Preskočiť na obsah

Hasiči

Dobrovoľný hasičský zbor Kazimír

Informácie o Dobrovoľných hasičských zboroch:
 DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi.  Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru, prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.Členovia nášho DHZ sa zúčastňujú rôznych regionálnych a okresných súťaží hasičov. ( pozri Galériu fotografií )


Zloženie výboru DHZ:

  • Predseda: Bohuš Juhás
  • Podpredseda: Gabriel Barna
  • Členovia: