Preskočiť na obsah

Obecný park

O našom parku

 Prírodno-krajinársky park, ktorý sa nachádza v našej obci na ploche 6 hektárov tvoril časť bývalého zemepanského sídla a kedysi bol pýchou obce. Svojou historickou zeleňou svedčí o vyše dvesto ročnej kultivácií bohatého sortimentu cudzokrajných a domácich drevín a krov, ktoré tu impozantným rozložením tvorili čarovnú oázu ticha.

Na nádvorí zbúraného kaštieľa sa nachádzal obrovský agát biely, ktorý bol najstarším na Slovensku a ktorého vek sa odhadoval na niekoľko storočí . Rozsiahly, po dendrologickej stránke zaujímavý park v juhovýchodnej časti intravilánu obce sa rozkladá na rovine, 154 m.n.m.

V areály lesoparku nečas hodne narušil štýlovosť i skladbu drevín. Naposledy letná víchrica 31. júla 1977 zničila statné velikány a decimovala storočné mohykány.Chránená zeleň je reliktom lužného lesa, ktorý sa rozkladal vôkol panského sídla a tvoril bariéru kaštieľskemu zariadeniu. Z vyše stovky druhov drevín listnáčov a ihličín rastie tu: buk lesný, dub letný, breza biela, breza bradavičnatá, jelše, topole, vŕby, brekyňa obyčajná, mukyňa obyčajná, hruška, orech, jaseň , ginkgo, jedľa, sofora japonská, borovice, smrekovce, douglaska tisilistá, drezovec trojtrňový, katalpa, čremcha strapcovitá, platan javorolistý a iné dreviny.Pestrá botanika a živá príroda parku je bohatou učebnicou prírodovedy v každom ročnom období. Náučnými cestami a fenologickými pozorovaniami v parku rozširujeme horizont vedomostí o zákonoch prírody a utvrdzujeme lásku k ochrane historickej zelene.

V súčasnosti bohatý lesopark je živou botanikou širokého okolia, slúži verejnosti pre rekreáciu, šport a je estetickou súčasťou nášho životného prostredia. Nachádza sa tu futbalové a volejbalové ihrisko ako aj novootvorený klub mládeže v budove bývalej materskej škôlky. Plánom obce je všetky tieto športovo- rekreačné zóny zrekonštruovať  aby pre obyvateľov našej obce ale i návštevníkov bol  miestny park dobrým zdrojom kultúry a oddychu, kde sa budú radi znova vracať.

Prosba parku:

  • Pri návšteve parku učme sa poznať prírodu a rozumieť jej zákonom. Staňme sa jej priateľmi a ochrancami.
  • Chodievajme len po chodníkoch pešo. Dopravné prostriedky do parku nepatria.
  • Tešme sa z krásy nášho parku a chráňme vtáctvo, zver a každú výsadbu. Netrhajme rastliny, nelámme vetvy a nepoškodzujme parkovú úpravu.
  • Starajme sa o čistotu prírodného prostredia. Mepoškodzujme zariadenia, oddychové vybavenie parku.
  • Vlastným príkladom dobrého ochrancu poslúžime iným.

Zdroj: Okresné vlastivedné múzeum , Okresný národný výbor – odbor kultúry.

Zveľadenie nášho obecného parku

Vytvorenie oddychovej zóny v obecnom parku pre občanov obce a jej návštevníkov bolo a stále je aktuálnou úlohou súčasnej správy obce.  Verejné priestranstvo sa nachádza v centre obce, v bezprostrednej blízkosti obecného úradu. Tento rok sa aj vďaka finančnej podpory bývalej pani premiérky I. Radičovej v parku vysadila nová zeleň a okrasné stromčeky, osadili sa lavičky, dokončila sa rekonštrukcia volejbalového ihriska a robí sa pravidelná údržba parku. Rekultiváciou obecného parku došlo zároveň k úprave verejného priestranstva, zatraktívneniu obce, vybudovaniu priestoru pre oddych a konanie spoločenských akcií ako aj sprístupnenie nevyužitého a spustošeného miesta v centre našej obce. Pozrite si aktuálne fotky aké bohatstvo naša obec vlastní.