Dnes je štvrtok 20. februára 2020 meniny má Lívia zajtra Eleonóra

OZ konaného dňa 4.12.2013 PDF Vytlačiť
Pondelok, 16 December 2013 16:57

Z á p i s n i c a zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 4.12.2013 v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

Prítomní:

 Starosta obce                              Jozef Toma

 Poslanci OZ :                       Ing. Michal Černej

                                                  Bc. Stanislav Balog

                                                          Michal Farkaš

                                                           Bohuš Juhás

                                                            Peter Chomišák

                                                            Mgr. František Farkaš

                

Hlavný kontrolór:                              Ing.  Ingrid Grimlingová

Pracovník ob. úradu:                                 J. Sarvašová,

Hostia:

Neprítomný:                                                       Gabriel Barna                                                       

 

P r o g r a m :

Program:

1.     Otvorenie

2.     Kontrola uznesení

3.     Návrh VZN o verejnom poriadku

4.     Schválenie rozpočtových opatrení a plánu kontrolnej činnosti

5.     Realizácia projektu zberné dvory, prejednanie úveru

6.     Prejednanie zámeru nájmu – býv. budova obecného úradu

7.      Diskusia

8.     Návrh na uznesenie

9.     Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení a overovateľov zápisnice určil p.P. Chomišáka a p. B. Juhása. 

 

3. Návrh VZN o verejnom poriadku

J. Sarvašová – referentka obce predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh: „VZN o verejnom poriadku“ a poprosila poslancov o ich prípadné doplnenie, resp. pripomienky k tomuto návrhu. Po vzájomnej diskusii bolo navrhované VZN upravené a jednohlasne schválené. VZN tvorí súčasť tejto zápisnice, bude zverejnené na internetovej stránke obce a nasledujúcich min.15 dní vyvesené na obecnej tabuli. 

4.Schválenie rozpočtových opatrení a plánu kontrolnej činnosti 

Ing. I. Grimlingová – hlavná kontrolórka predložila znenie rozpočtových opatrení č.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 k úprave položiek schváleného rozpočtu za rok 2013  ktoré vykazujú neúmerné plnenie. Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice. Hl. kontrolórka požiadala jednotlivých poslancov o ich pripomienky a návrhy.

OZ vzalo na vedomie roz. opatrenia č. 5,6,7,8,9,10   a jednohlasne schválilo rozpočtové opatrenia č.11 a 12.

Zároveň predniesla plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 a poprosila poslancov o jeho schválenie. OZ plán kontr. činnosti na 1.polrok 2014 jednohlasne schválilo.

J. Toma -  starosta obce navrhol hl. kontrolórke finančnú odmenu vo výške 30% z jej ročného platu, za jej zodpovedný a svedomitý prístup k úlohám ktoré plní v prospech našej obce. Poslanci s uvedeným návrhom na odmenu súhlasili, bez výhrad.

5. Realizácia projektu zberné dvory, prejednanie úveru

 J. Toma – starosta obce informoval prítomných poslancov o priebehu stavebných prác na projekte: „Intenzifikácia separovaného zberu v obci Kazimír“ a zároveň vysvetlil spôsob financovania tohto projektu formou refundácie alebo predfinancovaním. Oznámil, že v prípade omeškania platieb z prostriedkov EÚ alebo štátneho rozpočtu, ktoré tvoria spolu 95% + 5% z vlastných zdrojov obce bude nutné sa týmto úverom zaoberať. Poslanci skonštatovali, že v súčasnej dobe je tento úver bezpredmetný, keďže faktúry za vykonané práce by mali byť preplácané priebežne a v stanovenom čase splatnosti. V prípade, žeby sa predmetný problém vyskytol OZ sa s ním bude zaoberať.

6. Prejednanie zámeru nájmu – býv. budova obecného úradu

 Ing. I. Grimlingová – predložila spracovaný zámer na prenájom obecného majetku / nebytových priestorov bývalej budovy starého obecného úradu (súp.č. 246/138) o rozlohe ca. 106m2 . Požiadala poslancov aby sa k danému dokumentu vyjadrili, prípadne ak majú pripomienky aby ich uviedli. OZ so spracovaným zámerom súhlasilo a min. cenu za prenájom 1m2 stanovilo na 23,50 Eur / ročne. Znenie celej zmluvy ako aj podmienky prenájmu budú zverejnené na internetovej stránke obce, vyhlásené v miestnom rozhlase a uverejnené v niektorom regionálnom denníku. Za tento návrh hlasovali všetci prítomní poslanci.  

