Preskočiť na obsah

Kazimírčania v rokoch 1968 – 1989

Zverejnené 11.1.2021.

Kategória

1968

V noci z 20. na 21. 8. 1968 bola po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy obsadená maďarskou armádou stanica Národnej bezpečnosti v Kazimíri. Bezprostredne po obsadení stanice maďarskí vojaci z obce odišli.
Sprievodným javom týchto udalostí bola dezinformovanosť ľudí a nákupná horúčka, v priebehu ktorej občania vyplienili miestne obchody.

1968

MNV v obci zostal v priebehu i po roku 1968 v pôvodnom zložení. Radu MNV tvorili: Jarmila Cibáková /predsedníčka MNV/, Mikuláš Barna /tajomník MNV/, Žofia Sováková, Irena Segulová, Michal Farkaš, Mikuláš Pavai, Ladislav Tomko, Michal Zamba a Barbora Zambová. Pri MNV pracovali komisie: poľnohospodárstva a výstavby /predseda Mikuláš Pavai, tajomníčka Mária Tomová/, školsko-kultúrna /predseda Michal Farkaš, tajomníčka Mária Timková/, plánovacia a finančná /predseda Ladislav Tomko, tajomníčka Mária Mitrová/,  na ochranu verejného poriadku / predsedníčka Žofia Sováková, tajomník Mikuláš Barna/. V časti Malý Kazimír pôsobil päťčlenný občiansky výbor na čele s Michalom Zambom /predseda/ a Vojtechom Jozefim /tajomník/. MNV sídlil vo vlastnej budove po bývalom notárskom úrade, v ktorej boli kancelárie, zasadačka, obradná sieň, matrika, miestny rozhlas, archív, požiarna zbrojnica a pošta. Do matričného úradu v Kazimíri patrili aj Brezina a Byšta.

1969

V máji 1969 bol vytvorený Obvodný úrad národných výborov pre Michaľany, Kazimír, Byštu, Lastovce  a Veľaty, ktorého sídlom boli Michaľany.
Na čele hospodárstva ŠM  bol roku 1969 Mikuláš Takáč. Hospodárstvo malo 994 hektárov, z toho 885 ha poľnohospodárskej pôdy. Plánované úlohy v rastlinnej a živočíšnej výrobe neplnilo

1970

Po sčítaní obyvateľstva v roku 1970 mal Kazimír 932 obyvateľov, z toho 462 mužov a 470 žien. Obec tvorilo 238 domov. Podstatne vzrástla životná úroveň a vybavenosť domácností. Občania vlastnili 174 televíznych  prijímačov, 164 rádií, 7 áut a elektrické spotrebiče v každom dome. Jedna tretina domácností mala aj plynové spotrebiče.
V júli 1970 bola uvedená do prevádzky nová predajňa Jednoty s pohostinstvom. Pôvodná predajňa bola určená na predaj chleba a pečiva.
Každoročne sa pri pamätníku na Byšte konali okresné oslavy SNP. Pamätník a pomník na cintoríne v Byšte pripomína tragickú smrť päťčlenného spravodajského výsadku do okolia Byšty koncom augusta 1944.

1971

Vo voľbách 26. – 27. 11. 1971 sa stali členmi rady MNV títo občania: Jarmila Cibáková /predsedníčka MNV/, Michal Horňák /tajomník MNV/, Mária Mitrová, Žofia Sováková, Andrej Pokrivňák, Ľudovít Horváth a Ján Heršman. Na čele plánovaco-finančnej komisie MNV bol Ing. Michal Pavai, komisie ochrany verejného poriadku Vojtech Tomko. Občianskemu výboru v časti Malý Kazimír predsedal Andrej Zamba, členmi boli Ján Michalko, Anna Asoňová. Jozef Zamba a Ján Cibák.
V roku 1971 bola uskutočnená generálna oprava budovy MNV /22 tis. Kčs/, zakúpených 100 ks stoličiek do miestneho kina /21 tis. Kčs/, úprava parku a verejného priestranstva občanmi v hodnote 50 tis. Kčs.

1972

Matrikárkou obce sa začiatkom februára 1972 stala Mária Širotníková z Michalian. Pri matričnom obvode pracoval zbor pre občianske záležitosti, ktorého predsedom bol Ladislav Farkaš.
Plnenie volebného programu obce sa realizovalo rekonštrukciou verejného osvetlenia roku 1972 v hodnote 213 617 Kčs, výstavbou chodníkov za 50 tis. Kčs a dláždením priekop z materiálu Okresnej správy ciest v Trebišove. 

