Dnes je štvrtok 20. februára 2020 meniny má Lívia zajtra Eleonóra

OZ konaného dňa 15.8.2012 PDF Vytlačiť
Nedeľa, 19 August 2012 21:46

Obec    K a z i m í r

 

Z á p i s n i c a

 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 15.8.2012

v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

 

Prítomní: Starosta obce Jozef Toma

 

Poslanci OZ :                      

 Ing. Michal Černej

Mgr.František Farkaš

Michal Farkaš

Peter Chomišák

Gabriel Barna

Pracovník ob.úradu: Sarvašová Jolana

 

Hostia: p. P. Hrabovsková, p. J. Tóth

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2012
  4. Organizačné záležitosti:

-         vysporiadanie pozemkov – kúpa a predaj

-         prehodnotenie platu starostu obce

-         prepracovanie projektu Skupinový vodovod 2. etapa

-         schválenie členov obecného hasičského zboru

  1. Diskusia
  2. Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne

schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení

a overovateľov zápisnice určil p. M. Farkaša a p. P. Chomišáka.

 

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej - zástupca starostu previedol kontrolu uznesení zo 

7. zasadnutia obecného zastupiteľstva .

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne.

3. Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2012

- p. Jolana Sarvašová predložila rozbor hospodárenia za 1. polrok 2012, požiadala

jednotlivých poslancov o ich pripomienky a návrhy. Po vysvetlení dotazov a nejasností

bol rozbor jednohlasne schválený.

 

4. Organizačné záležitosti:

-         vysporiadanie pozemkov – kúpa a predaj-

Obec Kazimír v zastúpení s pánom starostom J. Tomom a obecným zastupiteľstvom

dospeli k vzájomnej dohode o odkúpení nehnuteľnosti / pozemku par. č 418 /

o celkovej výmere 356m2, nachádzajúcej sa v centre obce Kazimír

od pána M. Hrabovského a  P. Hrabovskej za cenu 5 Eur/m2. Obec kupuje uvedený

pozemok s tým, že všetky náklady súvisiace s vyhotovením kúpnej zmluvy

ako aj s povolením vkladu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľnosti bude znášať predávajúci.

 

OZ zároveň dospelo k dohode o odpredaní nehnuteľnosti / pozemku par. č 151 /

o celkovej výmere 875 m2, ktorý slúžil kedysi ako poľná príjazdová cesta  pánovi J. Tóthovi

za cenu 3 Eur/m2. Časť uvedeného pozemku   - výmera 264 m2 bola v roku 1976 odkúpená,

ale právne nevysporiadaná. Obec predáva uvedený pozemok s tým,

že všetky náklady súvisiace s vyhotovením kúpnej zmluvy ako aj s povolením

vkladu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľnosti bude znášať kupujúci na vlastné náklady.

 

Odpredaj nehnuteľností za uvedené ceny bol jednohlasne schválený.

 

-         prehodnotenie platu starostu obce

OZ  v súlade s platným zákonníkom, ktorý určuje platy starostov a primátorov miest

a obcí dospelo k záveru, že mesačné odmeny pre starostu obce vo výške 22% z jeho 

tarifného platu budú nezmenené a teda jeho celkový mesačný príjem činí 1.582 Eur.

 

Plat starostu bol schválený 4 hlasmi. 2 boli za iný návrh.

 

-         prepracovanie projektu Skupinový vodovod 2. Etapa

Starosta obce p. J. Toma informoval prítomných o zámere prepracovať projektovú

dokumentáciu ku proj. Skupinový vodovod, ktorá  bola v minulosti spracovaná

a projektovaná v rámci spoločenstva obcí:Kazimír, Brezina, Veľaty, Michaľany, Lastovce,

 ale keďže väčšina z uvedených obcí je už v súčasnosti

touto inžinierskou sieťou vybavená, daná dokumentácia je už neplatná

a je potrebné vyhotoviť novú. Nová projektová dokumentácia bude spracovaná

už len pre obec Kazimír, ako samostatnú územnosprávnu jednotku a jej cena 3000 Eur

bude vyplatená projektovej kancelárii len v prípade úspešnej realizácie projektu,

podľa vzájomnej dohody starostu obce Kazimír p. J. Tomu a projektanta.

 

 

Uvedený návrh prepracovania proj. Skupinový vodovod, podľa hore uvedených podmienok,

bol jednohlasne schválený.

 

-         schválenie členov obecného hasičského zboru

Podľa ustanovení §10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov a §15 ods. 1 písm. b) Zákona NR SR č.314 /2001 Z.z

o ochrane pred požiarmi, OZ schválilo zriadenie Obecného hasičského zboru,

ktorého členmi po vzájomnej dohode sa stali: p. B. Juhás, p. G. Barna, p. J. Tóth, p. M. Vašiga.

 

Uvedený návrh bol jednohlasne schválený.

5. Diskusia

J. Toma - predložil prítomným návrh projektovej dok. na výstavbu obecného anfiteátra na odsúhlasenie.

OZ  - navrhuje prepracovať daný projekt z dôvodu nevyhovujúceho strešného prekrytia

anfiteátra.

