Preskočiť na obsah

Základná škola

Adresa:

Základná škola 1.-4. ročník Kazimír
Hlavná 105/93, 076 13 Kazimír
Telefón: 0948 653 329
E-mail: skolakazimir@centrum.sk

Typ školy: štátna, forma štúdia – denná

internetová stránka:

www.skolakazimir.edupage.org

Riaditeľ: Mgr. Lívia Černejová, poverená riadením: Mgr. Miroslava Dušeková

Učiteľ: Mgr. Lenka Šiketová

Vychovávateľka v Šk: Jana Farkašová

Školníčka: Anna Chomišáková

ZŠ v Kazimíri je malou dedinskou školou, ale to vôbec neznamená, že o nej nikto nič nevie.  V okrese Trebišov je známa najmä vynikajúcimi recitátormi. Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú na rôznych recitačných súťažiach a to až na celoslovenskej úrovni. Škola sídli v zrekonštruovaných priestoroch spoločne s Materskou školou. Má vyhradené druhé poschodie, pričom má aj samostatný vstup do budovy. Do nových priestorov sa škola presťahovala v šk. roku 2020/2021.

 So vzdelávaním úzko súvisí aj mimoškolská záujmová činnosť, ktorá utvára predpoklady pre ďalší rozvoj osobnosti. Žiaci ZŠ Kazimír sa majú možnosť zapojiť do rôznych záujmových krúžkov ako napr.: krúžok Lega, hudobno – dramatický krúžok, počítačový krúžok a výtvarný krúžok. Cieľom pedagógov je udržiavať už dosiahnutú úroveň daných záujmových útvarov a reagovať tak na potreby žiakov.

 V rámci školy je zriadený aj školský klub detí, v ktorom žiaci majú možnosť relaxovať, športovo sa vyžiť, venovať sa spoločenským hrám i ďalším obľúbeným aktivitám ako sú spev, kreslenie, ručné práce, konštrukčné hry a veľa ďalších obľúbených činností. Žiaci majú možnosť pod dozorom vychovávateľky pripravovať sa na vyučovanie na ďalší deň a ŠKD spĺňa aj prevenčnú úlohu v popoludňajších hodinách. Chráni našich žiakov pred nepriaznivými patologickými javmi ako sú napr. drogy.

 Pre obec Kazimír je naša škola zdrojom kultúry. Každoročne prináša radosť svojimi pestrými školskými akadémiami, ktoré sú tematicky zamerané k zime a Vianociam a na jar ku Dňu matiek. Žiaci recitujú, tancujú, hrajú scénky, spievajú. Skladba programu je naozaj vždy pestrá a v týchto školských vystúpeniach sa realizujú všetci žiaci našej školy. Deti sa naučia vystupovať na verejnosti, komunikovať s publikom, pohybovať sa po javisku, pracovať s  trémou a učia sa poznávať náš krásny materinský jazyk. Takisto spoznávajú zvyky našich predkov, klenoty našej slovenskej kultúry.

Zriaďovacia listina základná škola

Koncepcia rozvoja málotriednej základnej školy v Kazimíri

 Daná koncepcia je skoncipovaná na pilieroch, ktoré boli vybudované v posledných desiatich rokoch existencie základnej školy a tvorí priamočiaru súvislosť črtajúcu sa do ďalších  rokov. Vznikla na základe zhodnotenia výchovno – vzdelávacieho procesu Základnej školy v Kazimíri.

Realizácia ďalšieho rozvoja základnej školy sa črtá v niekoľkých dôležitých determinantoch edukácie:

 •   vzdelávanie,
 •   výchova,
 •   materiálno- technické vybavenie školy,
 •   mimoškolská záujmová činnosť,
 •   stratégia propagácie školy,
 •   pozitívnamotiváciapedagogickýchzamestnancov aich ďalšie vzdelávanie
 •   spolupráca rodiny a školy,
 •   kontinuálny prechod detí z predškolského zariadenia do základnej školy.