1973

ýstavba montovanej materskej školy pre 60 detí s celodennou prevádzkou sa začala 21. 11. 1972. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 3. 9. 1973 v prekrásnom prostredí miestneho parku s investičným nákladom 1,2 mil. Kčs. Uskutočnila sa tiež stredná oprava ZDŠ v hodnote 20 tis. Kčs. Nákladom 80 tis. Kčs bola roku 1973 vybudovaná požiarna zbrojnica.

1973

V roku 1973 sa spojilo hospodárstvo Kazimír a Michaľany v rámci Štátneho majetku, n.p. Michaľany. Vedúcim hospodárstva v Kazimíri sa stal Mikuláš Širotník. 

1974

V roku 1974 sa k hospodárstvu Kazimír pripojila aj Byšta. Tento stav netrval dlho, pretože v roku 1976 sa hospodárstvo Kazimír oddelilo od Michalian a jeho vedúcim sa stal Jozef Prega. Za celé toto obdobie sa nachádzalo hospodárstvo vo finančnej strate. Až v roku 1982, keď sa vedúcim hospodárstva stal Ing. Juraj Vaľo boli dosahované oveľa lepšie hospodárske výsledky.

1974

Počas osláv 30. výročia oslobodenia obce 17. 12. 1974 boli ocenení účastníci protifašistického odboja Michal Ciberej st.,  Michal Ilavský, Ján Rudík, Andrej Cibák a Ján Zamba.

1976

Vo voľbách, ktoré sa konali 22. 10. 1976 boli do MNV zvolení títo poslanci: Jarmila Cibáková /predsedníčka MNV/, Michal Horňák /tajomník MNV/, Ján Heršman, Vojtech Tomko, Jozef Toma, Mária Mitrová, Anna Husárová, Andrej Pokrivňák, Ján Rudík, Žofia Sováková, Ing. Milan Pavai, Milan Takáč, Marta Staurovská, Ján Michalko, Helena Husárová, Ján Hörčík. Z obce bol zvolený poslanec do KNV Andrej Demko. Administratívnou silou na MNV bola Jolana Sarvašová.

1976

Zlepšené hospodárske výsledky roku 1976 dosiahlo hospodárstvo ŠM v rastlinnej i živočíšnej výrobe. Boli prekročené stavy hospodárskych zvierat vo všetkých ukazovateľoch. V rastlinnej výrobe    boli prekročené hektárové výnosy pšenice /42 q/ a repky ozimnej /19,39 q/. Neboli dosiahnuté plánované hektárové výnosy jačmeňa / iba  25,92 q/.

1976

Kultúrny dom, postavený v akcii „Z“,  bol slávnostne otvorený 8. 8. 1976. Bol to na túto dobu dôstojný stánok kultúry, akého v okolí nebolo. Mal svadobku pre 300 ľudí, kuchyňu, kinosálu pre 200 osôb, šatňu, agitačnú miestnosť a  sociálne zariadenia. Hodnota realizovaného diela bola 1 200 tis. Kčs.

1977

V roku 1977 vznikla pri ZO SZŽ spevácka skupina, ktorá účinkovala so scénkou Priadky a ľudovými piesňami na oslavách MDŽ v obci 6. 3. 1977 a  na prvomájových oslavách v Trebišove. Jej členka boli: P. Rudíková, T. Tomková, M. Mannová, M. Serbinová, M. Bačová, M. Nechtilová, Z. Stropaiová, M. Kondášová, A. Farkašová, H. Pokrivňáková, T. Trojová, J. Andrejková, A. Chomišáková a iné.

1977

V rámci akcie „Z“ boli roku 1977 ukončené a vyasfaltované chodníky cez celú obec, miestne komunikácie v dĺžke 1600 metrov a v hodnote 250 tis. Kčs.  Bola tiež vybudovaná studňa na miestnom cintoríne. V rámci služieb obyvateľstvu bola v obci otvorená zberňa šatstva v starej budove Jednoty.
Rozšírila sa obchodná sieť v obci, ktorú tvorili predajne Jednoty  so zmiešaným tovarom /vedúca Anna Baňasová/, hostinec Pod dubom /vedúca Zuzana Takáčová, predavačka Anna Husárová/, predajňa chlieb, mlieko /vedúca Mária Hudačková/, mäso /vedúca Helena Husárová/.