M. Farkaš – upozornil na včasné vyplatenie dane za psov od všetkých občanov obce

a pripomienkoval že ak majiteľ chová väčší počet psov je povinný vyplatiť daň za každého z nich.

P. Chomišák – upozornil na voľný pohyb túlavých psov po obci a z toho vyplývajúce

ohrozenie zdravia pre  občanov obce. Následne navrhol dohovoriť majiteľom týchto psov,

aby boli zodpovednejší a dodržiavali platné VZN o chove a držaní psov v areály obce.

OZ -    navrhuje vyzvať neplatičov obecných daní a poplatkov za odpad o uhradenie pozdĺžnosti obci,

alebo v prípade neuhradenia ponúknuť týmto dlžníkom možnosť odpracovať si tento dlh v prospech obce,

cez prácu na dohodu.

OZ – poveruje starostu obce doriešiť vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v centre obce,

na ulici Majerskej, za účelom skrášlenia centrálnej zóny obce.

9. Návrh na uznesenie – návrh uznesení z 8. zasadnutia OZ predniesol zástupca starostu p. Ing. M. Černej.

 

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť

a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            

overovatelia:  M. Farkaš,

                         P. Chomišák

 

Starosta obce:   Jozef   Toma

 

 

U Z N E S E N I A

z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 15.8.2012

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Uznesenie 38/2012

OZ berie na vedomie kontrolu uznesení zo 7. zasadnutia OZ.

 

Termín: ihneď

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 39/2012

OZ v Kazimíri schvaľuje rozbor hospodárenia za 1. polrok 2012 a zároveň doporučuje prijať

rozpočtové opatrenia k položkám, ktoré vykazujú neúmerné plnenie.

 

Termín: ihneď

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 40/2012

OZ navrhuje vyzvať neplatičov obecných daní a poplatkov za odpad o uhradenie pozdĺžnosti obci,

alebo v prípade neuhradenia ponúknuť týmto dlžníkom možnosť odpracovať si dlh v prospech obce,

cez prácu na dohodu.

 

Termín: ihneď

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 41/2012

OZ schvaľuje prevod nehnuteľnosti a to odkúpenie pozemku registra „C“

evidovaného na katastrálnej mape s p.č 418, nezastavaná plocha o celkovej výmere 356m2,

evidovaného na LV č.242 v katastrálnom území  V.Kazimír a to od pána

Michala Hravovského a manž. P. Hrabovskej, bytom Kazimír č. 242 .za kúpnu cenu 1780 Eur,

ktorá bude vyplatená po podpise zmluvy. Obec kupuje uvedený pozemok s tým,

že všetky náklady súvisiace s vyhotovením kúpnej zmluvy ako aj s povolením vkladu vlastníckeho

práva v katastri nehnuteľnosti bude znášať predávajúci na vlastné náklady.

Termín: ihneď

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 42/2012

OZ schvaľuje prevod nehnuteľnosti v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e, zákona č. 138/1991 Z.z

o majetku obcí v zmysle neskorších zmien a doplnkov a to predaj pozemku registra „C“,

evidovaného katastrálnej mape s p. č. 151, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 875 m2,

evidovaného na LV č. 1 v kat. území M. Kazimír a to pre Jána Tótha, bytom Kazimír, Hlavná 58/37

a to za kúpnu cenu 1.833,- Eur, ktorá bude vyplatená po podpise zmluvy ako prevod majetku

obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to z dôvodu, že kupujúci spolu so svojimi rodičmi

dlhodobo užíva uvedenú parcelu ako súčasť svojho domového majetku a platí za ňu daň

z nehnuteľnosti ,pričom v minulosti nedošlo k jej právnemu usporiadaniu.

 

Termín: ihneď

Za:6

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 43/2012

OZ ponecháva starostovi obce nezmenené mesačné odmeny vo výške 22 % z jeho tarifného platu,

ktorý je vyplácaný vo výške 1.582,- Eur.

 

Termín: ihneď

Za:4

Proti:2

Zdržal sa:0

Uznesenie 44/2012

OZ schvaľuje vypracovanie novej projektovej dokumentácie k inžinierskej

sieti - vodovod pre obec Kazimír, s tým, že cena 3000 Eur za jej zhotovenie bude vyplatená

projektovej kancelárii len v prípade úspešnej realizácie projektu,

podľa vzájomnej dohody starostu obce Kazimír p. J. Tomu a projektanta.

 

Termín: ihneď

Za:  6

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 45/2012

Podľa ustanovení §10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov a §15 ods. 1 písm. b) Zákona NR SR č.314 /2001 Z.z

o ochrane pred požiarmi, OZ schvaľuje zriadenie

Obecného hasičského zboru, ktorého členmi sú: p. B. Juhás, p. G. Barna, p. J. Tóth, p. M. Vašiga.

 

Termín: ihneď

Za:  6

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Uznesenie 46/2012

OZ schvaľuje výstavbu obecného amfiteátra podľa schválenej projektovej dokumentácie.

 

Termín: ihneď

Za:  6

Proti:0

Zdržal sa:0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 81 hosti prítomný