Dnes je streda 19. februára 2020 meniny má Vlasta zajtra Lívia

OZ konaného dňa 4.2.2013 PDF Vytlačiť
Streda, 06 Február 2013 18:33

 

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 4.2.2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu 


Prítomní:        Starosta obce                              Jozef Toma

 

                        Poslanci OZ :                       Ing. Michal Černej

                                                                      Mgr.František Farkaš

                                                                             Michal Farkaš

                                                                             Bohuš Juhás

                                                                             Peter Chomišák

                                                                             Gabriel Barna

                                                                     

Hlavný kontrolór:                              Ing.  Ingrid Grimlingová

Pracovník ob.úradu:                                  J. Sarvašová,

Hostia:                                                      

 

P r o g r a m :

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Rozbor hospodárenia za rok 2012
  4. Návrh rozpočtu na rok 2013
  5. Organizačné záležitosti – Vyjadrenie k rekonštrukcii el. vedenia
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení a overovateľov zápisnice určil p. Mgr. F. Farkaša a p. P. Chomišáka.

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej -  zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva .

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne.

 

3. Rozbor hospodárenia za rok 2012

Ing. I. Grimlingová – hlavný kontrolór a predseda finančnej komisie Mgr. F. Farkaš predložili rozbor hospodárenia za obdobie 1 - 12 mesiac a požiadali jednotlivých poslancov o ich pripomienky a návrhy.

Po vysvetlení dotazov a nejasností bol rozbor jednohlasne schválený.

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2013

Mgr. František Farkaš – predložil návrh rozpočtu na rok 2013.

 

 - kontrolórka obce Ing. I. Grimlingová predniesla odborné stanovisko k navrhovanému rozpočtu na rok 2013, ktorý zostavila finančná komisia a zároveň informovala prítomných o dodatočných úpravách niektorých položiek rozpočtu .

 

 Návrh rozpočtu na rok 2013 bol jednohlasne schválený a tvorí prílohu zápisnice.

 

 

5. Organizačné záležitosti – Vyjadrenie k rekonštrukcii el. vedenia

 J. Toma  - starosta obce informoval poslancov o rekonštrukcii trasy elektrického vedenia v obci Východoslovenskou energetickou spoločnosťou.

 

6. Diskusia

P. Chomišák -  upozornil poslancov obce na skutočnosť, že  v priestoroch budovy starej materskej škôlky, nachádzajúcej sa v obecnom parku, dochádza k porušovaniu bezpečnostných pokynov pri manipulácii s el. prúdom ako aj sústavnému neporiadku zo strany návštevníkov. Z tohto dôvodu navrhuje prijať adekvátne opatrenia zo strany obce, ktoré zabezpečia dodržiavanie pravidiel bezpečnej prevádzky, ako aj poriadku v priestoroch budovy.

M. Farkaš -  navrhol aby priestory bývalej MŠ boli občanom sprístupnené len v stanovenom čase, za prítomnosti zodpovednej osoby.

 Poslanci – navrhujú doriešiť vysporiadanie zvyšných dvoch pozemkov nachádzajúcich sa na Majerskej ulici, v blízkosti hl. cesty a následne po ich vysporiadaní riešiť projekt centrálnej zóny obce.

-          schválili poskytnutie príspevku  na stravné starostovi obce J. Tomovi s podmienkou minimálnej dĺžky denného výkonu práce pre vznik nároku na stravu.

J. Toma -  informoval poslancov a poriadkovú komisiu o aktuálnych problémoch ktoré sa nachádzajú v obci a poprosil ich o vzájomnú pomoc pri ich riešení.

 - oboznámil prítomných o realizácii projektu odvodnenia budovy ZŠ v Kazimíri a o začatí stavebných prác v nasledujúcich týždňoch.

- informoval o prepracovaní projektovej dokumentácie na výstavbu obecného amfiteátra podľa pokynov a pripomienok OZ.  

 

7. Návrh na uznesenie – návrh uznesení z 10. zasadnutia OZ predniesol p. Ing M. Černej.

 

 

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

 Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            overovatelia: Mgr. F. Farkaš,

                     P. Chomišák

        Starosta obce: Jozef Toma                                                                                       

 

Uznesenia z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 4.2.2013

 

Uznesenie č. 1/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z 9.  zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Termín  - ihneď

                                                                         

Uznesenie č. 2/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

Plnenie rozpočtu za rok 2012 a rozpočtové opatrenia č. 2 až 13.

Termín  -  ihneď

                                                                           

Uznesenie č. 3/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

a)       schvaľuje „Návrh rozpočtu obce Kazimír na rok 2013“

b)       berie na vedomie „Stanovisko hl. kontrolóra k navrhovanému rozpočtu“

                                                                          Termín ......ihneď

 

Uznesenie č. 4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

 schvaľuje  v zmysle  § 152 ods. 8 písm. c)  zákona č. 311/2001 Z.z. - Zákonníka práce  v z. n. p. rozšírenie okruhu osôb, ktorým obec zabezpečí stravovanie starostu obce vo forme stravných lístkov s podmienkou minimálnej dĺžky denného výkonu práce pre vznik nároku na stravu.                                                                                                                                                              

Termín  ...... ihneď

 

 

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 75 hosti prítomný