Dnes je nedeľa 17. novembra 2019 meniny má Klaudia zajtra Eugen

OZ konaného dňa 7.8.2014 PDF Vytlačiť
Nedeľa, 31 August 2014 11:45

Z á p i s n i c a z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 7.8.2014

v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

Prítomní:        Starosta obce                              Jozef Toma

                        Poslanci OZ :                       Ing. Michal Černej

                                                                              Michal Farkaš

                                                                              Peter Chomišák

                                                                         Bc.Stanislav Balog

                                                                              Gabriel Barna

 

Neprítomní:                                                   Mgr. František Farkaš                                                                   

Pracovník ob.úradu:                                  J. Sarvašová,

 

P r o g r a m : 

1.     Otvorenie

2.     Kontrola uznesení

3.     Návrh na počet poslancov obce na nové volebné obdobie r.2014 - 2018

4.     Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre nové volebné obdobie

5.     Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2014

6.     Diskusia

7.     Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma.

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne

schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie

uznesení a overovateľov zápisnice určil p. M. Farkaša a p. G.Barnu.

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej -  zástupca starostu previedol kontrolu uznesení zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva .

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené resp. niektoré sa plnia priebežne.

 

3. Návrh na počet poslancov obce na nové volebné obdobie r.2014 - 2018

Starosta obce p. Jozef Toma predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh na určenie počtu poslancov 

obcí a miest podľa platného zákonníka na nasledujúce volebné obdobie v rozmedzí 5 až 7 poslancov

na príslušný počet obyvateľov, t.j. od 501 do 1000, keďže obec Kazimír má v súčasnosti cez 800 obyvateľov.

Poslanci sa po vzájomnej porade zhodli, že nie je dôvod meniť súčasný počet poslancov a teda

jednohlasne schválili počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie r. 2014 – 2018 v počte 7 poslancov.

 

4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre nové volebné obdobie.

Starosta obce p. Jozef Toma predniesol návrh na určenie rozsahu funkcie starostu obce Kazimír na

nové volebné obdobie r. 2014 – 2018, podľa platného zákonníka. Výkon funkcie sa môže pohybovať

v rozsahu 1 ( plný úväzok), 0.8 a 0.3 (čiastočný úväzok).

Poslanci dospeli k záveru, že z dôvodu rozsahu aktivít, úloh a pracovnej vyťaženosti funkcie

starostu v našej obci ponechávajú výkon starostu obce na nasledujúce volebné obdobie v rozsahu 1, t.j. plný úväzok.  

 

5. Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2014.

Pani J. Sarvašová predniesla rozbor hospodárenia obce Kazimír za 1. polrok 2014.

Poslanci – po vysvetlení nejasností a dotazov bol uvedený rozbor hospodárenia jednohlasne schválený.

 

6. Diskusia

Starosta J. Toma informoval poslancov obce o uzatvorení vzájomnej dohody zo strany obce o prenájme

priestorov starého obecného úradu Pošte a.s. za poplatok 200 Eur / rok. 

- informoval poslancov o oprave schodiska na budove domu smútku, na cintoríne v bývalom Veľkom Kazimíri

- oboznámil poslancov s rekonštrukciou poškodenej cestnej komunikácie pri rodinnom dome Kiovskových,

z dôvodu nevyhovujúcej statiky danej komunikácie a hrozby prípadnej dopravnej nehody.

- informoval OZ, že v bývalej časti obce Veľký Kazimír bude prevedená rekonštrukcia elektrického vedenia

v mesiaci október 2014.

Chomišák Peter požiadal o riešenie zlého stavu miestnej cesty vedúcej k hospodárskemu dvoru

firmy Agro Trade a.s. ( bývale Štátne majetky ), ktoré je sústavne devastovaná prejazdom ťažkej

techniky z hospodárskeho dvora tejto firmy. Navrhuje vzájomnú dohodu medzi obcou Kazimír

a firmou Agro Trade ohľadom rekonštrukcie tejto vozovky.    

Ing. Michal Černej oboznámil poslancov o zriadení nového prechodu pre chodcov v obci

a rekonštrukčných prácach na hl. križovatke ulíc Byštianskej a Hlavnej.

Informoval ich o aktuálnych možnostiach riešenia uvedeného dopravného značenia v našej obci.

M. Farkaš – pripomienkoval inštaláciu lampy verejného osvetlenia k obecnému amfiteátru.  

Poslanci – pripomienkovali starostovi obce dodatočnú výsadbu zelene do centrálnej zóny obce  

ako aj prípadné dobudovanie detského ihriska do miestneho parku.

B. Juhás – žiadal o opravu poškodenej cesty pri rodinnom dome Pikových,

ktorá bola porušená výkopovými prácami pri inštalácii odpadového potrubia.  

 

7. Návrh na uznesenie – návrh uznesení zo 17. zasadnutia OZ predniesol p. Ing M. Černej.

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

 Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

Zapísal  Ing. Michal Černej                                            overovatelia:       M. Farkaš, G. Barna

Starosta obce:   Jozef   Toma                                                                            

 

U Z  N E S E N I A z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 7.8.2014

 

Uznesenie č. 18/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

kontrolu uznesení zo 17.  zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 Termín  - ihneď

 Uznesenie č. 19/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri schvaľuje

v súlade s § 11 ods.3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v.z.n.p. počet poslancov obce Kazimír, v novom volebnom období r. 2014 – 2018, na 7. poslancov.

jednohlasne schválené, Termín  ...... ihneď

 

Uznesenie č. 20/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri schvaľuje

v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v.z.n.p. výkon funkcie starostu obce Kazimír, v novom volebnom období r. 2014 – 2018 v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu. 

jednohlasne schválené, Termín  - ihneď

 

Uznesenie č. 21/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri schvaľuje

Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2014.

 jednohlasne schválené, Termín  - ihneď

 

Separovaný zber

november 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 165 hosti prítomný