Preskočiť na obsah

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030

Zverejnené
15. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
15. mája 2024 − 4. júna 2024
Kategória

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 13.05.2024 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030“.

Správa o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030“ je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

Do správy o hodnotení strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy alebo výpisy, príp. zhotoviť kópie aj na Obecnom úrade Sokoľ v pracovných dňoch počas úradných hodín do 29.05.2024. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne.

Prílohy

Žiadne prílohy.