Dnes je utorok 25. februára 2020 meniny má Frederik/Frederika zajtra Viktor

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č.3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva PDF Vytlačiť
Sobota, 17 November 2012 11:44

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kazimír č.3/2013

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva


Obec Kazimír, Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Kazimír

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

§ 2

Základné ustanovenie

Obec Kazimír ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

 

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

 

§ 4

Vymedzenie predmetu dane

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
 2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, a to:

a/ hlavné   (štátne)  a  všetky   vedľajšie  (miestne)  cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a  v  šírke od krajnice po krajnicu,

b/ vybudovaný  chodník, príp. aj  upravená plocha pre  chodenie obyvateľov na celom území  obce,

c/ priestranstvo okolo rodinného domu občana Andreja Husára na ul. Orgovánovej,

d/ priestranstvo pred kultúrnym domom,

e/ priestranstvo pred rodinným domom na ulici Byštianska č. 18/213

f/  priestranstvo ihriska v parku a okolie ihriska

g/ priestranstvo v bývalom Malom Kazimíri pri zastávke SAD v oboch smeroch

 

(3) Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa podľa tohto VZN rozumie

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,

b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,

c/ umiestnenie skládky,

d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska   a pod.

 

§ 5

Sadzby dane

 1. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

Strana 1

a/ 0,17 € za m2/deň od občanov trvale bývajúcich v obci Kazimír po siedmych dňoch užívania,

b/ 0,33 € za m2/deň od občanov prechodne bývajúcich v obci a občanov cudzích,

c/ 0,33 € za m2/deň  ak priestranstvo užíva majiteľ cirkusu, lunaparku a iných atrakcií za účelom zisku,

d/ jednorázový poplatok 5,20 € za deň  pri ambulatnom predaji za účelom zisku na verejnom priestranstve.

e, jednorázový poplatok 10 € za deň pri akciách na ktorých sa finančne, alebo organizačne podieľa obec.

 

§ 6

Náležitosti oznamovacej povinnosti

 1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 2. V oznámení daňovník uvedie:
  1. fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
  2. právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
  3. údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva.

 

§ 7

Oslobodenie od dane

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:

Napr.

 1. akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely
 2. kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného
 3. účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie vydalo stavebné a kolaudačné rozhodnutie
 4. umiestnenie stavebného lešenia, stavebného materiálu a stavebných zariadení za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov na území obce

 

§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kazimír č. 1/2011

 

§ 9

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.11.2012 uznesením č.58 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013

  

starosta obce

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 85 hosti prítomný