1977

Prívalové dažde mali pre obec tragické následky. Strecha nového kultúrneho domu bola zničená búrkou 31. 7. 1977. Poškodená bola aj strecha na kostole, strechy rodinných domov štyroch občanov a kravín K-96 na hospodárstve ŠM. Vážne škody vznikli aj na chránených stromoch v miestnom parku.
Hospodárstvo ŠM na čele s vedúcim Mikulášom Širotníkom z Michalian stále nedosahovalo plánované výsledky hrubej poľnohospodárskej produkcie v  rastlinnej výrobe.  V živočíšnej výrobe sa zameriavalo v roku 1977 na chov dojníc, mladého hovädzieho dobytka, prasníc a ošípaných na výkrm.

1977

Od roku 1977 sa v obci každoročne uskutočňovali slávnostné rozlúčky s brancami nastupujúcimi na vojenskú základnú službu. Dobre  pracoval aj klub mládeže v budove starej materskej školy v časti Malý Kazimír.

1978

V rámci akcie „Rozum do hrsti“ bola postavená  4. 7. 1978 montovaná predajňa zmiešaného tovaru pre časť obce Malý Kazimír v hodnote 150 tis. Kčs.
Pýchou obce bol chránený prírodno-krajinársky park na ploche 6 hektárov, ktorý tvoril časť bývalého zemepanského sídla s cudzokrajnými a domácimi drevinami i  krami. Na nádvorí zbúraného kaštieľa sa nachádzal obrovský agát biely, ktorý bol najstarším na Slovensku. O čistotu parku sa príkladne staral miestny občan Andrej Demko.
V roku 1978 sa narušila predchádzajúca štruktúra ŠM, n.p. Michaľany. Od Michalian sa oddelili hospodárstva v Kazimíri a Byšte. Vedúcim hospodárstva sa stal Jozef Prega z Luhyne. Hospodárstvo sa koncentrovalo na pestovanie obilnín /pšenica, jačmeň/, olejnín /repka ozimná/, okopanín /repa cukrová, repa krmná, zemiaky/, kukurice na zrno a siláž. Nepriaznivé klimatické podmienky počas žatevných prác ovplyvnili negatívne výsledky hospodárenia na tomto hospodárstve.

1979

Medzinárodnému  roku dieťaťa sa uskutočnila pre  deti miestnych škôl veselica v miestnom parku pri materskej škole 24. júna 1979.
Riaditeľkou základnej školy sa stala od 29. 1. 1979 Mária Maďarová z Čerhova. Základná škola mala v troch triedach v školskom roku 1978/1979  63 žiakov a 1979/1980  66 žiakov.

1981

Vo všeobecných voľbách do zastupiteľských zborov 5. 7. 1981 boli zvolení poslanci  MNV v obci. Predsedníčkou MNV sa stala Jarmila Borošová, tajomníkom František Fedorčák a ďalšími členmi rady MNV boli: Mária Mitrová, Michal Horňák, Vojtech Tomko, Žofia Sováková, Ján Šimko. Predsedom finančnej komisie sa stal Ing. Milan Pavai, ochrany verejného poriadku Michal Serbin a predsedom zboru pre občianske záležitosti Zuzana Stropkaiová. Predsedom občianskeho výboru v časti Malý Kazimír sa stal Ján Michalko.

1982

Problémy zásobovania v miestnych predajniach riešili Kazimírčania na výročnej schôdzi Jednoty SD 29. 1. 1982. Predsedom nového výboru Jednoty SD v obci sa stal Michal Horňák.
V obci sa aktivizovala činnosť detí v krúžku Mladých ochrancov hraníc.  Členovia krúžku zabezpečovali obhliadku štátnych hraníc, ale aj brigády na štátnom majetku počas žatevných prác.

