Dnes je štvrtok 20. februára 2020 meniny má Lívia zajtra Eleonóra

OZ konaného dňa 10.4.2013 PDF Vytlačiť
Streda, 17 Apríl 2013 18:00

Obec    K a z i m í r

 Z á p i s n i c a

z  11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 10.4.2013

                                          v zasadacej miestnosti obecného úradu

 Prítomní:        Starosta obce                              Jozef Toma

 

                        Poslanci OZ :                       Ing. Michal Černej

                                                                      Mgr.František Farkaš

                                                                              Michal Farkaš

                                                                              Bohuš Juhás

                                                                              Peter Chomišák

                                                                              Gabriel Barna

                                                                              Bc.  Stanislav Balog       

                                                                                              

Hostia:                Ing. Milan Filipprojektový manažér pre verejné obstarávanie     

 P r o g r a m :

1.     Otvorenie

2.     Prehodnotenie verejnej súťaže na výstavbu amfiteátra v obci Kazimír.

3.     Diskusia

4.     Návrh na uznesenie

5.     Záver

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení a overovateľov zápisnice určil M. Farkaša a P. Chomišáka.

 

2. Prehodnotenie verejnej súťaže na výstavbu amfiteátra v obci Kazimír.

V zmysle § 46 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov r u  š í m e  verejnú súťaž vyhlásenú a zverejnenú na úradnej tabuli obce Kazimír zo dňa  08.3.2013 na výber dodávateľa stavebných prác pre zákazku so skráteným názvom:  „Amfiteáter v obci Kazimír“ – uskutočnenie stavebných prác.

V najbližšom období bude vyhlásená nová verejná súťaž na výstavbu amfiteátra a jej podmienky budú zverejnené na internetovej stránke obce.

6. Diskusia

M. Farkaš – upozornil poslancov a starostu obce, že vyhlásená verejná súťaž na výstavbu amfiteátra v obci Kazimír má závažné nedostatky, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi SR podľa § 46 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde uvedená hodnota zákazky schválená OZ prekračuje max. hodnotu dovolenej sumy k zvolenej metóde verejnej súťaže. 

M.Farkaš a P. Chomišák -  poukázali na skutočnosť, že pri takomto type verejnej súťaže môže ľahko dôjsť k porušeniu zákona 357/2004 Z.z. o konflikte záujmov. Navrhujú prešetriť spomínaný problém hl. kontrolórom obce a s výsledkom oboznámiť všetkých členov OZ.

Ďalej navrhujú zmenu kritérií na vyhodnotenie verejnej súťaže, po spoločnej dohode všetkých členov OZ.

Ing. Milan Filip – vysvetlil všetkým prítomným podmienky a postup zadávania a vyhodnocovania verejných súťaží podľa § 46 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, vypočul si pripomienky všetkých poslancov k uvedenej súťaži a navrhol možné alternatívy riešenia nezrovnalostí vo verejnej súťaži podľa platnej legislatívy SR.

Poslanci OZ  - navrhujú zrušenie prebiehajúcej verejnej súťaže na výstavbu amfiteátra, keďže cena zákazky nevyhovuje metóde verejnej súťaže, t.j. je v rozpore s platnými zákonmi SR. Navrhujú aby kritériom pri výbere výhercu verejnej súťaže boli okrem ceny aj iné skutočnosti: ako napr. referencie, práce nad rámec cenovej kalkulácie, doba výstavby. Výsledný pomer cena 60%  :  referencie a odporúčania 40%.

 

7. Návrh na uznesenie – návrh uznesení z 11. zasadnutia OZ predniesol Ing M. Černej.

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

 Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            overovatelia:         M. Farkaš

                                                                                                                            P. Chomišák

      Starosta obce:   Jozef   Toma                                                                                       

 

U Z N E S E N I A 

z  11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 10.4.2013

 

Uznesenie č. 5/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri v zmysle § 46 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje zrušenie  verejnej súťaže vyhlásenej a zverejnenej na úradnej tabuli obce Kazimír zo dňa  08.3.2013 na výber dodávateľa stavebných prác pre zákazku so skráteným názvom:  „Amfiteáter v obci Kazimír“ – uskutočnenie stavebných prác.

 

Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

                                                                        

Termín  - ihneď

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 91 hosti prítomný