 Predchádzajúce determinanty sa vzájomne ovplyvňujú a vzájomnou pozitívnou súčinnosťou vytvárajú kvalitu školy.

Sféra vzdelávania

 V posledných rokoch sme sa venovali inovačným metódam, ktoré prispievali ku efektívite vyučovacieho procesu. Projektové vyučovanie ako inovačná koncepcia prispela ku zvýšeniu participácie žiakov vo vyučovacom procese, žiaci sa naučili kooperovať a rešpektovať sa navzájom a odbúrala sa komunikačnú ostýchavosť. Učenie sa žiakov prebiehalo na základe vnútornej motivácie. Naďalej sa snažíme vytvárať tvorivú atmosféru vo vyučovaní aj prostredníctvom inovačných metód a koncepcií edukácie. Našim cieľom je minimalizovať encyklopedické vedomosti žiakov a vytvárať u žiakov trvácne vedomosti, ktoré dokážu aplikovať aj v praktickom živote.

Osobitný dôraz kladieme na individuálny prístup k žiakom s príznakmi špecifických porúch učenia sa /dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia/ a na zabezpečenie vhodných podmienok pre žiakov z málopodnetného prostredia. Tento cieľ sa nám javí reálnym aj založením občianskej nadácie, ktorá by dopomohla financovať žiakov v hmotnej núdzi, ktorí si nemôžu dovoliť rozvíjať napr. svoje hudobné nadanie, alebo navštevovať školský klub detí.

Našim cieľom je aj naďalej venovať sa rozvíjaniu  počítačovej gramotnosti u žiakov a výučbe anglického jazyka so zvýšenou dotáciou hodín.

V predchádzajúcom období sme začali s výstavbou futbalového a basketbalového ihriska. Je záujmom školy dokončiť spomenutú výstavbu, aby sa žiaci mohli venovať aj športovým aktivitám.

Sféra výchovy

 Často sa stretávame sa s myšlienkou, že deti sú síce múdre, ale zlé. Výchova je dlhodobý proces a je neodmysliteľnou súčasťou edukácie. Deti sú vychovávané vzorom, ktorý získavajú v rodine a v škole. Našim cieľom v oblasti výchovy je vytvárať pozitívny a charakterný obraz učiteľov i celého školského kolektívu v očiach žiakov. Málotriedna škola je typom rodinnej základnej školy, kde prevláda vhodná sociálna, pracovná i tvorivá klíma. V minulom období celý náš kolektív dokázal vytvárať takúto pozitívnu klímu a  verím, že aj naďalej vlastným vzorom, svojimi charakterovými vlastnosťami, húževnatosťou dokážeme zachovať už nadobudnutého ducha školy. Aj v ďalšom období chceme rozvíjať dobrú spoluprácu s pedagogicko – psychologickou poradňou v Trebišove, ktorá nám pomáha utvárať vhodný postoj ku žiakom so špecifickými potrebami a realizovať program s organizovaním prednášok na tému Drogy a šikanovanie.

Ďalším našim dôležitým cieľom vo sfére výchovy je podporovať a pestovať vzťah k okoliu a regiónu. Rozvíjať a formovať vzťah a hrdosť na tradície v regióne, naďalej  aktívne zasahovať  do kultúrneho a spoločenského diania v obci. Naučiť žiakov chrániť životné prostredie a zodpovedať za ochranu životného prostredia aktívnym zapájaním sa do zberu druhotných surovín a separovaním odpadu.

Materiálno – technické vybavenie školy

 V tejto oblasti všetko svoje úsilie vynaložíme na dokončenie školských ihrísk a skultivovanie školského dvora. Nakoľko nám finančné podmienky dovolia, našou snahou bude obohatiť počítačovú učebňu o interaktívnu tabuľu a prostredníctvom projektu Otvorená škola zriadiť jazykové laboratórium. Finančné prostriedky vynaložíme aj na nové podlahy v triedach a výmenu okien, dverí /časť je už zrealizovaná/, z čoho vyplýva úspora energie. V poslednom období sme zakúpili do školy nové didaktické pomôcky, ktoré nám pomáhajú pri výučbe, z čoho vyplýva, že naďalej chceme financie investovať do kúpy didaktického materiálu, ktorý obohatí vyučovanie.

