Dnes je utorok 25. februára 2020 meniny má Frederik/Frederika zajtra Viktor

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 1/2013 o miestnej dani z nehnuteľností PDF Vytlačiť
Sobota, 17 November 2012 11:39

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 1/2013

o miestnej dani z nehnuteľností


Obec Kazimir, Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Kazimír

 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

§ 2

Základné ustanovenie

 1. Obec Kazimír ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň z nehnuteľností.
 2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z..

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:

 1. daň z pozemkov,
 2. daň zo stavieb.

 

Časť II.

Daň z pozemkov


§ 4

Hodnoty pozemkov

Správca dane ustanovuje na území obce Kazimír hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

 1. 0,3701 EUR / m2 – orná pôda k.ú. M.Kazimír
 2. 0,3173 EUR/m2 – orná pôda k.ú. V. Kazimír
 3. 0,0700 EUR / m2 – trvalé trávne porasty k.ú. M.Kazimír
 4. 0,0663 EUR /m2  - trvalé trávne porasty k.ú. V. Kazimír
 5. 0,06 EUR / m2 – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy k.ú. M.Kazimír
 6. 0,10 EUR/m2 - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy k.ú.V.Kazimír
 7. 13,2776 EUR / m2 – stavebné pozemky.

 

§ 5

Sadzba dane

 1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Kazimír okrem sadzby určenej podľa ods. 2/ a 3/ tohto paragrafu ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
 2. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,55 %
 3. záhrady 0,35 %

 

Strana 1

 1. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,35 %
 2. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,55 %
 3. stavebné pozemky 0,35 %.
 4. Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,35%

 

Časť III.

Daň zo stavieb

 

§ 6

Sadzba dane

 1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
 2. 0,050 EUR za stavby na bývanie  a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 3. 0,070 EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 4. 0,130 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
 5. 0,170 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
 6. 0,660 EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
 7. 0,130 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
  1. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,33 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

 

Článok IV.

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

 

§ 7

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností

 1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:

-  2 miestne cintoríny

-  pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

-  záhrada farskej budovy

 

 

 1. Správca dane od dane zo stavieb oslobodzuje:

- kostol rímsko-katolíckej cirkvi,

- kostol grécko-katolíckej  cirkvi,

- kostol reformovanej kresťanskej cirkvi,

- budova základnej školy

- budova farského úradu rímsko-katolíckej cirkvi

- hospodárska budova grécko-katolíckej cirkvi

 

§ 8

Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kazimír č. 1/2011.

 

§ 11

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.11.2012. uznesením č. 56 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

 

starosta obce

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 100 hosti prítomný