1982

V roku 1982 pracovalo na hospodárstve ŠM 105 stálych zamestnancov s priemerným mesačným zárobkom 2154,- Kčs. Popri mesačnej mzde dostávali zamestnanci ŠM aj naturálie v obilí /8q ročne, podľa úrody/. ŠM hospodáril aj začiatkom 80-tych rokov s finančnou stratou.
Aktívnu činnosť vyvíjali v obci aj spoločenské organizácie. Československý červený kríž dosahoval dobré výsledky pri získavaní dobrovoľných darcov krvi. Novozvoleným predsedom bol Imrich Vašiga. Včelársky zväz v obci mal 11 členov so 130 včelstvami. Predsedom bol Pavol Dvorový st. Zväz drobnochovateľov mal 30 členov. Funkciu predsedu vykonával Ján Michalko.

1983

Aktívnu činnosť vyvíjala v prvej polovici 80-tych rokov aj telovýchovná Jednota ŠM Kazimír. Jej predsedom bol v tomto čase  Ján Hudačko. Mala dobrý futbalový oddiel, ktorý reprezentoval obec v III. B triede a roku 1983 obsadil 4. miesto. Futbalové družstvo dospelých vtedy tvorili: Pavol Fedor ml., Ladislav Rojtáš, Marián Adamčík, Jaroslav Čišňaj, Mikuláš Andrejko, Jaroslav Toma, Michal Jurko, Jaroslav Černej, Ján Smerek, Jaroslav Husár, Marián Chomišák a ďalší. Dorastenecké družstvo sa v tabuľke III. B triedy umiestnilo na 2. mieste. Športovci si brigádnickou činnosťou v spolupráci so ŠM oplotili ihrisko a osadili lavičky. Na výročnej členskej schôdzi TJ 4. 1. 1986 hodnotil jej predseda Ján Hudačko pozitívne  odovzdanie šatní pre futbalistov, vybudovaných svojpomocne s materiálnou pomocou ŠM.

1983

Rozpočet MNV bol v roku 1983 realizovaný takto: príjmy 383 948 Kčs, výdavky 368 699 Kčs. Jednorazová sociálna výpomoc bola vyplatená štyridsiatim dôchodcom v obci.

1985

Na výročnej členskej schôdzi  ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov hodnotil predseda Andrej Džupin 6. 10. 1985 výsledky práce a účasť na pietnom akte kladenia vencov k pamätníku SNP na Byšte.

1986

V druhej polovici 80-tych rokov dosahoval lepšie hospodárske výsledky aj ŠM v obci. Na kvalitatívnom raste mal podiel riaditeľ hospodárstva ŠM Ing. Juraj Vaľo. V roku 1986 bol plán  hrubej poľnohospodárskej  produkcie 11 783 tis. Kčs, skutočnosť 13 705 tis. Kčs. Úlohy boli splnené na 116 %. Štátny majetok skončil hospodársky rok so ziskom 672 tis. Kčs.

1986

Voľby do zastupiteľských zborov všetkých stupňov sa konali 23. – 24. 5. 1986 vo volebnej miestnosti na MNV. Po voľbách boli zvolení za poslancov MNV títo občania: Ľudmila Moskálová, Ján Janoško, František Fedorčák, Anna Remetová, Mária Tothová, Milan Takáč, Michal Horňák, Ján Šimko, Mária Mitrová, Jarmila Borošová, Vojtech Tomko, Ján Michalko, Štefánia Pavaiová, Mikuláš Barna, Mária Serbinová, Tibor Zamba a Pavol Janoško. Predsedníčkou MNV sa stala Jarmila Borošová, tajomníkom Ján Janoško a členmi rady MNV Vojtech Tomko, Ján Šimko, Ján Michalko, Mária Mitrová, Jozef Toma. Občiansky výbor v časti Malý Kazimír pracoval v zložení: Ján Michalko, predseda, Michal Horňák, tajomník, Štefan Fedorčák, Ján Peti, Pavlína Rudíková, Anna Asoňová.

1987

Jedným z prameňov poznania dejín obce bola aj obecná kronika. Dva diely tejto kroniky viedli nepretržite učitelia Pavol Dojčák, Mária Timková a Marta Staurovská.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ odpracovali občania pri zveľaďovaní miestnej zelene , čistení priekop, výsadbe okrasných stromkov a kríkov, udržiavaní parku, čistení miestnych potokov a pri iných prácach 34 tis. brigádnických hodín. V investičnej časti akcie „Z“ sa uskutočnila roku 1987 generálna oprava základnej školy a priestorov občianskeho výboru. V zmluvnom výkrme bol plán 71 tis. Kčs splnený až na 345 083,- Kčs.

