Dnes je štvrtok 20. februára 2020 meniny má Lívia zajtra Eleonóra

OZ konaného dňa 14.11.2012 PDF Vytlačiť
Sobota, 17 November 2012 11:23

Obec    K a z i m í r


 Z á p i s n i c a

 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 14.11.2012

v zasadacej miestnosti obecného úradu

Prítomní: Starosta obce Jozef Toma

 

Poslanci OZ :                     

 Ing. Michal Černej

Mgr. František Farkaš

Bc. Stanislav Balog

Michal Farkaš

Peter Chomišák

Gabriel Barna

Hlavný kontrolór:                                         Ing. Ingrid Grimlingová

Pracovník ob. úradu:                                         Sarvašová Jolana

 

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2013
  4. Organizačné záležitosti:

-         odsúhlasenie projektovej dokumentácie na výstavbu amfiteátra

-         návrh na vstup do zoskupenia EZUP – cezhraničná spolupráca

  1. Diskusia
  2. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení a overovateľov zápisnice určil p. Mgr. F. Farkaša a p. Bc. S. Baloga. 

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej - zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne.

3. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2013

- p. Jolana Sarvašová predložila návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2013 a poprosila poslancov o ich pripomienky a návrhy k jednotlivým bodom VZN. Poslanci sa na základe predloženého návrhu dohodli na zvýšení poplatkov za psa, pričom poplatok za každého psa v domácnosti sa zvýši z pôvodných 3,33 Eur na 4 Eur a pre právnické osoby, osoby ktoré podnikajú sa uvedený poplatok stanovil vo výške 5 Eur.

V prípade dane za užívanie verejných priestranstiev bol upravený poplatok tykajúci sa ambulantného predaja za účelom zisku pri akciách na ktorých sa organizačne podieľa obec na sumu 10 Eur / deň.

Po spoločnej diskusii dospelo OZ k schváleniu VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2013.

VZN č.1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013 a 5/2013  tvoria súčasť zápisnice.

 

4. Organizačné záležitosti:

-         odsúhlasenie projektovej dokumentácie na výstavbu amfiteátra

Pán starosta J. Toma predložil prítomným poslancom návrh projektu obecného amfiteátra a informoval ich o podmienkach výstavby a cene uvedeného projektu. Zároveň poprosil poslancov o ich pripomienky a návrhy. OZ sa po spoločnej dohode jednohlasne zhodlo na odsúhlasení výstavby amfiteátra podľa uvedeného projektu, s podmienkou dopracovania navrhovaných zmien do projektovej dokumentácie a s maximálnou sumou preinvestovania do 25 000 EUR.

 

-         návrh na vstup do zoskupenia EZUP – cezhraničná spolupráca

Pán starosta J. Toma predložil návrh na vstup do zoskupenia EZUP, ktorého poslaním je zvýšiť úroveň integrácie slovensko-maďarského prihraničného územia v oblasti hospodárskej a sociálnej spolupráce, spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia, starostlivosti o prírodné prostredie a zároveň vysvetlil výhody a povinnosti vstupu do tohto zoskupenia.

OZ jednohlasne súhlasilo so vstupom obce Kazimír do zoskupenia EZUP.

5. Diskusia

J. Toma - informoval OZ o vypracovaní projektu „ Obecný vodovod“, o cene za dielo a zároveň oboznámil všetkých prítomných, že uvedený projekt sa v súčasnosti nachádza v štádiu výberového konania na poskytnutie dotácie z verejných zdrojov.

OZ -    navrhuje menovite vyzvať stálych neplatičov obecných daní a poplatkov za odpad o uhradenie pozdĺžnosti obci formou miestneho verejného rozhlasu.

I.Grimlingová (hl. kontrolórka obce)  predniesla zúčastnením „Rozpočtové opatrenie č.1/2012 a zároveň „Návrh plánu činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2013.  OZ s uvedenými návrhmi, po objasnení nejasností,  jednohlasne súhlasilo.

OZ – navrhuje doriešiť parkovné miesta na miestnom cintoríne vo V. Kazimíri pozdĺž prístupovej cesty.

Návrh na uznesenie – návrh uznesení z 9. zasadnutia OZ predniesol zástupca starostu p. Ing. M. Černej.

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            

overovatelia:  Mgr. F. Farkaš,

                          Bc. S. Balog

 

Starosta obce:   Jozef   Toma

 

U Z N E S E N I A

z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 14.11.2012

 

Uznesenie 47/2012

OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z 8. zasadnutia OZ.

 

Termín: ihneď

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie 48/2012

OZ v Kazimíri schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2012 tykajúce sa položiek, ktoré vykazujú neúmerné plnenie v naplánovanom rozpočte hospodárenia obce. (viď príloha)

 

Termín: ihneď

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie 49/2012

OZ navrhuje menovite vyzvať neplatičov obecných daní a poplatkov za odpad o uhradenie pozdĺžnosti obci prostredníctvom miestneho verejného rozhlasu.

 

Termín: ihneď

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie 50/2012

OZ schvaľuje uhradiť projektovej kancelárii Ing. Juraja Baču sumu 3096 Eur za vypracovanie projektu „Obecný vodovod“.

 

Termín: ihneď

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie 51/2012

OZ schvaľuje výstavbu obecného amfiteátra podľa predloženej projektovej dokumentácie, s podmienkou prepracovania navrhovaných zmien do projektu a s max . sumou investície do 25 000 Eur s DPH.

 

Termín: ihneď

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

 

 

Uznesenie 52/2012

OZ  súhlasí so vstupom obce Kazimír do zoskupenia EZUP – cezhraničná spolupráca

 

Termín: ihneď

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie 53/2012

V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. OZ v Kazimíri schvaľuje vykonávanie presunu rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) obce Kazimír do celkovej výšky 1000 Eur v rámci jedného oddielu rozpočtovým opatrením starostu obce. Presunom rozpočtových opatrení sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

 

Termín: ihneď

Za:  7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie 54/2012

V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. OZ v Kazimíri schvaľuje vykonávanie povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) obce Kazimír do celkovej výšky 1000 Eur rozpočtovým opatrením starostu obce.

 

Termín: ihneď

Za:  7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie 55/2012

OZ schvaľuje úpravu rozpočtovej položky 454001 kód zdroja 46 – prevod prostriedkov z peňažných fondov na celkovú sumu použitú vo výdavkovej časti na položkách skupiny 700 s kódom zdroja 46 k 31.12.2012.

 

Termín: ihneď

Za:  7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie 56/2012

OZ v Kazimíri schvaľuje VZN č. 1/2013, o miestnej dani z nehnuteľností.

 

Termín: ihneď

Za:  7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie 57/2012

OZ v Kazimíri schvaľuje VZN č. 2/2013 o miestnej dani za psa.

 

Termín: ihneď

Za:  6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

 

Uznesenie 58/2012

 

OZ v Kazimíri schvaľuje VZN č. 3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

 

Termín: ihneď

Za:  7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie 59/2012

 

OZ v Kazimíri schvaľuje VZN č. 4/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje.

 

Termín: ihneď

Za:  7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

 

Uznesenie 60/2012

 

OZ v Kazimíri schvaľuje VZN č. 5/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Termín: ihneď

Za:  7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie 61/2012

 

OZ v Kazimíri berie na vedomie „Návrh plánu činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2013.

 

Termín: ihneď

Za:  7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 90 hosti prítomný