Dnes je nedeľa 17. novembra 2019 meniny má Klaudia zajtra Eugen

OZ konaného dňa 28.5.2014 PDF Vytlačiť
Utorok, 03 Jún 2014 17:48

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 28.5.2014 v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Prítomní:  Starosta obce                              

Jozef Toma

 Poslanci OZ :                      

Ing. Michal Černej

Mgr.František Farkaš

Michal Farkaš

Peter Chomišák

Bohuš Juhás

 

Neprítomní:  Bc.Stanislav Balog, Gabriel Barna,                                                                   

Pracovník ob.úradu:                                           

Jolana Sarvašová

Hl. kontrolórka obce:                                   

Ing. Ingrid Grimlingová

 

P r o g r a m :

1.     Otvorenie

2.     Kontrola uznesení

3.     Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolorky za rok 2013 a plán kontrolnej činnosti     

        na 2. polrok 2014

4.     Záverečný účet obce za rok 2013 a odborné stanovisko hl. kontrolorky   

        k závěrečnému účtu obce za rok 2013

5.     Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2014

6.     Organizačné záležitosti – prehodnotenie platu starostu

7.     Diskusia

8.     Návrh na uznesenie

9.     Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma. Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu. Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení a overovateľov zápisnice určil p. B. Juhása a p.Chomišáka P.

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej -  zástupca starostu previedol kontrolu uznesení zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne. 

3. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolorky za rok 2013 a plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014

Ing. Ingrid Grimlingová predniesla obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2013 týkajúcu sa predovšetkým kontroly dodržiavania ustanovení jednotlivých zákonov zo strany obce, účinnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami obce,  kontrola administratívnych náležitosti, dochádzky poslancov na zasadnutiach OZ a ostatné kontroly.

- predložila plán kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2014.

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 a plán kontrolnej činnosti tvoria súčasť zápisnice.

4. Záverečný účet obce za rok 2013 a odborné stanovisko hl. kontrolorky k závěrečnému účtu obce za rok 2013

Ing. Ingrid Grimlingová predložila poslancom OZ záverečný účet obce za rok 2013, ktorého obsahom je rozpočet obce na rok 2013, rozbor plnenia príjmov, rozbor čerpania výdavkov, použitie prebytku hospodárenia, tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, podnikateľská činnosť, finančné usporiadanie finančných vzťahov.

- predložila odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2013, kde konštatuje že obec postupovala podľa platných zákonov a ustanovení o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a údaje o hospodárení spracovala do záverečného účtu obce.

Odborné stanovisko a záverečný účet obce tvoria súčasť zápisnice.

OZ schválilo záverečný účet obce Kazimír za rok 2013 jednohlasne, bez výhrad.

5.  Rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2014

Mgr. F. Farkaš predniesol rozbor hospodárenia za 1. štvrťrok 2014.

Ing. I. Grimlingová predložila OZ rozpočtové opatrenia č.1, č.2 a č.3 k položkám, ktoré vykazujú neúmerné plnenie schváleného rozpočtu.

Rozpočtové opatrenia tvoria súčasť zápisnice.

Rozpočtové opatrenie č.3/2014 bolo jednohlasne schválené a rozp. opatrenia č.1, 2 berie OZ na vedomie.

6. Organizačné záležitosti – prehodnotenie platu starostu

Poslanci OZ sa zhodli, že plat starostu sa nebude nijako upravovať a teda ostáva nezmenený, t.j. 1659 Eur / mesiac (brutto).

7. Diskusia

J. Toma - predniesol poslancom návrh na zorganizovanie podujatia Deň obce Kazimír dňa 3.augusta 2014, t.j. nedeľu a požiadal ich o návrhy a nápady na program, prípadne ich pripomienky a postrehy z predošlých podujatí.

Poslanci s uvedeným termínom súhlasili a prisľúbili aktívnu pomoc pri organizácii Dňa obce.