Mimoškolská záujmová činnosť

 Rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka sme znížili dotáciu hodín výtvarnej výchovy z dvoch na jednu hodinu týždenne. Vznikla potreba tohto výchovného predmetu a preto sme od januára 2009 zaviedli nový záujmový útvar výtvarný krúžok. V daných záujmových útvaroch žiaci majú možnosť vlastnej realizácie.Škola má vynikajúce umiestnenia v mnohých recitačných súťažiach, preto vynaložíme úsilie, aby sme naďalej rozvíjali talentovaných žiakov. Budeme podporovať činnosť učiteľov pri vedení a príprave žiakov na okresné kolá v Pytagoriáde, v ktorých máme každoročne úspešných riešiteľov.

Spolupráca so Základnou umeleckou školou v Trebišove otvorila mnohým žiakom bránu k hudobnému vzdelaniu. Našim úsilím je naďalej utvárať podmienky pre túto zdarnú spoluprácu, aby žiaci nemuseli cestovať do umeleckej školy, ale môžu sa učiť hre na klavíri vo svojej základnej škole v obci.

Analýza súčasného stavu základnej školy ukázala potrebu školského klubu detí, v ktorom žiaci majú možnosť relaxovať, športovo sa vyžiť, venovať sa spoločenským hrám i ďalším obľúbeným aktivitám.

Stratégia propagácie školy

 Predchádzajúce oblasti výchovy a vzdelávania poukázali na už dosiahnutú kvalitu školy a na možnosti ďalšej efektivizácie  práce pedagógov školy. Úspešnosť školy i našu prácu mienime naďalej prezentovať na verejnosti prostredníctvom školských akadémií ako sú vianočná akadémia, Deň matiek, koncert pre rodičov alebo akcií zábavného charakteru napr.  karneval, juniáles. Žiaci reprezentujú základnú školu na celoslovenských súťažiach, čím zviditeľňujú svoju obec, okres Trebišov i Košický kraj. Zo spomenutých akcií a súťaží  pripravujeme príspevky do okresných novín Slovo Zemplína a na webovú stránku našej školy, čím opäť prispejeme ku propagácii a zviditeľneniu našej školy i obce Kazimír.

 Spolupráca rodiny a školy

 Spolupráca rodiny a školy vo veľkej miere prispieva k zvyšovaniu efektívnosti vo sfére výchovy a vzdelávania. Je potrebné byť v kontakte s rodičmi žiakov a odovzdávať si vzájom- né postrehy a skúsenosti, aby sme spoločným úsilím pomohli jednotlivým žiakom v problémoch, v ktorých sa ocitli, či sa to vzťahuje na sféru výchovy alebo vzdelávania.

V posledných rokoch sa nám spolupráca s rodičmi žiakov javila ako veľmi dobrá, preto veríme, že sa budeme naďalej tešiť spoločným aktivitám, ako napr.:

 • individuálne konzultácie,
 • deň otvorených dverí,
 • rodičovské združenie
 • spoločné kultúrne podujatia

 Pozitívna motivácia pedagogických zamestnancov a ich ďalšie vzdelávanie

 Kvalitná práca učiteľa je hlavným determinantom edukácie. Je potrebné si uvedomiť, že aj napriek potrebe financií každý človek najviac potrebuje uznanie okolia a povšimnutie si jeho náročnej práce s takým materiálom ako je ľudský zdroj – žiaci.

Analýza súčasného stavu vzdelanosti pedagógov poukazuje na potrebu vzdelávania sa v cudzích jazykoch, výpočtovej technike a spoznávaniu nových koncepcií vzdelávania žiakov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu žiackych výkonov.

