Dnes je štvrtok 20. februára 2020 meniny má Lívia zajtra Eleonóra

Oznam o zápise detí do Materskej školy PDF Vytlačiť
Štvrtok, 29 Január 2015 17:22

    Riaditeľka Materskej školy v Kazimíri týmto oznamuje, že ŽIADOSŤ O ZARADENIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2015/2016 si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť priamo v materskej škole od 16.februára 2015. 

    Termín odovzdania žiadostí je od 2. marca do 15. marca 2015 osobne. Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia a predložia fotokópiu rodného listu  k overeniu správnosti dátumu narodenia dieťaťa. Pri odovzdaní prihlášky je potrebný aj občiansky preukaz rodiča.

    Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

Podmienky prijatia: 

Podľa voľnej kapacity sa prednostne prijímajú deti v nasledujúcom poradí:

a, 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku

b, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

c, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

d, súrodenci detí, ktoré už navštevujú MŠ.

 

Podrobnosti o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie upravuje § 59 školského zákona  Z. z. č. 245/2008. Prijímanie detí treba vnímať v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 13 písm. A/ zákona č.596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1/ Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

 

2/ Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

 

3/ Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

4/ Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

 

5/ Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom / ďalej len „dieťa so zdravotným znevýhodnením“/,  pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.

Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom podá návrh na preradenie do inej materskej školy s prihliadnutím na charakter postihnutia.
Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka oznámi riaditeľka materskej školy rodičovi najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.
Rozhodnutie riaditeľa materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa realizuje podľa § 5 ods. 1 vyhl.č.308/09 Z. z. o MŠ, v súlade s § 59 ods.4,zák.č.245/08 Z. z. a §5 ods.14 pís. a)zák.596/2003 Z. z. o štátnej správe v znení neskorších predpisov. Pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím je nutné aplikovať „ Usmernenie k evidencii individuálne integrovaných detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do tried materských škôl schváleného MŠ SR dňa 21.06.2001 pod. č. 370/2001- 44. Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie. K tejto problematike predložia aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede vzhľadom na charakter postihnutia. Do špeciálnej MŠ sa preraďujú deti, ktoré na ich zdravotné postihnutie a v záujme jeho ďalšieho vývinu po dohode so zákonným zástupcom nemožno vychovávať spolu so zdravými deťmi.

Prijatiu zdravého, alebo zdravotne znevýhodneného dieťaťa predchádza adaptačný, alebo diagnostický pobyt po dohode s riaditeľkou školy. O forme pobytu sa rozhodne vzhľadom na individualitu a osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptácie, a v záujme jeho zdravého vývinu, môže  riaditeľ po konzultácii s rodičmi, alebo na základe písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas), alebo o ukončení tejto dochádzky. Podľa zákona č.245/08 Z. z. o výchove a vzdelávaní riaditeľka školy pošle “Rozhodnutie o prijatí, príp. neprijatí na predprimárne vzdelávanie“ doporučene  (alebo osobne na podpis).

 

Bc. Mária Karhut 
riaditeľka materskej školy
 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 96 hosti prítomný