Dnes je streda 19. februára 2020 meniny má Vlasta zajtra Lívia

OZ konaného dňa 12.9.2013 PDF Vytlačiť
Utorok, 08 Október 2013 17:25

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 12.9.2013 

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 Prítomní:       

Starosta obce: Jozef Toma

Poslanci OZ : Ing. Michal Černej, Bc. Stanislav Balog, Michal Farkaš, Bohuš Juhás

Peter Chomišák, Gabriel Barna               

Hlavný kontrolór: Ing.  Ingrid Grimlingová

Pracovník ob. úradu: J. Sarvašová,

Hostia:

Neprítomný: Mgr. František Farkaš                                                       

P r o g r a m :

Program:

1.     Otvorenie

2.     Kontrola uznesení

3.     Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2013

4.     Organizačné záležitosti

–Vyhodnotenie priebehu revitalizácie centra obce

5.     Diskusia

6.     Návrh na uznesenie

7.     Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne

schválený, prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie

uznesení a overovateľov zápisnice určil p.Bc. S. Baloga a p. B. Juhása.

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej -  zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z 12. zasadnutia

obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené

resp. niektoré sa plnia priebežne.

 

3.Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2013 

Ing. I. Grimlingová – hlavná kontrolórka predniesla rozbor hospodárenia obce za

prvý polrok 2013 a zároveň predložila rozpočtové opatrenia č.1,2,3,4 k úprave

schváleného rozpočtu za rok 2013 ,ktoré tvoria prílohu zápisnice.

Na záver požiadala jednotlivých poslancov o ich pripomienky a návrhy.

OZ vzalo na vedomie rozbor hospodárenia za 1. polrok 2013 a jednohlasne schválilo

jednotlivé rozpočtové opatrenia.

4. Organizačné záležitosti

 J. Toma – starosta obce informoval prítomných poslancov o priebehu stavebných prác

na projekte revitalizácie centrálnej zóny obce a zároveň poprosil o prípadné pripomienky,

nápady a návrhy k finálnemu dokončeniu uvedenej stavby. Starosta obce oboznámil

poslancov aj s aktuálnym stavom projektu ”Intenzifikácia separovaného zberu

komunálneho odpadu

v obci Kazimír“ a informoval ich o nutnom opätovnom výberovom obstarávaní Stav. dozoru

a Extr. Manažmentu, kôli neúplnosti údajov  v pôvodnej dokumentácii.

Navrhol OZ podporiť a nejakým spôsobom odmeniť pána E. Hutku ml. za jeho úspešné

reprezentovanie obce na športových podujatiach na Slovensku ale aj v zahraničí ako aj za

spoluúčasť na programe obecných dní. Informoval poslancov o ponuke vstupu obce

Kazimír do miestnej akčnej skupiny MASK, ktorá bude tvorená skupinou susedských

obcí so zámerom vytvorenia spoločnej stratégie na získanie finančnej podpory pre

realizáciu spoločných rozvojových

projektov a poprosil ich o vyjadrenie sa k danej ponuke.  

5. Diskusia

M. Farkaš -  predložil návrh na zvýšenie ročného nájomného za priestory, ktoré užíva

Slovenská Pošta a.s. z pôvodných 100 na 200 Eur od budúceho kalendárneho

roku 2014 z dôvodu vynaložených nákladov do rekonštrukcie týchto priestorov.

Všetci poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.

Požiadal o vykosenie kríkov v priestoroch cintorína v býv. časti obce Veľký Kazimír.   

P.Chomišák – navrhuje zriadiť v priestoroch starého OÚ výstavbu sociálnych bytov z 

podporných prostriedkov EÚ, z tohto dôvodu zistiť podmienky čerpania euro-fondov

na tento účel. 

 Poslanci – navrhujú riešiť prenájom zvyšných priestorov starého OÚ, zistiť prípadný

záujem zo stranyobčanov formou inzercie zverejnenej na obecnej stránke a vyhlásením

v miestnom rozhlase. Starosta obce po dohode s OZ, určí podmienky prenájmu a 

vyberie prípadného záujemcu. Minimálna cena za prenájom by sa mala pohybovať

okolo 400 Eur / rok.