- predložil návrh využitia časti rezervného fondu na  výstavbu chodníkov v obci. Starosta obce navrhoval rekonštrukciu peších komunikácii v obci v etapách, t.z. každoročne zrekonštruovať určitú časť chodníkov, podľa dostupných financií.

Chomišák P. uviedol, že takéto riešenie je veľmi zdĺhavé a nerentabilné, navrhuje preto riešiť rekonštrukciu chodníkov naraz ako celok buď formou bankovej pôžičky alebo akumulácie finančných prostriedkov obce. 

Farkaš M. – žiadal bezpodmienečne zvýšiť nájom Pošte a.s. za užívanie priestorov býv. obecného úradu na sumu min. 200 Eur/rok, keďže obec do rekonštrukcie týchto priestorov investovala nemalé finančné prostriedky pre bezproblémový chod kancelárie pošty. Uviedol, že súčasný nájom je pre obec hlboko stratový a dlhodobo nenávratný.

Chomišák P. – žiadal vyčistenie okolia stojiska zberného dvora, ktorý sa nachádza v parku od smetí a konárov, ktoré tam boli nanosené pri výstavbe zberných dvorov.

- poukázal na nedostatky pri organizovaní podujatí Májovej Vatry a žiadal ich odstránenie.

- vyjadril nespokojnosť s prístupovými komunikáciami k zberným dvorom

M. Černej  - požiadal o dodatočnú výsadbu zelene do centrálnej zóny, resp. skrášlenie jej okolia.

M. Farkaš, F. Farkaš, P. Chomišák- vyjadrili svoj nesúhlas v organizovaní diskoték a podobných podujatí v našej obci počas piatkov. Požiadali starostu obce aby v dané dni nedovolil prenajímať kultúrne zariadenie prípadným záujemcom.

Poslanci – keďže obec zrekonštruovala lampy verejného osvetlenia v obci poslanci OZ požiadali o neprerušovaný chod verejného osvetlenia vo večerných hodinách do pol. 1 rána budúceho dňa so začiatkom od 1. Júna 2014.

8. Návrh na uznesenie – návrh uznesení zo 17. zasadnutia OZ predniesol p. Ing M. Černej.

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            

overovatelia:        B. Juhás,  P. Chomišák

Starosta obce:   Jozef   Toma                                                                                      

U Z N E S E N I A zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 28.5.2014 

Uznesenie č. 11/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

kontrolu uznesení z 16.  zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Termín  - ihneď

 Uznesenie č. 12/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce Kazimír za rok 2013  a Plán kontrolnej činnosti na 2 polrok 2014. (viď. príloha)

Termín  - ihneď

Uznesenie č. 13/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia č.1 / 2014 a č.2 / 2014 k položkám schváleného rozpočtu, ktoré vykazujú neúmerné plnenie a zároveň

schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3 / 2014 (viď. príloha)

Jednohlasne schválené, Termín  - ihneď

Uznesenie č. 14/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kazimír k záverečnému účtu obce za rok 2013.

 Termín  - ihneď

Uznesenie č. 15/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri schvaľuje

Záverečný účet obce Kazimír za rok 2013 (viď. príloha).

Jednohlasne schválené, Termín  - ihneď 

Uznesenie č. 16/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri doporučuje

starostovi obce požiadať Slovenskú poštu o úpravu nájomnej zmluvy z dôvodu zvýšenia nájmu zrekonštruovaných kancelárskych

priestorov budovy starého obecného úradu,v ktorých sa nachádza Pošta. Nájom požaduje zvýšiť minimálne na 200 eur ročne.

Jednohlasne schválené, Termín  - ihneď

Uznesenie č. 17/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri schvaľuje

 

v zmysle  zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest  plat starostu obce  navýšený o 22 %,

celkovo vo výške 1659 Eur  brutto s účinnosťou od 1.6.2014 s prihliadnutím na výšku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve

vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky vždy k 1.1. budúceho roka.

 

 

 

Separovaný zber

november 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 149 hosti prítomný