1987

Ochrana štátnych hraníc Kazimír zaznamenala tri prípady narušenia štátnej hranice s Maďarskom.  K narušeniu dochádzalo najmä počas letnej turistickej sezóny, hlavne v kúpeľoch Byšta a jej okolí. Bol tiež zaznamenaný zvýšený pohyb vízových cudzincov. Obec Kazimír súťažila /1982-1987/ niekoľko rokov o titul Vzorná pohraničná obec SSR a dosahovala   veľmi priaznivé výsledky.

1987

Veľký význam z hľadiska predchádzania ťažkých následkov záplav mala regulácia potoka Izra. Preto celá obec privítala, keď 29. 12. 1987 bola ukončená regulácia tohto vodného toku v hodnote 1 200 tis. Kčs. Vydláždené koryto Izry esteticky zmenilo charakter obce. Reguláciu uskutočnilo povodie Bodrogu a Hornádu v Trebišove.

1987

Hospodárstvo ŠM    splnilo roku 1987 hrubú poľnohospodársku produkciu na 111,3 % /plán 12 960 tis. Kčs, skutočnosť 14 429 tis. Kčs/. Plán tržieb bol splnený na 117,14 % /plán 10 713 tis. Kčs, skutočnosť 12 554 tis. Kčs/.

1987

  V školskom roku 1986/1987  bolo 17 žiakov do miestnej ZŠ pričlenených z obce Byšta. Štvortriedna ZŠ mala 82 žiakov a dvojsmenné vyučovanie. Riaditeľom školy bol Bartolomej Širotník a kolektív učiteliek tvorili: Helena Štibelová, Miluša Dvorová a Eva Lazarová.  V škole pracovali štyri krúžky: technický, tanečný, šikovných rúk a zdravotnícky. Miestna materská škola, ktorej riaditeľkou bola Magdaléna Dolíková, mala 60 detí, ktoré viedli učiteľky Magdaléna Nagyová, Irena Pongrácová a Renáta Tóthová. Osobitnú tradíciu mali v škôlke oslavy Deda Mráza, ktoré sa konali každoročne za účastí detí a rodičov.

1988

V rámci predspartakiádnych aktivít privítali v Kazimíri 3. 7. 1988 102 účastníkov diaľkového spartakiádneho pochodu, ktorý išiel z Čiernej nad Tisou do Ašu. Bola to turistická akcia v rámci ČSS 1990.

1988

Hospodárstvo ŠM pokračovalo v pozitívnych výsledkoch hospodárenia. Hrubá poľnohospodárska produkcia bola prekročená roku 1988 o 3 978 tis. Kčs, čím bola úloha splnená na 132 %. Plánované výnosy 40 504 tis. Kčs boli prekročené na 47 848 tis. Kčs.  ŠM hospodáril na  výmere 1156 ha pôdy, z toho bolo 700 ha ornej, 380 ha lúk a 76 ha pasienkov. V žatve bol roku 1988 plán výroby 1244 t obilnín. V skutočnosti bolo vyrobených 1724 t, t.j. plnenie na 138,5 %. V živočíšnej výrobe bol dosiahnutý odchov 97 teliat na 100 kráv. Plán chovu oviec bol splnený na 140% /1300 jahniat, 82 q vlny/, hovädzieho dobytka na 116%, z toho dojníc na 100% a ošípaných na 107%. Hospodárstvo ŠM malo roku 1988 20 kolesových a pásových traktorov, štyri kombajny, jednu súpravu na cukrovú repu, jednu rezačku UNC – 060, nesené a závesné náradie k traktorom.

1989

akto vstupovala obec Kazimír do roku spoločenského prelomu 1989, ktorý mal aj pre ďalší vývoj obce značný význam a dosah.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ sa uskutočnila generálna oprava fasády a strechy materskej školy a údržba miestnej komunikácie za kultúrnym domom. Plánované príjmy 494 tis. Kčs MNV prekročil a dosiahol plnenie 519 430 Kčs.
Po odčlenení žiakov z Byšty do ZŠ v Michaľanoch   sa znížil počet tried v Kazimíri na dve s 57 žiakmi, ktorých vyučovali Bartolomej Širotník, riaditeľ školy a učiteľka Lazarová.