Dnes je štvrtok 20. februára 2020 meniny má Lívia zajtra Eleonóra

OZ konaného dňa 6.2.2014 PDF Vytlačiť
Pondelok, 10 Február 2014 09:12

Z á p i s n i c a

 z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 6.2.2013

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

Prítomní:        Starosta obce                              Jozef Toma

 

                        Poslanci OZ :                       Ing. Michal Černej

                                                                      Mgr.František Farkaš

                                                                              Michal Farkaš

                                                                              Bohuš Juhás

                                                                              Peter Chomišák

                                                                        Bc.Stanislav Balog

 

Neprítomní:                                                        Gabriel Barna

                                                                     

Hlavný kontrolór:                              Ing.  Ingrid Grimlingová

Pracovník ob.úradu:                                  J. Sarvašová,

Hostia:                                                        Stanislav Rendeš

 

 

P r o g r a m :

Program:

1.     Otvorenie

2.     Kontrola uznesení

3.     Rozbor hospodárenia za rok 2013

4.     Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

5.     Organizačné záležitosti – Prehodnotenie výšky miestnych poplatkov

6.     Diskusia

7.     Návrh na uznesenie

8.     Záver

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne

schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie

na spracovanie uznesení a overovateľov zápisnice určil p. Mgr. F. Farkaša a p. P. Chomišáka.

 

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej -  zástupca starostu previedol kontrolu uznesení zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva .

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne.

 

3. Rozbor hospodárenia za rok 2013

Ing. I. Grimlingová – hlavný kontrolór a predseda finančnej komisie Mgr. F. Farkaš

predložili rozbor hospodárenia za obdobie 1 - 12 mesiac a požiadali jednotlivých

poslancov o ich pripomienky a návrhy.

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2014

Mgr. František Farkaš – predložil návrh rozpočtu na rok 2014.

 

- kontrolórka obce Ing. I. Grimlingová predniesla odborné stanovisko k navrhovanému

rozpočtu na rok 2014, ktorý zostavila finančná komisia a zároveň informovala prítomných

o dodatočných úpravách niektorých položiek rozpočtu.

 

Rozpočet na rok 2014 bol jednohlasne schválený a tvorí prílohu zápisnice.

 

5. Organizačné záležitosti – Prehodnotenie výšky miestnych poplatkov

J. Sarvašová   - predniesla OZ zostavený návrh na VZN č.1/2014 o ostatných miestnych

poplatkoch v obci Kazimír. Poslanci o uvedenom návrhu diskutovali, predniesli svoje

pripomienky a predmetný návrh na VZN jednohlasne schválili. Uvedené VZN je zverejnené

aj na internetovej stránke obce.

 

6. Diskusia

Ing. M. Černej – informoval prítomných poslancov o aktuálnych poplatkoch obce

za verejné osvetlenie a predložil vypracovaný návrh rozpočtu na nákup nových lámp

verejného osvetlenia s príslušenstvom. Keďže výmena starého osvetlenia je pre našu obec

rentabilná a náklady spojené s rekonštrukciou bude mať obec pri úspore el. energie do 2 rokov späť,

všetci poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia

v obci Kazimír do max. preinvestovanej sumy 5000 Eur bol jednohlasne schválený.   

 

J. Toma -  informoval poslancov, že v intraviláne obce Kazimír boli inštalované tzv. fotopasce,

ktoré majú zamedziť vytváraniu čiernych skládok smetí ako aj stále vzrastajúcemu sa vandalizmu v obci.

 

- žiadal prítomných poslancov aby zaujali postoj k návrhu p. Chomišáka týkajúceho

sa výmeny poškodeného oplotenia ihriska v býv. Malom Kazimíri o celkovej dĺžke 120 m.

Poslanci  výmenu oplotenia odsúhlasili.

 

- na základe žiadosti od občanov predniesol návrh na umiestnenie prívesu, tzv. maringotky

na cintorín v Malom Kazimíri, ktorý by mal slúžiť ako skladisko náradia a pomôcok

pri zabezpečovaní pohrebných služieb, resp. pohrebov. Poslanci s uvedeným návrhom 

nesúhlasili a predmetný návrh sa im zdal byť, za daných okolností, zbytočný.

OZ navrhuje ako náhradné riešenie výstavbu prístrešku, v okolí vstupnej brány,

ako úkryt návštevníkov cintorína v prípade nepriaznivého počasia.

Pred jeho výstavbou však navrhujú zistiť predbežný záujem zo strany občanov obce.

 

- informoval o žiadosti spoločnosti Správy ciest Košického samosprávneho kraja napojiť

inštalovanú meteokameru na el. vedenie v obci a zároveň stanoviť ročný poplatok za

spotrebu el. energie tohto zariadenia, príp. iný spôsob úhrady. Poslanci sa zhodli na ročnom

poplatku za pripojenie, ktorého výška má byť stanovená po vzájomnej dohode

oboch zainteresovaných strán.    

 

- žiadal poslancov o odsúhlasenie sponzorského daru zo strany obce, čím sa myslí

oslobodenie od povinných poplatkov za prenájom kultúrneho domu a kuch. príslušenstva,

k  organizácii Kazimírskeho plesu, ktorý sa uskutoční 22. 2. 2014.

Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.      

  

7. Návrh na uznesenie – návrh uznesení z 15. zasadnutia OZ predniesol p. Ing M. Černej.

 Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

 Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť

a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            

overovatelia: Mgr. F. Farkaš, P. Chomišák

Starosta obce:   Jozef   Toma                                                                                       

                                                                        

U Z N E S E N I A 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 6.2.2014

 

Uznesenie č. 1/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

kontrolu uznesení zo 14.  zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 Termín  - ihneď       

                                                          

Uznesenie č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri schvaľuje

neuplatňovanie programov obce v rozpočte obce Kazimír od roku 2014 v 

zmysle § 4 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravislách.

                                                                      

jednohlasne schválené, Termín  -  ihneď   

                                                                       

Uznesenie č. 3/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

a)     berie na vedomie „Stanovisko hl. kontrolóra k navrhovanému rozpočtu

obce na rok 2014 a na roky 2015-2016“

b)     schvaľuje „Rozpočet obce Kazimír na rok 2014“

( rozpočet obce tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice)

 

jednohlasne schválené, Termín ......ihneď

 

Uznesenie č. 4/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

 rozpočet obce Kazimír na roky 2015-2016

( rozpočet obce tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice)                                                           

Termín  ...... ihneď

 

Uznesenie č. 5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri schvaľuje

 VZN č.1/2014 obce Kazimír o ostatných poplatkoch ( VZN č.1/2014 tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice)                                                           

                                                                                             

jednohlasne schválené, Termín  ...... ihneď 

 

Uznesenie č. 6/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri schvaľuje

 zakúpenie a výmenu starých lámp verejného osvetlenia v obci Kazimír

v maximálnej preinvestovanej sume do 5000 Eur.                                                         

               

jednohlasne schválené, Termín  ...... ihneď

 

 

 

 

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 76 hosti prítomný