Preskočiť na obsah

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA KSK NA ROKY 2023-2027 (S VÝHĽADOM DO ROKU 2030) – SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Zverejnené
15. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
15. mája 2024 − 4. júna 2024
Kategória

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice, v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03  Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 30.4.2024 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu  spolu s návrhom strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a Návrh strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ sú zverejnené na webovej stránke obce Stretava v sekcii „Úradná tabuľa“ ako aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne

Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26  Košice, 10. poschodie, č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Prílohy

Žiadne prílohy.