O chove, vodení a držaní psov na území obce Kazimír Vytlačiť
Streda, 09 Marec 2011 21:45

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri na základe § 3 ods. 6, § 4 ods. 5 , § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s použitím § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

pre katastrálne územie obce Kazimír

V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e   č. 2 /2009

 

o chove, vodení a držaní psov na území obce Kazimír

 

§ 1

 

Všeobecné ustanovenia

 

(1) Účelom tohto nariadenia je evidovať chov psov, stanoviť podrobnosti o vodení psov, určiť miesta, kde je voľný pohyb a vstup so psom zakázaný, ako aj stanoviť podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psom.

(2) Účelom tohto nariadenia je tiež zabezpečiť ochranu zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce, zabezpečiť verejný poriadok a čistotu v obci.

(3) Účelom tohto nariadenia je takisto zlepšenie podmienok života obyvateľov obce, nerušeného užívania bytov a ich spoločných zariadení a priestorov, a tiež zlepšenie hygieny na verejných priestranstvách.

(4) Nariadenie sa vydáva tiež v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.

(5) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

 

§ 2

Základné ustanovenia

 

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Kazimír.

(2) Na území obce Kazimír možno chovať a držať psov len vtedy ak sa budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne, stavebné predpisy, vrátane zákona NR SR č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov a jeho vykonávacie vyhlášky (ďalej len „všeobecne záväzné právne predpisy“) a len ak sa dodržia obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.

(3) Za chov psov sa v podmienkach obce Kazimír považuje aj chov na podnikateľské a iné zárobkové účely.

 

§ 3

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad ( § 4 ods. 2 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov .

 

§ 4

Zákaz voľného pohybu a vstupu psov

(1) Osobitne sa zakazuje v intraviláne obce voľný pohyb psov a vstup so psom na nasledovné miesta a lokality:

a) na detské ihriská a pieskoviská,

b) na iné verejnosti prístupné športoviská (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré priviedli na športovisko za účelom športového výkonu v rámci verejného športového podujatia),

c) na miesta označené zákazom „Zákaz vodiť psov“ (uvedené sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a mestskej polície pri výkone služobných povinnosti a na psov vodiacich nevidiacich občanov).

(2) Na verejné priestranstvá (ulica s obchodmi a službami, parky, oddychové zóny), do verejných budov, dopravných prostriedkov je povolené vodiť psa len pri dodržaní nasledujúcich podmienok :

- nebezpečný pes musí mať okrem vôdzky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov aj nasadený ochranný košík,

- pes nesmie ohrozovať a znepríjemňovať (pachom, nečistotami) okolie.

3) Je zakázané vstupovať so psom a psa chovať a držať v školách, v škôlkach a v ostatných školských zariadeniach, v domoch, kde sú spoločné zariadenia pre deti, potravinárskej výroby, v obchodoch s potravinami.

(4) Okrem toho sa zakazuje vstup so psom do nasledovných objektov na území obce:

-         areál budovy obecného úradu

 

§ 5

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom

Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný

a) zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach),

b) na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat – trus umiestniť do igelitového vrecúška a následne do odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo k úniku pachu z trusu do okolia.

 

§ 6

Vodenie psov v intraviláne obce

(1) Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný

a) zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby alebo aby sa nepoužilo na zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo pri použití na výkon služobných povinností psov ozbrojených zložiek alebo obecnej polície.

§ 7

Evidencia chovu psov

(1) Obec vedie evidenciu psov osobitne za každý rodinný dom alebo byt.

(2) Držiteľ psa ja povinný prihlásiť psa do evidencie v súlade s platnou právnou úpravou a to na Obecnom úrade v Kazimíri

(3) Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku psa, ktorou sa preukazuje totožnosť psa.

Evidenčná známka je neprenosná na iného psa.

(4) Prvá evidenčná známka sa poskytuje bezplatne.

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia známky obec Kazimír vydá náhradnú známku za úhradu vo výške 3,33 EUR.

 

§ 8

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Všetky subjekty vymedzené v tomto nariadení sú povinné v súlade s ust. § 5 ods. 2 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia vymedzené miesta viditeľne označiť.

(2) Obec je oprávnená v súlade s platnou právnou úpravou za porušovanie povinností podľa tohto nariadenia a zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov ukladať pokuty až do výšky 165,97 EUR.

(3) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri  dňa  30.6.2006

(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 18.6.2006.

 

 

V Kazimíri, dňa 15.12.2008

 

Vyvesené dňa: 16.12.2008        Zvesené dňa : 30.12.2008

Nadobúda účinnosť: 1.1.2009

 

 

 

 

 

Slavomír Moskáľ

starosta obce