Dnes je nedeľa 17. novembra 2019 meniny má Klaudia zajtra Eugen

OZ konaného dňa 27.3.2014 PDF Vytlačiť
Piatok, 09 Máj 2014 18:25

Z á p i s n i c a zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 27.3.2014 v zasadacej miestnosti obecného úradu

Prítomní:        Starosta obce                              Jozef Toma

 

                        Poslanci OZ :                       Ing. Michal Černej

                                                                      Mgr.František Farkaš

                                                                             Michal Farkaš

                                                                             Peter Chomišák

                                                                        Bc.Stanislav Balog

Neprítomní:                                                  Gabriel Barna, Bohuš Juhás                                                                     

Pracovník ob.úradu:                                  J. Sarvašová,

 

 

P r o g r a m :

1.     Otvorenie

2.     Kontrola uznesení

3.     Návrh VZN o zbere a likvidácii komunálneho odpadu

4.     Návrh zmluvy na prenájom nebytových priestorov

5.     Organizačné záležitosti – údržba strechy budovy obecného úradu

6.     Diskusia

7.     Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení a overovateľov zápisnice určil p. Bc. Baloga.S a p.Chomišáka P.

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej -  zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva .

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne.

 

3. Návrh VZN o zbere a likvidácii komunálneho odpadu 

Pán Mgr. František Farkaš predniesol obecnému zastupiteľstvu zostavený návrh

na VZN o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu v

obci Kazimír. Poslanci po vzájomnej diskusii pristúpili k úprave niektorých článkov

návrhu, a po ich implementácii bolo predmetné VZN jednohlasne schválené.

VZN o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu je súčasťou

zápisnice a zároveň bude zverejnené na internetovej stránke obce Kazimír.

 

4. Návrh zmluvy na prenájom nebytových priestorov starého obecného úradu.

Pani referentka J. Sarvašová predniesla návrh nájomnej zmluvy o nájme a podnájme

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove starého OÚ. Poslanci po spoločnej konzultácii upravili jednotlivé články nájomnej zmluvy a po spoločnej dohode s uvedeným návrhom súhlasili.

 

5. Organizačné záležitosti – údržba strechy budovy obecného úradu 

Starosta obce J. Toma informoval poslancov o havarijnom stave komína na budove

obecného úradu, čo viedlo k poškodeniu strešnej krytiny pri páde jednotlivých časti a úlomkov z neho. Zároveň informoval poslancov o nutnosti opravy strešnej krytiny aby sa predišlo rozsiahlejším škodám na majetku obce. Poslanci s opravou strechy súhlasili.

 

6. Diskusia

Starosta J. Toma predložil poslancom výsledky prieskumu o obstarávaní nových lámp verejného osvetlenia, aj s montážou. Keďže cenová ponuka na nákup 50 lámp bola nižšia ako schválený rozpočet na rekonštrukciu VO, t.j. 5000 Eur, poslanci sa dohodli na dokúpení ďalších lámp do celkovej preinvestovanej sumy, ktorá bola schválená OZ na poslednom zasadnutí. Zakúpením a inštaláciou týchto lámp sa zhustí a lepšie osvetlia kritické miesta ako sú zatáčky alebo rohy miestnych komunikácii.

- ďalej predložil poslancom žiadosť o prevádzkovanie nevýherných automatov v pohostinstve

CHOM-X a požiadal ich o ich vyjadrenie. 3 poslanci hlasovali za prevádzkovanie týchto automatov, 2 sa zdržali hlasovania.

Poslanci sa dohodli na odpredaji starých lámp VO verejnosti, vyhlásením v miestnom rozhlase v cene 5 eur/ ks, v stanovenom termíne. 

Farkaš Michal poznamenal, že v obci nefunguje rozhlasový reproduktor, situovaný pri rod. Gažijových.

- informoval, že v priestoroch kultúrneho domu je nefunkčná vodovodná batéria na pánskych WC a taktiež, že sa tam nenachádzajú žiadne čistiace prostriedky.

- požiadal obecné zastupiteľstvo o častejšie využitie obecného amfiteátra napr. vystúpením detí zo ZŠ, MŠ, v rámci školských akcii a zároveň navrhol osloviť Trebišovské divadelné združenie so záujmom o vystúpenie v Kazimíri počas roka. 

Chomišák Peter žiadal o výmenu el. vedenia na stĺpe pri pohostinstve, kvôli zastaraným káblom.

Ing. Michal Černej požiadal o opätovné vyčistenie jarkov od odpadkov po zime, nachádzajúcich sa v blízkom okolí obce Kazimír, popri hlavnej komunikácii.

- navrhol sponzorský dar 500 eur pre ZŠ v Kazimíri na usporiadanie športového dňa základných škôl prvého stupňa (susediacich obcí) v našej obci. Všetci poslanci s uvedeným sponzorským darom pre ZŠ Kazimír súhlasili.

7. Návrh na uznesenie – návrh uznesení zo 16. zasadnutia OZ predniesol p. Ing M. Černej.

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

 Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            

overovatelia: Bc. S. Balog,  P. Chomišák 

Starosta obce:   Jozef   Toma                                                                                       

 

U Z N E S E N I A  zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 27.3.2014

 

Uznesenie č. 7/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

kontrolu uznesení z 15.  zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Termín  - ihneď

 

Uznesenie č. 8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri schvaľuje

 VZN č.2/2014 obce Kazimír o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu

( VZN č.2/2014 tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice)                                                          

jednohlasne schválené, Termín  ...... ihneď

 

Uznesenie č. 9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

návrh nájomnej zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov v budove starého OÚ.

Termín  - ihneď

 

Uznesenie č. 10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri schvaľuje prevádzkovanie nevýherných automatov v miestnom pohostinstve CHOM-X. 

Za: F. Farkaš, S. Balog, P. Chomišak,

Zdržali sa: M.Černej, M. Farkaš

Termín  - ihneď

 

Separovaný zber

november 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 149 hosti prítomný