli 6 poslanci a 1 sa zdržal

hlasovania ( F. Farkaš ). VZN tvorí prílohu zápisnice.

 

6. Diskusia

J. Toma - starosta obce informoval poslancov o pokračovaní výrubových prác týkajúcich

sa revitalizácie obecného parku a o odpredaní dreva za dohodnuté ceny.

- ďalej informoval o dosiahnutých športových úspechoch E. Hutku ml. a E. Hutku st.

ako aj o možnostiach ich ďalšej podpory zo strany obce.

P. Chomišák - navrhoval nájsť iné možnosti využitia domu kultúry v časti obce V. Kazimír

z dôvodu nevyužitých priestorov.

Bc. S. Balog - dotazoval opätovné zavedenie verejného osvetlenia na prístupový chodník

ku rímskokatolíckemu kostolu.

M. Farkaš - dotazoval opätovné požiadanie VSE o možnostiach rekonštrukcie

verejného osvetlenia v obci za účelom zvýšenia efektivity a zníženia nákladov na energie.

- opätovne predložil návrh, aby prebytočné hrobové dosky boli použité so súhlasom vlastníkov

na zhotovenie schodov pri strmom teréne na miestnom cintoríne alebo úplne odstránené

z pozemku miestneho cintorína pozostalými.

- predložil návrh aby obec, so súhlasom pozostalých, informovala obyvateľov

obce prostredníctvom miestneho rozhlasu o  úmrtí občana našej obce

a o dátume poslednej rozlúčky s ním v dostatočnom časovom horizonte.

Nemyslí sa tým posledná rozlúčka so zosnulým v deň pohrebu.

Ing. M. Černej - dotazoval úpravu cesty na miestnom cintoríne v časti obce V. Kazimír.

Poslanci OZ – urgovali promptné riešenie problémov tykajúcich sa chátrajúcich

nehnuteľností na ulici Majerskej v centre obce s využitím všetkých dostupných možností.

 

7. Návrh na uznesenie – návrh uznesení zo 6. zasadnutia OZ predniesla obecná referentka p. J.Sarvašová.

 

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie

obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                          

overovatelia:  M.Farkaš, F. Farkaš

 

Starosta obce:   Jozef   Toma

 

 

 

U Z N E S E N I A

zo 6 zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 8.2.2012

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Uznesenie č. 25/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z 5.  zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Termín  - ihneď

 

Uznesenie č. 26/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

s c h v a ľ u j e

Rozbor hospodárenia za IV. štvrťrok 2011.

Termín  -  ihneď

 

Uznesenie č. 27/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

s c h v a ľ u j e

Návrh rozpočtu na rok 2012 ako aj správu hl. kontrolóra obce.

 

Termín ......ihneď

 

Uznesenie č. 28/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

s c h v a ľ u j e

VZN na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane 2012.

Termín  ...... ihneď

 

Uznesenie č. 29/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

d o p o r uč u j e

starostovi obce opätovne požiadať VSE o zaradenie do plánu rekonštrukčných prác

verejného osvetlenia v našej obci.

Termín .....ihneď

 

Uznesenie č. 30/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

d o p o r uč u j e

starostovi obce vyzvať občanov o odstránenie prebytočných hrobových dosák

z miestneho cintorína alebo im navrhnúť použitie týchto dosák

na zhotovenie schodov pri strmom teréne na cintoríne.

Termín .....jar 2012

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 112 hosti prítomný