OZ konaného dňa 4.12.2014 Vytlačiť
Piatok, 12 December 2014 15:52

Zápisnica z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 4.12.2014 v učebni materskej školy.

Prítomní:       

Starosta obce:   Jozef Toma

Novozvolení poslanci:  Jaroslav Sekáč, Peter Chomišák, Viera Horňáková, Jozef Takáč, Bc. Stanislav Balog, Jozef Beľuš

Ospravedlnený:   Ing. Michal Černej

Doterajší poslanci:   Mgr. František Farkaš, Michal Farkaš, Bohuš Juhás

Predseda  MVK:   Helena Tomová

Pracovník ob.úradu:   J. Sarvašová

ostatní prítomní občania podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m :

1.             Otvorenie zasadnutia.

2.             Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.             Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).

4.             Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, 

5.             Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

6.        Vystúpenie novozvoleného starostu.

7.        Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

8.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva (§ 12 ods.2 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

10.  Určenie platu starostu obce

11.  Diskusia.

12   Záver.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po zaznení štátnej hymny SR zahájil a viedol p. Jozef Toma , starosta obce.

Po privítaní prítomných určil  za zapisovateľku J.Sarvašovú, prac. ob.úradu a za overovateľov  zápisnice určil p. P. Chomišáka a Bc. S. Baloga.  

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

S výsledkami volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce oboznámila p. Helena Tomová – predseda MVK

Po oboznámení s výsledkami volieb odovzdala zvolenému starostovi a poslancom osvedčenia o ich zvolení.

4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

Novozvolený starosta J.Toma vykonal akt zloženia sľubu, ktorý potvrdil podpisom.

5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

p. J. Toma  - prečítal sľub poslancov a potom jednotliví poslanci ho potvrdili svojim podpisom a slovom “sľubujem“.

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce

p. J. Toma – poďakoval občanom  za účasť na voľbách a jemu  prejavenú dôveru.

Uistil prítomných, že sa bude snažiť zo všetkých síl rozvíjať obec. Za svojho zástupcu poveril pána Jaroslava Sekáča.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

p. J. Toma – požiadal o schválenie  programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Tento bol jednohlasne schválený prítomnými poslancami.

8.  Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia ob. zastupiteľstva

Prítomní poslanci navrhli aby túto činnosti vykonával pán Jozef Takáč. Menovaný s návrhom súhlasil a za návrh hlasovali všetci poslanci

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

p. J. Toma    navrhol, aby boli zriadené 2 komisie a to finančná a KOVP. 

Za preložený návrh hlasovali všetci poslanci

Za predsedu finančnej komisie bol navrhnutý p. Bc. Stanislav Balog

Za hlasovalo 6 poslancov . Členmi: p. J. Takáč a o ostatných sa rozhodne na najbližšom zasadnutí OZ.

Za predsedu KOVP bol navrhnutý p. Jozef Beľuš.

Za hlasovalo 6 poslancov. Členmi:Viera Horňáková a Bohuš Juhás

10. Určenie platu starostu

J. Sarvašová, prac. ob.úradu  informovala prítomných, že plat starostu obce pozostáva z 2 zložiek – pevná vypočítaná násobkom koeficientu a priemernej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve. K tarifnému platu je možné určiť odmenu vo výške od 0 do 70%.

V roku 2014 bola starostovi vyplácaná pevná tarifná suma 1359,60 + 22 % odmena t. j 1659 Eur. 

Poslanci s vyplácanou odmenou nesúhlasili t. j starostovi obce bol určený plat vo výške 1360 eur s účinnosťou od 1.12. 2014.

 11. Diskusia

p. P. Chomišák -  navrhol v novom volebnom období zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva častejšie t. j. 1 – krát v mesiaci. Po prediskutovaní ostatnými poslancami bol návrh prijatý s tým, že zasadnutia sa uskutočnia vždy prvý štvrtok kalendárneho mesiaca.

