Dnes je utorok 25. februára 2020 meniny má Frederik/Frederika zajtra Viktor

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok PDF Vytlačiť
Piatok, 06 Február 2015 16:53

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE č. 2/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Kazimír.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Kazimír dňa 23.12.2014

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Kazimír dňa 08.01.2015

      Obecné zastupiteľstvo vo na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v súlade s §36 ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov   vydáva toto

 VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE č. 2/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku,  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Kazimír                   

Článok 1

Predmet úpravy 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje :

1.1 Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku.

1.2. Spôsob náhradného zásobovania vodou.

1.3. Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a  zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

Článok 2

Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody 

2.1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce v mieste obvyklým spôsobom v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok, deštrukčnej činnosti na zariadeniach zásobovacieho systému a kontaminácie pitnej vody. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od  kedy platí obmedzenie, alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

2.2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané pitnú vodu z verejného vododvodu  používať na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, na stavebné účely, upratovanie a pod.

2.3. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí  dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné      účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov obce v mieste obvyklým spôsobom.

Článok 3

Spôsob náhradného zásobovania 

3.1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody z vlastných zdrojov (studní), starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody   náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami. V období  núdzového zásobovania pitnou vodou sa prísne zakazuje používanie pitnej vody na iné  účely.

3.2. Odberné miesta a čas pristavenia cisterny s pitnou vodou oznámi obec v mieste obvyklým spôsobom.

3.3. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 10 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.

3.4. Dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely budú zabezpečené z prírodných zdrojov, za pomoci techniky  a dobrovoľných hasičov. V čase poklesu výdatnosti vodného zdroja prednosť v čerpaní úžitkovej vody majú hasiči.

3.5. Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou – cisternou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody. 

Článok 4

Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd

4.1. Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd zo žúmp z dôvodu mimoriadnej udalosti ( pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) starosta obce zabezpečí náhradné odvádzanie odpadových vôd cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami. 

Článok 5

Zneškodňovanie obsahu žump

5.1. Zneškodňovanie obsahu žúmp realizuje obec za úhradu užívateľom cez odborne spôsobilé organizácie. Týmto nie je dotknuté právo občanov objednať si zneškodnenie obsahu žúmp prostredníctvom iných právnických  alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie.

5.2. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby–podnikateľa v súlade s platnými predpismi.

5.3. Užívateľ žumpy je povinný uchovať a predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu       obce doklad o spôsobe zneškodnenia obsahu žumpy.

5.4. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do povrchových vôd a do       podzemných vôd, do stokovej siete verejnej kanalizácie, rigolov, krytých profilov           vodných tokov, do záhrad, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a           iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

Článok 6

Sankcie 

6.1.  Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Z.z o priestupkoch v       znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 €.

6.2. Za porušenie Článku 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickou osobou a       fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže obec uložiť pokutu od 99 € do 3.319 € v           zmysle § 39 ods. 3) zákona NR SR č. 442/2002 Z.z.. 

Článok 7

Záverečné ustanovenie 

 7.1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce  sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Kazimíri dňa 08.01.2015 uznesením č. ......./2015.

 7.2. Zmeny a doplnky tohto VZN  schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri.

 7.3. VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Kazimír dňa  08.01.2015

 7.4. VZN zvesené z úradnej tabule Obce Kazimír dňa  23.01.2015

 7.5.  Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 24.1.2015 

Jozef Toma, starosta obce

 

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 99 hosti prítomný