Dnes je štvrtok 20. februára 2020 meniny má Lívia zajtra Eleonóra

OZ konaného dňa 28.5.2013 PDF Vytlačiť
Utorok, 04 Jún 2013 19:06

 Z á p i s n i c a

 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 28.5.2013

                                          v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

 

Prítomní:        Starosta obce                              Jozef Toma

 

                        Poslanci OZ :                       Ing. Michal Černej

                                                                       Bc. Stanislav Balog

                                                                             Michal Farkaš

                                                                             Bohuš Juhás

                                                                             Peter Chomišák

                                                                            

                                                                     

Hlavný kontrolór:                              Ing.  Ingrid Grimlingová

Pracovník ob. úradu:                                 J. Sarvašová,

Hostia:                                                        J. Eštók, E. Siladiová, M. Rendeš

 

P r o g r a m :

Program:

1.     Otvorenie

2.     Kontrola uznesení

3.     Schválenie záverečného účtu za rok 2012

4.     Správa nezávislého auditora k účt. závierke za rok 2012

5.     Organizačné záležitosti

– Návrh VZN na poskytnutie príspevku pre CVČ

– Prehodnotenie platu starostu obce

6.     Diskusia

7.     Návrh na uznesenie

8.     Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení a overovateľov zápisnice určil p.Bc. S. Baloga a p. P. Chomišáka.

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej -  zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva .

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne.

3. Schválenie záverečného účtu za rok 2012 

Ing. I. Grimlingová – hlavná kontrolórka predniesla záverečný účet obce za rok 2012 a požiadala jednotlivých poslancov o ich pripomienky a návrhy.

1.Rozdelenie vysporiadaného výsledku hospodárenia obce vo výške 122 474.83 Eur sa vykoná takto:

·          Zostatok dotácie na ZŠ z minulého roka vo výške 14068.05 Eur

·          Zostatok prostriedkov sociálneho fondu vo výške 281.90 Eur

·          Zostatok rezervného fondu z predchádzajúcich rokov vo výške 73064.36 Eur

·          Do rezervného fondu sa pridelí 35060.52 Eur

 

2. Tvorba a použitie rezervného fondu obce:

·          Počiatočný stav 73064.36 Eur

·          Tvorba 35060.52 Eur

·          Konečný stav 108124 Eur

Po vysvetlení dotazov a nejasností bol záverečný účet obce bez výhrad jednohlasne schválený.

„Správu o kontrolnej činnosti“ hlavnej kontrolórky obce Kazimír za rok 2012 predložila a prečítala hlavná kontrolórka obce.

Ďalej predložila „Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2013 “. 

 

4. Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke za rok 2012

p. J. Sarvašová – predniesla správu nezávislého auditora Ing. P. Baňackej k účtovnej závierke za rok 2012. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia bolo konštatované, že nedošlo k žiadnej skutočnosti, ktorá by spochybňovala vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia a teda účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančných tokoch obce Kazimír a zároveň hovorí, že finančné operácie za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve.

5. Organizačné záležitosti – Návrh VZN na poskytnutie príspevku pre CVČ

J. Toma  - starosta obce informoval poslancov o požiadavke CVČ na poskytnutie príspevku z podielových daní obce na nemenovaného žiaka, občana našej obce, ktorý navštevuje zariadenie Centra voľného času v Trebišove. Požiadal poslancov o ich stanovisko k danej veci. Poslanci sa zhodli, že po relevantnom preukázaní pravidelnej dochádzky nemenovaného v CVČ pristúpia k schváleniu príspevku. 

-Prehodnotenie platu starostu obce

Poslanci sa jednohlasne zhodli, že plat starostu obce sa ponechá navýšený o 22% k vypočítanému tab. platu podľa novely zákona v súlade s § 4 ods. 1 zákona 154/2011 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení s účinnosťou od 1. 1. 2013. Plat starostu obce Kazimír činní podľa uvedených podmienok sumu 1621 Eur.

6. Diskusia

Hostia:

M. Rendeš,  J. Eštók, E. Siladiová

p. J. Eštók- ako zástupca všetkých zainteresovaných a poškodených občanov predniesol OZ sťažnosť týkajúcu sa chovu včelstiev p. M. Farkaša v blízkosti susedských obydlí a sústavné napádanie včiel pri práci na záhrade v časoch znášky včelstva. Všetci poškodení žiadali o urýchlenú nápravu a vyriešenie daného problému napr. presťahovaním včelích úľov na miesto, mimo obydlí, kde ich včely nebudú môcť ohrozovať a ani nijako obmedzovať v ich dom. činnostiach.         

M. Farkaš -  si vypočul vyššie uvedenú sťažnosť a po vzájomnej dohode akceptoval požiadavku na presťahovanie včelstva na miesto kde nebude nikomu z poškodených prekážať.

Lehota na vyriešenie problému, na ktorej sa obe strany dohodli je 1. mesiac od zasadania OZ.

p. J. Tomko – písomne požiadal OZ o vyriešenie problému so splaškovou vodou v blízkosti jeho obydlia ktorá mu spôsobuje škody na majetku a tiež s tým súvisiace susedské spory. OZ sa zhodlo, že daný problém bude v najbližšej dobe riešiť Komisia pre ochranu verejného poriadku so zainteresovaným a pokúsia sa nájsť spoločné riešenie.  

 Poslanci – navrhujú doriešiť vysporiadanie zvyšných dvoch pozemkov nachádzajúcich sa na Majerskej ulici, v blízkosti hl. cesty a začať s prípravou projekt. dokumentácie centrálnej zóny obce.