 Kontinuálny prechod detí z predškolského zariadenia do základnej školy

Našou snahou je aj udržiavať dobré pracovné vzťahy s učiteľkami materskej školy, aby prechod detí z predškolského zariadenia do základnej školy bol plynulý a bez väčších adaptačných  problémov. K tomu prispievajú vzájomné konzultácie, stretnutia, na základe ktorých si učiteľky odovzdávajú svoje skúsenosti a postrehy týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí – žiakov. Takisto sú to aj spoločné spoločenské udalosti.

Formy spolupráce:

 • vzájomné konzultácie,
 • otvorené hodiny,
 • výmenné návštevy,
 • spoločenské podujatia.

Koncepcia rozvoja málotriednej školy vznikla na základe analýzy výchovno – vzdelávacích výsledkov z predchádzajúceho obdobia a jej ďalší rozvoj pozostáva z oblastí, ktoré boli  charakterizované v predchádzajúcich sférach. Úsilím školy a vedenia bude profesionálna flexibilita a dynamizácia získavania nových poznatkov vo vyučovacom procese, posun k tvorivým aktivitám, ktoré harmonicky rozvíjajú osobnosť žiakov a prispievajú k ich  zdravému sebavedomiu a k tomu aby sa z našich žiakov  stali plnohodnotní mladí ľudia, ktorí sa dokážu uplatniť na trhu práce.

Mgr. Mária Štefanová, riaditeľka

Deň pošty v ZŠ

Piatok 10. októbra 2014 si žiaci Základnej školy v Kazimíri pri príležitosti Dňa pošty uctili náročnú a zodpovednú prácu našich pracovníčok pošty. Spolu so svojimi pedagógmi navštívili naše poštárky pani Vierku Horňákovu a pani Lenku Tomkovú. Poďakovali im za ich ťažkú prácu a za ich milé prijatie im odovzdali sladké potešenie.

Vychovávateľka ŠKD: Jana Farkašová

 viac fotiek nájdete na internetovej stránke ZŠ Kazimír http://www.zskazimir.edu.sk/

Divadelné predstavenie v ZŠ

Aj keď 8. marec majú svoj sviatok všetky ženy na celom svete, v tento deň čakalo veľké prekvapenie aj na žiakov Základnej školy v Kazimíri. Pedagógovia v rámci marca – mesiaca knihy pozvali na pôdu školy divadelníkov, ktorí zahrali pre deti divadelné predstavenie „O hlúpom Janovi“. Aj keď deti rozprávku O hlúpom Janovi poznajú z čítania, oveľa väčší zážitok bolo pre nich vidieť hlúpeho Jana na vlastné oči a na živo. V rámci dobrej spolupráce ZŠ a MŠ si pedagógovia pozvali na predstavenie aj našich malých škôlkárov so svojimi pani učiteľkami. Rozžiarené očká a usmievavé tváre všetkých detí hovorili za všetko. Všetci spolu spievali, tlieskali a smiali sa do popuku s divadelníkmi. Pre všetkých to bol krásny zážitok na ktorý budú ešte dlho spomínať. Spolu strávili v škole príjemný deň, aký si v budúcnosti určite ešte zopakujú. 

Vychovávateľka: Jana Farkašová

Viac fotiek si môžete pozrieť na stránke ZŠ Kazimír  http://www.zskazimir.edu.sk/index2.html

Vianočná akadémia ZŠ Kazimír

 Čas sviečok, čas vianočný, čas sviatočný. Kto vie koľko rôznych prívlastkov by sme našli na najkrajšie sviatky roka,  na Vianoce. Nielen deti, ale aj dospelí sa na ne tešia. A ako to už v ZŠ Kazimír býva dobrým zvykom naši žiaci so svojimi učiteľkami každoročne pripravujú vianočné vystúpenie ako darček pre svojich rodičov a pre potešenie širokej verejnosti. 16. decembra 2012 prišli žiaci ZŠ do Kultúrneho domu v Kazimíri spríjemniť tretiu adventnú nedeľu s plným priehrštím tancov, scénok, kolied a hovoreného slova.

