Dnes je nedeľa 17. novembra 2019 meniny má Klaudia zajtra Eugen

OZ konaného dňa 3.11.2014 PDF Vytlačiť
Streda, 12 November 2014 18:17

Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 3.11.2014 v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 Prítomní:

 Starosta obce:  Jozef Toma

 Poslanci OZ :   Ing. Michal Černej, Michal Farkaš, Peter Chomišák, Mgr. František Farkaš

 Neprítomní:     Bc. Stanislav Balog, Bohuš Juhás, Gabriel Barna                                                                     

Pracovník ob.úradu: Jolana Sarvašová,

Hl. kontrolórka obce:   Ing. Ingrid Grimlingová

Hostia: Pavol Horňák

P r o g r a m : 

1.     Otvorenie

2.     Kontrola uznesení

3.     Prejednanie upozornenia prokurátora     

4.     Návrh VZN na ambulantný predaj potravín

5.     Rozbor hospodárenia za 3 štvrťrok 2014

6.     Prerokovanie auditu a výročnej správy za rok 2013

7.     Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015

8.     Prerokovanie rozpočtových opatrení č. 4,5,6,7,8,9,10,11 a 12.

9.     Organizačné záležitosti

10.   Diskusia

7.     Záver

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce p. J. Toma. 

Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený  prikročil k prerokovaniu jednotlivých  bodov programu.

Za zapisovateľa určil p. Ing. M. Černeja a do návrhovej komisie na spracovanie uznesení a overovateľov zápisnice určil p. M. Farkaša a p. P. Chomišáka.

2. Kontrola uznesení

Ing. Michal Černej -  zástupca starostu previedol kontrolu uznesení z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva .

Konštatoval, že prijaté uznesenia sú splnené.

3. Prejednanie upozornenia prokurátora

Referentka obce pani J. Sarvašová informovala prítomných poslancov o upozornení prokurátora na povinnosť obce prijať VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kazimír, ako aj upozornenie týkajúce sa zmeny VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

OZ berie obe upozornenia prokurátora na vedomie a poveruje starostu obce pripraviť VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kazimí a zároveň mu doporučuje spracovať nové VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi so zmenami, ktoré boli obci vytknuté zo strany prokurátora. Uvedené VZN doporučuje spracovať a prijať do 31.1.2015. 

4. Návrh VZN na ambulantný predaj potravín.

Referentka obce pani J. Sarvašová predniesla OZ návrh VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Kazimír. Po vzájomnej diskusii poslanci dospeli k názoru, že v uvedenom návrhu sú nejasnosti týkajúce sa jednoznačného vytýčenia trhových miest v obci určených k ambulantnému predaju, čoho následkom by bola nutnosť väčšej mobility starších a hendikepovaných občanov našej obce . OZ ďalej skonštatovalo, že z dôvodu nedoručenia podkladov pre schválenie tohto VZN poslancom k nahľadnutiu a vzhľadom k tomu, že dokument obsahuje množstvo odkazov na zbierku zákonov, ktoré neboli poslancom na zasadnutí objasnené, s týmto návrhom nesúhlasí a zároveň teda neschvaľuje predmetné VZN. OZ doporučuje starostovi obce spracovať nové VZN na ambulantný predaj potravín, so zmenami ktoré boli prediskutované na zasadnutí. 

OZ neschvaľuje VZN na ambulantný predaj potravín.     

5. Rozbor hospodárenia za 3 štvrťrok 2014.

Mgr. František Farkaš , predseda finančnej komisie, predniesol obecnému zastupiteľstvu rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2014.  Po vysvetlení dotazov a nejasností vzali poslanci predmetný rozbor hospodárenia za 3 štvrťrok na vedomie.

6. Prerokovanie auditu a výročnej správy za rok 2013

Hl. kontrolór obce Ing. Ingrid Grimlingováinformovala OZ o vykonaní nezávislého auditu o hospodárení obce Kazimír a predniesla záverečnú správu auditora, v ktorej bolo uvedené, že zo strany auditora neboli zistené žiadne nezrovnalosti a účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Kazimír a výsledky jej hospodárenia  sú v súlade so zákonom o účtovníctve. 

- hl. kontrolórka ďalej predložila OZ “Výročnú správu za rok 2013“. K uvedenej výročnej správe nemali poslanci žiadne pripomienky, ani námietky. 

OZ berie na vedomie: „Správu nezávislého audítora“ ako aj „Výročnú správu za rok 2013“.

7. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015

Ing. Ingrid Grimlingová – predložila plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015.

Poslanci k uvedenému plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra nemali žiadne pripomienky.

OZ berie na vedomie “Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2015“. 

8. Prerokovanie rozpočtových opatrení č. 4,5,6,7,8,9,10,11 a 12.

Ing. Ingrid Grimlingová  - požiadala prítomných poslancov o prerokovanie rozpočtových opatrení č. 4,5,6,7,8,9,10,11 a o schválenie rozpočtového opatrenia č. 12 k položkám ktoré vykázujú neúmerné plnenie schváleného rozpočtu.

