Dnes je streda 19. februára 2020 meniny má Vlasta zajtra Lívia

OZ konaného dňa 17.5.2012 PDF Vytlačiť
Utorok, 22 Máj 2012 19:48

Z á p i s n i c a

 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 17.5.2012

v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

 

Prítomní: Starosta obce Jozef Toma

 

Poslanci OZ :                       

Ing. Michal Černej

Mgr.František Farkaš

Bc.  Stanislav Balog

Michal Farkaš

Peter Chomišák

Gabriel Barna

 

Hlavný kontrolór: Ing. Ingrid Grimlingová 

Hostia: M. Hrabovský, M. Tóth

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce za rok 2011
  4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na druhý polrok 2012
  5. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2011
  6. Návrh na čerpanie rezervného fondu
  7. Organizačné záležitosti – príprava Dňa obce
  8. Diskusia
  9. Návrhy na uznesenia zo zasadnutia OZ
  10. Záver

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne

schválený prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení

a overovateľov zápisnice určil p. Mgr. F. Farkaša a p. Bc. S. Baloga.

 

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej - zástupca starostu previedol kontrolu uznesení zo 6. zasadnutia

obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp.

niektoré sa plnia priebežne.

 

3. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce za rok 2011

- kontrolórka obce Ing. I. Grimlingová predniesla „Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra

obce za rok 2011“. Po vysvetlení niektorých nejasností berie OZ jednohlasne túto správu

na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice.

- Starosta obce p. J. Toma predložil „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a

majetkových pomerov, podľa zák. č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.“ 

Poslanci zobrali toto na vedomie.

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na druhý polrok 2012

Ing. I. Grimlingová – predložila „Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky

na druhý polrok 2012“ a požiadala jednotlivých poslancov o ich pripomienky a návrhy.

Po vysvetlení dotazov a nejasností poslanci vzali toto na vedomie.

 

5. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2011

Ing. I. Grimlingová – predložila „Záverečný účet obce za rok 2011“ a informovala

prítomných poslancov o jednotlivých položkách účtu, hospodárení obce za rok 2011,

dotáciách ktoré boli obci poskytnuté v minulom roku, ako aj o možnostiach využitia

finančnej rezervy obce.

OZ jednohlasne schválilo predložený „Záverečný účet za rok 2011“. Účet tvorí prílohu zápisnice.

 

6. Návrh na čerpanie rezervného fondu

J. Toma - informoval poslancov o aktuálnom stave predloženého projektu

„Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Kazimír“

a zároveň upozornil na 5% spoluúčasť obce na projekte, čo činní cca 20.000 EUR,

v prípade jeho schválenia.

Poslanci OZ – navrhli možnosť čerpania rezervného fondu na nasledovné.

-          zvážiť prípadné dobudovanie oplotenia cintorína v bývalom M. Kazimíri

           z bočných strán alebo výsadbu živého plota.

-         realizáciu provizórneho oplotenia zadnej steny centra obce pri pohľade z 

          hl. komunikácie, kým nebudú vysporiadané pozemky nachádzajúce sa v areály centra.

-         výstavba obecného amfiteátra a revitalizácia oddychových zón v miestnom parku.

 

7. Organizačné záležitosti – príprava Dňa obce

Deň obce 2012  - kultúrne podujatie sa uskutoční dňa 4. augusta 2012, t.j. v sobotu v 

obecnom parku. Organizácia podujatia sa bude zabezpečovať priebežne s 

dostatočným časovým predstihom.

 

8. Diskusia

J. Toma - informoval o poskytnutí finančnej pomoci z rezervného fondu býv. premiérky

p. I. Radičovej na revitalizáciu obecného parku.

P. Chomišák - dotazoval upozorniť pedag. zbor ZŠ na devastáciu obecného majetku

deťmi navštevujúcimi ZŠ, pri príchode na obedy. ( vešiaky v MŠ ).

Bc. S. Balog - upozornil na chátrajúci komín na budove základnej školy a jeho nevyhovujúci

stav, prípadné ohrozenie zdravia žiakov navštevujúcich ZŠ.

Obecné zastupiteľstvo – poveruje starostu obce

- doriešiť vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v centre obce, na ulici Majerskej,

za účelom skrášlenia centrálnej zóny obce.

-dohodnúť podrobnosti ohľadom výstavby obecného amfiteátra, so stavebným dozorom a projektantom.

Hosť p. M. Hrabovský – pripomienkoval nákup nových pracovných odevov pre pracovníkov VPP. 


9. Návrh na uznesenie – návrh uznesení zo 7. zasadnutia OZ predniesol zástupca starostu p. Ing. M. Černej.

 

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť

a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            overovatelia: Mgr. F.Farkaš,

                                                                                                                     Bc.  S. Balog

 

Starosta obce:   Jozef   Toma

 

 

U Z N E S E N I A

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 17.5.2012

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Uznesenie 31/2012

OZ v Kazimíri berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2011

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 32/2012

OZ v Kazimíri berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 33/2012

OZ v Kazimíri berie na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových

pomerov za kalendárny rok 2011 starostu obce Kazimír Jozefa Tomu

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 34/2012

OZ v Kazimíri berie na vedomie stanovisko HK k záverečnému účtu obce Kazimír za rok 2011

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 35/2012

OZ v Kazimíri schvaľuje Záverečný účet obce Kazimír za rok 2011 bez výhrad a prevod

prebytku hospodárenia za rok 2011 v celkovej výške 77.557,76 EUR do rezervného fondu obce

Za:7

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 36/2012

OZ v Kazimíri schvaľuje použitie finančných prostriedkov  z rezervného fondu obce Kazimír

na projekty v rámci akcie Intenzifikácia separovaného zberu  komunálneho odpadu

v obci Kazimír v celkovej výške cca 20.000 EUR

Za:  7

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 37/2012

OZ v Kazimíri schvaľuje  použitie finančných prostriedkov vo výške do 3000 EUR

z rezervného fondu  obce Kazimír na dokončenie oplotenia a výsadbu živého plota

cintorína v bývalom Malom Kazimíri

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa: Ing. Michal Černej

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 100 hosti prítomný