J. Toma -  informoval poslancov o ponuke na vypracovanie projektu: „Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci“ firmou O.S.V.O. comp. a.s. Po predložení ponuky a podmienok zákazky sa  poslanci zhodli na závere, že kým začneme vzájomnú spoluprácu je potrebné o danej firme získať viac informácii a zároveň podrobnejšie sa informovať o podmienkach spoluúčasti na tomto projekte.

, ďalej informoval OZ o podanom projekte „Verejný vodovod pre obec Kazimír“, ktorý nebol schválený ÚOŠS a tým pádom nemôžeme rátať so štátnou podporou ako aj o projekte „Kamerový systém v obci Kazimír“, kde obec nespĺňa všetky podmienky a kritéria účasti na tomto projekte.  

M. Černej – žiadal prítomných poslancov zaoberať sa otázkou vyriešenia opravy prístupových ciest / uličiek, ktoré sú v správe obce a kde následkom ich poškodenia, výtlkov môže veľmi ľahko dôjsť k zdrav. úrazu občanov. Poslanci sa zhodli, že uvedené výtlky a výseky ciest spôsobené inštaláciou inž. sietí je potrebné opraviť betónovou výplňou alebo asfaltom.    

J. Tomainformoval poslancov OZ, že v rozpočtovom pláne na výstavbu amfiteátra v obci nebola zahrnutá cena za obkladový materiál na obvodové múry, ktorý je naplánovaný v stavebnej dokumentácii a spýtal sa ich či súhlasia so zakúpením tejto položky a tým pádom aj s celkovým navýšením ceny za predmetnú zákazku o 3000 EUR. Poslanci sa dohodli o navýšení pôvodnej sumy  23 900, 54 Eur s DPH o sumu 3000 EUR.

 Poslanci OZ - diskutovali o návrhu na výstavbu centrálnej zóny v obci, na pozemku vedľa križovatky na Byštu. Po rôznych pripomienkach a návrhoch k stavebnej časti a predloženému rozpočtu na tento projekt sa vzájomne dohodli, že max. cena zákazky by nemala presiahnuť sumu 17 500 Eur s DPH. 

 

7. Návrh na uznesenie – návrh uznesení z 12. zasadnutia OZ predniesol p. Ing M. Černej.

 

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

 Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            overovatelia: Bc. S. Balog, P. Chomišák

                                                                                            Starosta obce:   Jozef   Toma                                                                                      

 

 U Z N E S E N I A  z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 28.5.2013

 

Uznesenie č. 6/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z 11.  zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 Termín  - ihneď

Jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 7/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2012                                                                         

Termín  - ihneď

 

Uznesenie č. 8/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje

záverečný účet obce Kazimír za rok 2012 a výročnú správu bez výhrad s nasledovnými vykázanými údajmi:

 

1.Rozdelenie vysporiadaného výsledku hospodárenia obce vo výške 122 474.83 Eur sa vykoná takto:

·          Zostatok dotácie na ZŠ z minulého roka vo výške 14068.05 Eur

·          Zostatok prostriedkov sociálneho fondu vo výške 281.90 Eur

·          Zostatok rezervného fondu z predchádzajúcich rokov vo výške 73064.36 Eur

·          Do rezervného fondu sa pridelí 35060.52 Eur

 

2. Tvorba a použitie rezervného fondu obce:

·          Počiatočný stav 73064.36 Eur

·          Tvorba 35060.52 Eur

·          Konečný stav 108124 Eur

 

 Termín  -  ihneď

Jednohlasne schválené.

 

Uznesenie č. 9/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie

Správu nezávislého audítora Ing. P. Baňackej / certifikovaný audítor

o vykonanom audite účtovnej uzávierky obce Kazimír

 Termín ......ihneď

Uznesenie č. 10/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje 

úpravu platu starostu obce účinnosťou od 1.6.2012 nasledovne:

plat podľa § 4 ods. 1 zákona 154/2011 Z.z. 805,00 x 1,65 = 1 328,25 €

zvýšenie platu podľa §4 ods. 2 zákona 1328,25 x 22% = 609,04 €

1621 €

plat starostu zaokr. na euro nahor 1621  €                                                                  

 

Termín  ...... 1.6.2013

Jednohlasne schválené.

 

Uznesenie č. 11/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013.

 

Termín  ...... 1.6.2013 

Jednohlasne schválené. 

 

Uznesenie č. 12/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie “Správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2012.

 

Termín  ...... 1.6.2013 

 

Uznesenie č. 13/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje navýšenie celkovej sumy 23 900, 54 Eur s DPH , rozpočtovanej na výstavbu amfiteátra v obci Kazimír, uvedenú v zmluve č. 12/2013 zo dňa 6.5.2013 o sumu 3000 Eur z dôvodu doplnenia stavebných dodávok - obkladový kameň. 

Za schválenie boli: M. Farkaš, F. Farkaš, M. Černej, G. Barna, P. Chomišák 

Termín .....26.6.2013

 

Uznesenie č. 14/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje výstavbu centrálnej zóny v obci Kazimír podľa vopred dohodnutých podmienok a projektovej dokumentácie s max. cenou zákazky do 17 500 Eur s DPH.    

Za schválenie boli: M. Farkaš, F. Farkaš, M. Černej, G. Barna, P. Chomišák 

Termín .....26.6.2013 

 

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 107 hosti prítomný