OZ  vzalo rozpočtové opatrenia 4-11 na vedomie a schválilo rozp. opatrenie č.12 

9. Organizačné záležitosti

Starosta obce J. Toma informoval poslancov o prebiehajúcej rekonštrukcii el. vedenia v obci a oboznámil ich s odstávkou el. energie v dňoch 11, 12, 13. novembra 2014.

- oboznámil OZ o poskytnutí dotácie z verejných zdrojov / štátneho rozpočtu na nákup a inštaláciu kamerového systému v obci.

- informoval poslancov o ukončení opravy mostíka na cestnej komunikácii pri rod. dome Kioskových.

- informoval prítomných o zriadení prechodu pre chodcov pri rímsko kat. a grécko kat. kostole, ktorých vytvorenie je podmienené dobudovaním napájačov k cestnej komunikácii zo strany obce.

10. Diskusia

P. Chomišák – opätovne požiadal starostu obce o dokončenie rekonštrukcie ihriska v bývalom Malom Kazimíri. Keďže sa finančne podieľal na jeho zriadení a ihrisko je permanentne využité deťmi bol by rád ak by obec zainvestovala do jeho rekonštrukcie. 

- poukázal na systematické narúšanie verejného poriadku v obci a devastovanie obecného parku  autami a motorovými štvorkolkami. Požiadal starostu obce o nápravu a prípadné napomenutie alebo udelenie pokuty pre takýchto páchateľov.

- opätovne žiadal zodpovedných o opravu zdevastovaného verejného priestranstva v obecnom parku, ktorý vznikol pri stavebných prácach zberných dvorov.

M. Farkaš – doporučuje starostovi nájsť vhodného človeka v našej obci, ktorý by bol ochotný nestranne a poctivo písať kroniku obce, tak ako to bolo po minulé roky a zaznamenať tak dôležité fakty a informácie o našej obci pre budúce generácie. 

- poukázal na dlžníkov a neprispôsobivých občanov našej obce a definoval ústretovosť obce k týmto občanom.

Ing. M.Černej  - na základe žiadosti od rodičov žiakov navštevujúcich ZŠ Kazimír požiadal starostu obce o prípravu návrhu VZN na zníženie poplatku za návštevu školského klubu zo súčasných 4 eur na 3 eura / mesiac.

Hosť P. Horňák – poukázal na nečinnosť vedenia obce aktívne spolupracovať s jej občanmi.

-  požiadal starostu obce o opravu poškodenej obecnej cesty na Lipovej ulici a zároveň prisľúbil, že po dohode s vedením je ochotný poskytnúť obci aj materiál na jej opravu.

- poukázal na neporiadok, ktorý sa nachádza v blízkosti kultúrneho domu v býv. Malom Kazimíri a nezáujem, či nečinnosť obce odpratať spomínané smetí alebo nájsť vinníka ktorý ho tam vyniesol.

- vyčítal vedeniu obce a poslancom OZ slabý záujem a aktivitu pri zveľaďovaní obce najmä však jej časť v býv. Malom Kazimíri. 

Návrh na uznesenie – návrh uznesení z 19. zasadnutia OZ predniesol p. Ing M. Černej.

Uznesenia boli jednohlasne schválené a tvoria súčasť zápisnice.

 Na záver p. starosta J. Toma poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísal  Ing. Michal Černej                                           

overovatelia:       M. Farkaš,  P. Chomišák

Starosta obce:   Jozef   Toma 

 

U Z N E S E N I A  z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 3.11.2014

 Uznesenie č. 22/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

kontrolu uznesení z 18.  zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Termín  - ihneď

Uznesenie č. 23/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

Upozornenie prokurátora na povinnosť obce prijať VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kazimír. Uvedené VZN doporučuje spracovať a prijať do 31.1.2015.

Termín  - ihneď

Uznesenie č. 24/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

Upozornenie prokurátora na povinnosť obce prijať VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Uvedené VZN doporučuje spracovať a prijať do 31.1.2015 .

Termín  - ihneď

Uznesenie č. 25/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri neschvaľuje

Návrh VZN na ambulatný predaj potravín v obci Kazimír. 

jednohlasne neschválené

Uznesenie č. 26/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

Rozbor hospodárenia za 3. štvrťrok 2014.

Termín  - ihneď

Uznesenie č. 27/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

Správu nezávislého audítora o vykonanom audite v obci Kazimír.

Termín  - ihneď

Uznesenie č. 28/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

Výročnú správu hl. kontrolóra za rok 2013.

Termín  - ihneď

Uznesenie č. 29/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2015

 Termín  - ihneď

Uznesenie č. 30/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia č. 4,5,6,7,8,9,10 a 11, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice.

 Termín  - ihneď

Uznesenie č. 31/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 12, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.

Termín  - ihneď 

 

Separovaný zber

november 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 160 hosti prítomný