Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Kazimír.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ je možné predkladať najneskôr do 25.05.2024 na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

041 26 Košice

petronela.sedlakova@minv.sk Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Prílohy

Popis

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 13.05.2024 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030“.

Správa o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030“ je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

Do správy o hodnotení strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy alebo výpisy, príp. zhotoviť kópie aj na Obecnom úrade Sokoľ v pracovných dňoch počas úradných hodín do 29.05.2024. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne.

Prílohy

Popis

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03  Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 30.4.2024 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu  spolu s návrhom strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a Návrh strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ sú zverejnené na webovej stránke obce Stretava v sekcii „Úradná tabuľa“ ako aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne

Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26  Košice, 10. poschodie, č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.