OZ konaného dňa 8.1.2015 Vytlačiť
Štvrtok, 15 Január 2015 16:13

Zápisnica z 1. zasadania obecného zastupiteľstva v Kazimíri, konaného dňa 8.1.2015 v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Prítomní: Starosta obce: Jozef Toma

                           Poslanci: Jaroslav Sekáč

                                            Peter Chomišák

                                            Viera Horňáková

                                            Jozef Takáč

                                            Jozef Beľuš

                                            Ing. Michal Černej

Ospravedlnený: Bc. Stanislav Balog

Pracovník obec. úradu: J. Sarvašová

Hlavný kontrolór: Ing. Ingrid Grimlingová 

Program:

1.             Otvorenie

2.             Zloženie sľubu novozvoleného poslanca obecného zastupiteľstva

3.             Kontrola uznesení – zástupca starostu

4.             Návrh VZN o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov

5.             Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o znečisťovaní žúmp podľa miestnych podmienok

6.             Návrh rozpočtu na rok 2015 + stanovisko hlavného kontrolóra

7.             Prejednanie rozpočtových opatrení

8.             Organizačné záležitosti

9.             Diskusia

Záver 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol starosta obce, pán J. Toma. Po privítaní prítomných a oboznámení s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne schválený, pristúpil k prerokovaniu jednotlivých bodov. Za zapisovateľa určil p. J. Sekáča a za overovateľov zápisnice určil p. J. Takáča a Ing. M. Černeja.

2. Zloženie sľubu poslanca novozvoleného OZ

Novozvolený poslanec OZ Ing. Michal Černej zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.

3. Kontrola uznesení

P. Jaroslav Sekáč previedol kontrolu uznesení z prvého zasadnutia OZ. Konštatoval, že prijaté uznesenia sa priebežne realizujú.

4. Návrh  VZN o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov

Referentka obce p. J. Sarvašová informovala prítomných poslancov o povinnosti obce prijať VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov.

Predložený návrh OZ jednohlasne schválilo.

5. Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o znečisťovaní žúmp podľa miestnych podmienok

Referentka obce p. J. Sarvašová predniesla OZ návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, ktoré prítomní poslanci schválili.

6. Návrh rozpočtu na rok 2015 + stanovisko hlavného kontrolóra

Kontrolórka obce Ing. I. Grimlingová predniesla  návrh rozpočtu na rok 2015 a odborné stanovisko k navrhovanému rozpočtu na rok 2015 a zároveň informovala prítomných o dodatočných úpravách niektorých položiek rozpočtu. Rozpočet na rok 2015 bol prítomnými poslancami schválený a tvorí prílohu zápisnice.

7. Prejednanie rozpočtových opatrení

Ing. I.Grimlingová – predložila spracované rozpočtové opatrenia čís. 13. 14 a 15

OZ schválilo starostovi obce 1 000 eur na bežné výdavky.

8. Organizačné záležitosti

Za člena finančnej komisie bol navrhnutý Ing. M. Černej.

Za člena KOVP bol navrhnutý p. Chomišák.

Členovia boli schválení OZ.

Pán starosta oboznámil prítomných o novej voľbe prísediaceho na okresnom súde. Nakoľko doterajší prísediaci Ing. M. Pavay spĺňa predpoklady, navrhol aby túto funkciu vykonával aj v ďalšom volebnom období. Poslanci súhlasili.

9. Diskusia

P. J. Toma – oboznámil prítomných poslancov o predlžení termínu ukončenia zberných dvorov v obci do októbra 2015

                   - požiadal poslancov o zabezpečení verejného obstarávateľa na výberové konanie na kamerový systém a opravy chodníkov v obci

                   - požiadal o schválenie p. Chomišákovi uhradiť čiastku 50 eur + DPH za zeminu

                   - navrhol odpredať nefunkčné staré svietidlá z verejného osvetlenia do kovošrotu

                   - informoval o čistení priekopy na ulici Byštianska

                   - informoval o príprave verejného klziska v miestnom parku

Ing. M. Černej -  navrhol vydláždenie odvodňovacieho kanálu na ulici Byštianska

 -  navrhol zákaz lepenia plagátov na stĺpy el. vedenia

P. J. Beľuš – informoval o žiadosti p. Ciberejovej ohľadom zamakania stavby na ulici Majerská

                   - opätovne upozornil na opravu ulice Športová, ktorá je v dezolátnom stave

P. Chomišák – poukázal o objektívne informovanie verejnosti zo zasadania OZ

                       - žiadal o výmenu zastávky pri pošte za preskelenú

P. V. Horňáková – požiadala o riešenie splaškovej vody na ulici Majerská

                               - opätovne žiadala o úpravu ulice Lipová do pôvodného stavu

                               - požiadala o žalúzie na okná v kultúrnom dome v bývalom Malom Kazimíri

P. J. Takáč – pripomienkoval formu delenia odmien v ZŠ

                   - prítomní sa dohodli, že každoročne budú informovaní o celkovej výške odmien v ZŠ

     Nakoľko viac diskusných príspevkov nebolo poďakoval starosta obce prítomným za účasť

a zasadnutie ukončil.

 

Zapísal: Jaroslav Sekáč

Overovatelia zápisnice:  J.Takáč, Ing.M.Černej

Starosta obce Jozef Toma

 

Uznesenia z prvého zasadania OZ obce Kazimír zo dňa 8. 1. 2015 

Uznesenie č. 6/2015

OZ v Kazimíri berie na vedomie

Kontrolu uznesení z ustanovujúceho zasadania OZ.

Termín - ihneď

Uznesenie č.7/2015

OZ v Kazimíri       s c h v a ľ u j e

VZN o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov.

Termín – ihneď

Uznesenie č. 8/2015

OZ v Kazimíri     s c h v a ľ u j e

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o znečisťovaní žúmp podľa miestnych podmienok.

Termín - ihneď

Uznesenie č. 9/2015

OZ v Kazimíri s c h v a ľ u j e

Rozpočet obce Kazimír na rok 2015.

Jednohlasne schválené.

Termín - ihneď

Uznesenie č. 10/2015

OZ v Kazimíri berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2015.

A rozpočtové opatrenia čís. 13. 14. a 15 z  roku  2014 a stanovuje výšku limitu 1000,-Eur, ktorá je v kompetemcii starostu obce

Termín – ihneď

Uznesenie č. 11/2015

OZ v Kazimíri berie na vedomie

Prisediaceho Ing. M. Pavaya na okresnom súde na ďalšie volebné obdobie.

Termín – ihneď

Starosta obce:  Jozef Toma