PaedDr. Mária Štefanová, riaditeľka ZŠ Kazimír

Žiaci ZŠ Kazimír si uctili starých rodičov

Výchova je dlhodobý proces  a prebieha primárne v rodine, druhotný vplyv na správanie sa dieťaťa utvára škola. No najdôležitejší je vplyv rodiny, vzorce správania, ktoré dieťa v rodine nachádza, sleduje a podstatná je láska, ktorú nemôže nahradiť žiadna inštitúcia, teda ani škola. Láska, starostlivosť, blízky kontakt a spoločné rozhovory s rodičmi sú tým najlepším ,, liekom“ pre zdravý vývoj dieťaťa.  Súčasťou rodiny sú nielen rodičia, či súrodenci, ale aj starí rodičia, ktorí  dopĺňajú  a obohacujú rodičovskú výchovu láskavým slovom, životnými skúsenosťami a rôznymi praktickými zručnosťami nadobudnutými vekom. Za ich trpezlivosť, starostlivosť a čas, ktorý si pre vnúčatá vždy nájdu patrí všetkým starým rodičom veľká vďaka.

Poslednú októbrovú nedeľu vyjadrili svoju vďačnosť  starým rodičom aj žiaci Základnej školy v Kazimíri, ktorí spolu s pani riaditeľkou PaedDr. Máriou Štefanovou a učiteľkou Mgr. Danou Gašparovou  pripravili pre starých rodičov kultúrny program. Na slávnosti sa zúčastnil aj pán starosta Obce Kazimír Jozef Toma a duchovný otec Jozef Dudič. Pre pedagogický zbor bola spokojnosť starých rodičov poďakovaním za ich trpezlivú prácu s deťmi.

Poďakovanie za pomoc pri organizácii podujatia patrí aj vychovávateľke Jane Farkašovej a školníčke Viere Čaniovej.

PaedDr. Mária Štefanová, riaditeľka ZŠ Kazimír

Deň detí 2012

Deti oslávili svoj sviatok v sobotu 9. júna 2012 v areáli obecného parku. Počasie nám prialo a naši malí návštevníci mali možnosť zažiť množstvo zaujímavých aktivít a atrakcií. Obecný úrad spolu s Materskou a Základnou školou pripravili pre deti bohatý program: rôzne súťaže – triafanie loptičkou, loptové hry, preteky, jazdu na koňoch, ukážky policajnej práce psovodov a základného zbrojného vybavenia policajtov, ktoré deti veľmi zaujali. Výkony psov a ich cvičiteľov deti odmieňali potleskom. Ozvučenie a rezké piesne, aby sa deťom lepšie súťažilo, zabezpečila DJ Jarka. Záverečným tanečným maratónom sme ukončili príjemný deň, ktorý patril predovšetkým naším mladým priateľom. Veľké poďakovanie patrí pedagógom ZŠ a MŠ, Gr. katolíckej a Rim. katolíckej cirkvi, PZ Hečka, OZ Farma, ktorí túto akciu podporili či už finančne alebo materiálne.

Návšteva žiakov ZŠ v Zemplínskej knižnici

 Marec je mesiacom knihy. Vedia o tom aj žiaci Základnej školy v Kazimíri. Preto je už po niekoľko rokov zvykom, že v tento mesiac navštevujú žiaci spolu so svojimi pedagógmi Zemplínsku knižnicu v Trebišove. Tak tomu bolo aj tohto roku. Dňa 22. marca 2012 sa celá škola vybrala na posedenie a besedu do už spomínanej knižnice. Pekná rozprávková knižka by nemala chýbať v žiadnej detskej izbe. Preto aspoň takýmto spôsobom sa pedagógovia snažia rozvíjať u detí kladný vzťah ku knihám. Okrem kníh si deti mali možnosť pozrieť výstavu rozprávkovej postavičky. Bol to veľký plyšový krtko s ktorým sa aj odfotili. Po odchode z knižnice sa žiaci presunuli do vlastivedného múzea, kde práve prebiehala výstava najkrajších kraslíc z celého okolia. Deti si tak mohli popozerať rôzne techniky maľovania veľkonočných vajíčok. Po návšteve knižnice a múzea deťom dobre padlo sladké občerstvenie či zmrzlina v cukrárni Hassan.