7. Diskusia

P.Chomišák – žiadal o opravu poškodeného oplotenia tenisového kurtu a oplotenia cintorína v malom Kazimíri.

- uviedol, že je potrebné v dostatočnom časovom predstihu a dôkladne naplánovať zimnú údržbu ciest a komunikácii v obci aby nedošlo k zbytočným zmätkom pri odhŕňaní snehu. 

- navrhuje zakúpiť frézu, popr. odhŕňač snehu na údržbu chodníkov v obci, čím by sa odbremenila táto práca od obyvateľov obce. 

 Poslanci OZ – doporučujú zistiť rentabilitu výmeny starých svietidiel verejného osvetlenia za nové, ktoré majú väčšiu úsporu a 

tým docieliť neprerušovanú prevádzku VO v nočných hodinách.

-  navrhujú dokončiť dekoráciu centrálnej zóny obce osadením ozdobného kameňa do stredu námestia a výsadbu okrasných stromčekov na prekrytie chátrajúcej stavby v blízkom okolí tejto stavby.

- doporučuje spracovať nový sadzobník poplatkov za obecné služby, prenájom obecných priestorov a súpis majetku, spotrebného charakteru, nachádzajúcom sa v kultúrnom dome s jednotlivými cenami za položku v prípade jeho poškodenia, či zničenia.    

 M. Černej – doporučuje požiadať spoločnosť Slovak Telecom a.s. o odstránenie nefunkčných telefónnych káblov v obci, ktoré spôsobujú narušovanie stability stĺpov, ktoré ich nesú, na mnohých miestach sú ovisnuté a hrozí riziko ich strhnutia prejazdom vyšších vozidiel a v neposlednom rade špatia celú obec.      

 M. Frakaš – podotkol, že v obci sa čoraz viac zmáha vandalizmus a vedenie obce v uplynulých rokoch nepodniklo žiadne kroky k tomu aby zamedzilo jeho šíreniu. Preto navrhuje v prípade ak ide o známeho páchateľa vyhlásiť dotyčnú osobu v miestnom rozhlase, ako prevenciu, či výstrahu pred páchaním podobnej činnosti v budúcnosti. 

8. Návrh na uznesenie – návrh uznesení zo 14. zasadnutia OZ predniesol p. Ing M. Černej.

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

 Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            overovatelia: P. Chomišák,  B. Juhás

Starosta obce:   Jozef   Toma

 

U Z N E S E N I A zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 4.12.2013 

Uznesenie č. 22/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Berie na vedomie – kontrolu uznesení z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva.

  Termín  - ihneď

Uznesenie č. 23/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

      Berie na vedomie – rozpočtové opatrenia č.5, 6, 7, 8, 9, 10 ktoré vykazujú neúmerné plnenie schváleného rozpočtu na rok 2013 ako aj správu hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014.  Rozpočtové opatrenia tvoria súčasť zápisnice

Termín  - ihneď 

Uznesenie č. 24/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje rozpočtové opatrenia č.11 a 12 ktoré vykazujú neúmerné plnenie schváleného rozpočtu na rok 2013. Rozp. opatrenia tvoria súčasť zápisnice

 Termín  - ihneď

Jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 25/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje jednorázovú finančnú odmenu hlavnej kontrolórke obce Ing. Ingrid Grimlingovej za jej zodpovednú a svedomitú prácu v prospech obce Kazimír vo výške 30% z jej ročného príjmu.                                                            

Termín  - ihneď

Jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 26/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje VZN č.6/2013 „O verejnom poriadku v obci Kazimír“ 

Termín  - ihneď

Jednohlasne schválené.  

Uznesenie č. 27/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

Schvaľuje podľa §9a, ods.9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Kazimír a to nebytového priestoru o výmere 106,2 m2 podlahovej plochy plus príslušenstva /chodba, WC/, nachádzajúceho sa v budove bývalého obecného úradu v Kazimíri súp.č. 246, postavenej na parcele registra „C“ číslo 233/1, v k.ú. Veľký Kazimír, zapísanej na LV 533 / priestory ľ kancelárii, zasadačky, chodbičky s WC, chodby a skladových priestorov / za účelom podnikania v oblasti služieb obyvateľstvu na dobu neurčitú, za nájomné vo výške najmenej 23,50  Eur/rok/m2 počas doby prenájmu, s podmienkou úhrad dodávok za služby spojených s nájmom a tiež zabezpečenia požiarnej ochrany a drobných opráv súvisiacich s užívaním priestorov.

Termín  - ihneď

Jednohlasne schválené. 

 

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 84 hosti prítomný