- ďalej požadoval zverejňovať presné a pravdivé informácie z jednotlivých zasadnutí na webovej stránke obce. Týka sa to návrhov podaných poslancami o ktorých sa kolektívne rozhoduje.

 p. Bohuš Juhás -   oponoval, že jeho tvrdenia sa nezhodujú so skutočnosťou.

p. Jaroslav Sekáč -  poznamenal, že je potrebné určiť zodpovednú osobu, ktorá bude hodnoverne zverejňovať údaje na web-stránke. Ďalej požadoval doriešiť školský autobusový spoj, nakoľko vyučovanie sa začína oveľa neskôr, ako deti pricestujú  do školy.

p. Jozef Beľuš -  navrhoval riešiť  autobusovú zastávku pri pošte, ako aj celého priestranstva  tým, že sa vyrúbe existujúci živý plot a celé priestranstvo sa upraví ako je to v strede obce.

p. Peter Chomišák – opätovne   upozornil  na úpravu prístupových ciest na zberné dvory, zasypanie jestvujúcich koreňov.

p. J.Sekáč -  požadoval riešenie odvodňovacieho kanálu na ul. Byštianskej od občana M.Juhása po P. Greškoviča, nakoľko nánosy znečisťujú  cestu.

p. J. Takáč -  dotazoval, kedy sa plánuje s celkovým ukončením realizácie zberných dvorov v obci.

p. J. Toma – oboznámil prítomných že obec požiadala o predlženie termínu ukončenia ZD.

p. J. Takáč -  poznamenal že  všetko záleží od vzájomných zmluvných vzťahov.

p. V. Horňáková -  požadovala doplnenie KUKA – nádob pred poštou z dôvodu začatia prevádzky predajne zmiešaného tovaru v budove starého obecného úradu.

p. J. Eštok – dotazoval, že kedy sa plánuje realizácia opravy chodníkov v obci, nakoľko sú v dezolátnom stave.

p. J. Toma -  pripomenul, že v rámci finančných možnosti sa v budúcom roku plánuje začať  s opravou chodníkov.

Po vzájomnom prediskutovaní poslanci  zhodne konštatovali, že je potrebné práce realizovať na viacerých úsekoch obce naraz.

p. J. Sekáč – dotazoval v akom štádiu je výstavba verejného vodovodu.

p. M. Farkaš – zablahoželal novozvoleným poslancom a pripomenul, že komunálna politika je politika najbližšia k ľuďom a preto nech pri plnení svojich povinnosti nezabúdajú na zložený sľub poslanca. Pripomenul dôležitosť overovateľov zápisníc, čím sa zabezpečí  úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v jednotlivých zápisniciach.

Podotkol na  nevyhnutnosť ukončenia stavby zberných dvorov a poukázal na neschopnosť rýchlejšej realizácie celej stavby.

Ďalej požadoval riešenie rýchlosti na ceste smerom od Breziny, nakoľko vodiči jazdia veľmi nezodpovedne.

p. S. Rendeš – dotazoval, že kde môže získať prehľad o jednotlivých rozpracovaných  akciách realizovaných v rámci obce.

p. J. Takáč -  dotazoval či traktor zakúpený v rámci zberných dvorov bude využitý aj na iné aktivity obce ako napr. zimná údržba miestnych komunikácii.

p. J. Beľuš -  navrhol odstrániť kríky popri štátnej ceste od Breziny.

Nakoľko viac diskusných príspevkov nebolo p starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie ukončil.  

Zapísala  J. Sarvašová                             

overovatelia:     P.Chomišák , Bc.Stanislav Balog

                                                                       

 U Z N E S E N I A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír, zo dňa 4.12.2014  

Uznesenie č. l

Obecné zastupiteľstvo  v Kazimíri

A. Berie na vedomie

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.

2.  Vystúpenie novozvoleného starostu.

3.   Poverenie za zástupcu starostu obce, pána  Jaroslava Sekáča

B.  K  o n š t a t u j e , že:

1.  Novozvolený starosta obce  Jozef Toma zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

2.   zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

Stanislav Balog Bc

Jozef Beľuš

Viera Horňáková

Peter Chomišák

Jaroslav Sekáč

Jozef Takáč

 

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

p o v e r u j e poslanca  Jozefa Takáča zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

A.     Z r i a ď u j e :

3. Komisiu finančnú

4. Komisiu pre ochranu verejného poriadku

 B     V o l í:

1.  Predsedu finančnej komisie  Bc. Stanislav Balog.

 Členov: Jozef Takáč,

2.   Predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku Jozef Beľuš

 Členov : Viera Horňáková , Bohuš Juhás

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri

u r č u j e v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroxh starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu ručenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Jozef Toma vo výške  1.360 eur.

Uznesenie č. 5

 Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri n a v r h u j e aby  sa zasadnutia obecného zastupiteľstva konali každý prvý štvrtok kalendárneho mesiaca o 17, 30 hod.