Vychovávateľka: Jana Farkašová

Pyžamová párty v ŠKD

Takto si nazvali deti noc z piatka 17. februára na sobotu 18. februára.  Bola to noc plná hier, súťaží a zábavy. Okrem stoličkového tanca sa konala povestná vankúšová bitka, či nočné čítanie rozprávok  pri lampe. O deti bolo kráľovsky postarané. Jedlo a pilo sa celú noc . Nechýbali sladkosti, čipsy, ovocie, či horúca čokoláda, ktorú niektoré deti pili po prvýkrát a veľmi im chutila. Po chutnej večeri , ktorá sa deťom podávala okolo 18. hodiny, nasledovala diskotéka. Táto trvala do neskorej polnoci, kedy sa deti už unavené uložili spať.

Aj keď deti tak dlho šantili, ráno o siedmej hodine už bol každý hore.  Na stoloch ich čakali raňajky a teplý čaj. Domov sa však nechcelo ešte nikomu. Rozchádzali sme sa až o 10.00 hod.  s vynikajúcim pocitom , že si našu nočnú párty určite ešte niekedy zopakujeme.

Touto cestou by som chcela poďakovať pani Čaniovej,  našej školníčke, ktorá mi pomáhala s deťmi celú noc. Veľká vďaka patrí aj mamičkám pani Viere Tomkovej, pani Martine Tomkovej a pani Martine Kondášovej za vynikajúce muffiny a buchty, ktoré nám napiekli. „Ďakujeme“.

vychovávateľka v Šk: Jana Farkašová

Viac fotiek si môžte pozrieť na stránke ZŠ Kazimír alebo kliknutím na tento link: http://www.zskazimir.edu.sk/pyzamova_party/pyzamova_party01.html

Deň zdravej výživy

14.októbra 2011 o 1600 hodine sa v Základnej škole Kazimír konalo podujatie, ktoré sa nieslo pod názvom Deň zdravej výživy. Školský klub detí, ktorý funguje pri Základnej škole v Kazimíri od roku 2008 pripravil pre svojich spolužiakov, rodičov a pedagógov príjemné posedenie, ktoré bolo spojené s ochutnávkou šalátov a nátierok. Cieľom tejto akcie bolo vyzdvihnúť zdravú výživu a to nielen našich detí ale aj nás dospelých, pretože správna životospráva by mala byť pre každého z nás na prvom mieste.

Všetci dobre vieme, že nesprávnym a nepravidelným stravovaním dochádza v našom tele k poruchám metabolizmu, čím vznikajú rôzne choroby. Takou najrozšírenejšou a najznámejšou je obezita alebo cukrovka. Preto dbajme na to aby naše dieťa malo každý deň dostatočne vyváženú a pestrú stravu, ktorá by obsahovala veľké množstvo bielkovín a menej cukrov a tukov. Samozrejme nesmieme zabúdať aj na naše každodenné vitamíny, ktoré sa nachádzajú vo veľkom množstve v čerstvom ovocí a zelenine. Snažme sa dohliadať na tok, aby naša ratolesť mala každý deň na desiatu okrem sladkého keksíka alebo čokolády aj čerstvé jabĺčko alebo iné ovocie. Veď každý z nás chce mať doma krásne zdravé dieťa bez príznakov akýchkoľvek chorôb.

Keďže celý piatkový večer bol venovaný zdravej výžive, v kútiku našej vyzdobenej triedy bola výstava našich každodenných vitamínov, ktoré mali deti možnosť aj ochutnať. Chutilo im všetko: jabĺčka, hrušky, slivky či hrozno. Po ochutnávke šalátov, nátierok a ovocia boli deti zamestnané. Oblepovali si farebnými papiermi šablóny jabĺčok, hrušiek a sliviek. Rodičia a pozvaní hostia tak mali chvíľu pre seba. Mohli si v pokoji vypiť svoj dúšok teplej kávy alebo čaju a vymeniť si pri tom medzi sebou recepty našich skvelých šalátov a nátierok.

