Dnes je utorok 25. februára 2020 meniny má Frederik/Frederika zajtra Viktor

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 4/2013 o miestnej dani za výherné hracie prístroje PDF Vytlačiť
Sobota, 17 November 2012 11:48

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 4/2013

o miestnej dani za výherné hracie prístroje


Obec Kazimír Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 59 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Kazimír

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

Základné náležitosti o miestnej dani za výherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

§ 2

Základné ustanovenia

Obec Kazimír ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za výherné hracie prístroje.

 

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za výherné hracie prístroje podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

 

§ 4

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 1 493,73 EUR za jeden výherný hrací prístroj a kalendárny rok.

 

§ 5

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie výherných hracích prístrojov

 1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu výherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:
  1. výrobné číslo prístroja
  2. dátum začatia prevádzkovania prístroja
  3. označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený
   1. identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)
 2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam evidencie výherných hracích prístrojov.
 3. Daňovník je povinný označiť každý výherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania výherného hracieho prístroja a výrobné číslo.

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kazimír č. 1/2011.

 

§ 7

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.11.2012 uznesením č.59 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013

  

starosta obce

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 89 hosti prítomný