-OZ navrhuje odmeniť a podporiť pán. E. Hutku ml. za jeho úspešnú reprezentáciu obce

na šport. podujatiach doma i v zahraničí formou preplatenia výživových doplnkov k strave

do celkovej sumy 500 Eur, s doložením účteniek o nákupe týchto prostriedkov.  

-OZ doporučuje referentke OÚ do budúceho zasadnutia pripraviť návrh na VZN o 

dodržiavaní verejného poriadku v obci Kazimír. Uvedený návrh VZN predložiť OZ na schválenie.

-OZ sa dohodlo na zriadení verejného osvetlenia v okolí amfiteátra, z dôvodu zvýšenia

ochrany majetku obce proti vandalizmu. Súčasne poslanci navrhujú aj inštaláciu kamerového

systému v priestoroch obecného amfiteátra ako aj centrálnej zóny obce.

-OZ navrhuje kompletnú výmenu starého verejného osvetlenia v obci, z dôvodu úspory

el. energie pri plánovanej rekonštrukcii el. vedenia v obci. Predbežne zistiť cenové relácie

a pripraviť na odsúhlasenie OZ.

B. Juhás  - požiadal OZ o poskytnutie dvoch kusov lavičiek na sedenie k obecnej zvoničke

v býv. Malom Kazimíri, z dôvodu zhromažďovania sa starších občanov v okolí tejto zvoničky.

 

7. Návrh na uznesenie – návrh uznesení z 13. zasadnutia OZ predniesol p. Ing M. Černej.

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

 Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie

obecného zastupiteľstva ukončil.

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            

overovatelia:  Bc. S Balog,   B. Juhás

 Starosta obce:   Jozef   Toma                                                                                 

 

U Z N E S E N I A

z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 12.9.2013

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Uznesenie č. 15/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie – kontrolu uznesení z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Termín  - ihneď

Jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 16/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje rozbor hospodárenia za 1. polrok 2013 a zároveň doporučuje prijať

rozpočtové opatrenia zo dňa 13.mája 2013, 28.júna 2013, 1.júla 2013,

12.septembra 2013 k položkám, ktoré vykazujú neúmerné plnenie.

Rozp. opatrenia tvoria súčasť zápisnice.

 Termín  - ihneď

Jednohlasne schválené.

 Uznesenie č. 17/2013

 Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje zvýšenie ročného nájmu Slovenskej Pošte a.s. za prenájom

priestorov starého obecného úradu na 200 Eur / rok so začiatkom od 1.1.2014                                                           

Termín  - 1.január.2014

Jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 18/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje zakúpenie a inštaláciu kamerového systému a verejného osvetlenia

k priestorom obecného amfiteátra a centrálnej zóny za účelom zvýšenia ochrany

majetku pred vandalizmom. 

Termín  - po záverečnej dohode s poslancami OZ

Jednohlasne schválené.

 

Uznesenie č. 19/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Doporučuje referentke spracovať návrh VZN o dodržiavaní verejného poriadku

v obci Kazimír k schváleniu obecným zastupiteľstvom.

Termín  - do budúceho zasadnutia OZ

 

Uznesenie č. 20/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje odmenu pánu Emilovi Hutkovi ml. za úspešné reprezentovanie

obce Kazimír na domácich a zahraničných športových podujatiach formou

preplatenia výživových doplnkov k strave do celkovej sumy 500 Eur,

pod doložení účteniek za daný tovar.

 

Termín  - ihneď

Jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 21/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje vstup obce Kazimír do Miestnej akčnej skupiny (MAS). MAS bude

vytvorená ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. pre účely čerpania

prostriedkov z rozvojových programov. Spôsob zapojenia, práva a povinnosti členov

budú upravené stanovami MAS.

 

Termín  - ihneď

Jednohlasne schválené.

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 87 hosti prítomný