Som veľmi rada, že pozvanie na našu podvečernú akciu prijal aj Starosta obce Kazimír Jozef Toma a zároveň by som sa mu chcela poďakovať za to, že nás pri organizovaní takýchto podujatí stále podporuje. Poďakovanie patrí aj mojim trom kolegyniam, pani riaditeľke, pani učiteľke a pani školníčke ktoré priložili ruku k dielu a pomáhali ako sa len dalo.

A nakoniec, v neposlednom rade, veľké ďakujem patrí aj členkám nášho rodičovského združenia: Svetlane Tomovej, Viere Tomkovej, Martine Tomkovej, Kamile Nechtilovej, Antónii Fedorčákovej a Kataríne Kolesárovej, ktoré mi neodmietli podať pomocnú ruku a pomohli mi s prípravou šalátov a nátierok. A verte mi, že mali čo robiť, pretože účasť bola veľká a hladných krkov bolo dosť.

Ešte raz všetkým veľmi pekne ďakujem a teším sa na spoluprácu pri ďalších pripravovaných akciách počas celého roka.

Vychovávateľka: Jana Farkašová

viac fotiek  nájdete vo fotogalérii obce – kultúra

Zoznam šalátov a nátierok, ktoré sme v spomínaný večer mali možnosť ochutnať:

Šaláty:

 • Cestovinový šalát
 • Grécky šalát
 • Kapustový šalát
 • Zemiakový šalát
 • Vajíčkový šalát
 • Mrkvový šalát
 • Tzatzikový šalát
 • Krabí šalát
 • Feferonkový šalát
 • Zeleninový šalát

Nátierky:

 • Bryndzová nátierka
 • Syrová nátierka
 • Rybacia nátierka
 • Škvarková nátierka
 • Tvarohová nátierka
 • Papriková nátierka
 • Mozarella nátierka
 • Tuniaková nátierka
 • Nivová nátierka
 • Vajičková nátierka

Turnaj málotriednych škôl v Kalši.

Dňa 1. júna sa v ZŠ Kalši odohral Turnaj málotriednych škôl vo vybíjanej (dievčatá) a vo futbale (chlapci). Samozrejme, že  sa zúčastnila aj naša škola, lebo tento turnaj má už 31 ročnú tradíciu.Vlani bol v Kazimíri.

Tím ZŠ Kazimír bol podporiť aj náš pán starosta.Síce sme nevyhrali, lebo dievčatá skončili na druhom a chlapci na treťom mieste, ale radosť zo slnečného športového dňa, kde si naši žiaci našli aj nových priateľov zo susedných málotriednych škôl a to z Breziny, Slivníka a z Kalše bola obrovská. Deti boli šťastné, lebo od firmy Fresh, ktorú na turnaji reprezentoval a zároveň bol aj sponzorom pán Ing. Miroslav Urban si odniesli aj rôzne sladkosti a prezentačné predmety.

Mikuláš v základnej škole Kazimír

Do ZŠ v Kazimíri zavítal 6.12.2011 dopoludnia Mikuláš. Nemal síce svoje klasické mikulášske oblečenie, ktoré ho symbolizuje, ale svojou postavou náš pán starosta Jozef Toma iste tak – trochu Mikuláša pripomínal. Avšak nielen svojou postavou, ale aj nádielkou sladkostí, ktoré priniesol našim žiakom, začo mu veľmi pekne ďakujeme a veríme, že pána starostu i obyvateľov Kazimíra zase potešia naši žiaci bohatou nádielkou vianočného programu, ktoré sa uskutoční dňa 18.12.2011 o 16.00 h v Kultúrnom dome v Kazimíri.