Dnes je utorok 25. februára 2020 meniny má Frederik/Frederika zajtra Viktor

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 5/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF Vytlačiť
Sobota, 17 November 2012 11:50

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 5/2013

o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady


Obec Kazimír Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Kazimír

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

§ 2

Základné ustanovenie

Obec Kazimír týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§ 3

Predmet úpravy VZN

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
  1. stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
  2. určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
  3. stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
 3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

 

§ 4

Sadzby poplatku

 1. Obec Kazimír stanovuje sadzbu poplatku 9,95 EUR za osobu a kalendárny rok.

 

§ 5

Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku

 1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím - platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

 

§ 6

Odpustenie poplatku

 1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Kazimír
 2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Kazimír a to :

Napr.

 1. potvrdenie  o prechodnom pobyte
 2. potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
 3. čestným vyhlásením, že sa zdržiava v cudzine.

3.  Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12.     príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

 

§ 11

Postup obce proti tvrdosti zákona

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

 

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kazimír č. 1/2011

 

§ 13

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.11.2012 uznesením č.60 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

  

starosta obce

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 91 hosti prítomný