Preskočiť na obsah

Premeny poľnohospodárstva a vznik JRD v Malom a Veľkom Kazimíri

Zverejnené 11.1.2021.

Kategória

1950

V 50-tych rokoch začalo takmer päť rokov trvajúce obdobie agitácie malých a stredných roľníkov za vstup do JRD. Agitačné dvojice presviedčali roľníkov, aby plnili kontingenty, dodržiavali plánované stavy hospodárskych zvierat, plnili dodávky mlieka, vajec a mäsa na štátne zásobovanie. Stále tvrdší bol aj postih roľníkov – kulakov, ktorí boli považovaní za sabotérov výstavby socializmu. Viaceré roľnícke hospodárstva, ktoré neplnili kontingenty, boli vyhlásené za úpadkové. Aj na zakáľačky ošípaných sa vydávali zakáľacie listy a odovzdávali krupóny. Tento stav a nedostatok mäsa v domácnostiach spôsobil, že pomerne často dochádzalo k tzv. čiernym zakáľačkám.

1950

Do Veľkého i Malého Kazimíra prichádzali už v prvej polovici 50-tych rokov „presvedčovacie“ brigády, ktoré  robili kampaň za urýchlený vznik prípravných výborov JRD. Tak začal veľmi konfliktný proces kolektivizácie poľnohospodárstva, nazývaný tiež socializáciou dediny. Presvedčovanie do JRD bolo spojené s donucovacími aktivitami, zvyšovaním povinných dávok, represívnymi opatreniami voči členom rodiny, študujúcim deťom a pod. Zrieknutie sa generáciami predkov vypestovaného vzťahu k vlastníctvu pôdy nebolo vôbec jednoduchým problémom. Začiatky spoločného hospodárenia, sústreďovanie dobytka, výrobných nástrojov do spoločného majetku družstva bolo veľmi zložitým a konfliktným javom v obidvoch obciach. Roľníci len ťažko prekonávali generáciami zakorenené predstavy o majetkovej držbe, dedení pôdy a pôde – živiteľke.

1951

Prípravný výbor JRD vo Veľkom Kazimíri vznikol v roku 1951 a vstúpili doň bezzemkovia a niekoľkí robotníci. Družstvo hospodárilo na 26 ha pôdy s finančným nákladom 91 495 Kčs ročne v starej mene. Začínajúci družstevníci zápasili s veľkými materiálnymi i finančnými problémami a roku 1953 sa členská základňa znížila z 20 na 7 aktívnych členov. Prípravný výbor JRD sa rozpadol, neobrobených zostalo 41 ha pôdy a živočíšna výroba bola presunutá na iné JRD. Roľníci odmietli obrobiť ponúknutú pôdu z rozpadnutého menšinového JRD. Záväzky na seba prevzal MNV.

1956

Menšinové JRD v Malom Kazimíri vzniklo 11. 3. 1956. Jeho zakladateľmi boli Andrej Cibák a Jozef Sakalšega.

1958

Začiatkom roku 1958 bolo založené vo Veľkom i Malom Kazimíri celoobecné JRD, ktorého členmi sa stali všetci výkonní roľníci. Jeho členskú základňu tvorilo 108 roľníkov z Veľkého Kazimíra a 39 z Malého Kazimíra. Prvým predsedom JRD v Malom Kazimíri bol Jozef Sakalšega, ktorý túto funkciu vykonával do roku 1960, keď ho vystriedal Andrej Cibák. Správu JRD v Malom Kazimíri tvorili: Andrej Cibák, Anna Takáčová, Mikuláš Ihnát, Ján Asoň a Jozef Sakalšega. JRD v Malom Kazimíri hospodárilo roku 1960 na 213,53 ha poľnohospodárskej pôdy a malo 53 členov, z toho 35 stálych zamestnancov. Hodnota pracovnej jednotky s naturáliami bola 12,37 Kčs. Hrubá produkcia v rastlinnej výrobe dosiahla v roku 1960 285 551 Kčs a v živočíšnej 294 371 Kčs. Celková poľnohospodárska produkcia bola v uvedenom roku 679 922 Kčs, trhová 342 455 Kčs.

1958

Po vzniku celoobecného JRD vo Veľkom Kazimíri začiatkom roku 1958 sa na jeho čele vystriedali v priebehu roka Jozef Kondáš, Mikuláš Barna, Michal Ihnát a v závere roka opäť Mikuláš Barna, ktorý bol predsedom až do zlúčenia obidvoch družstiev.

1960

Správu  JRD vo Veľkom Kazimíri tvorili roku 1960 Mikuláš Barna, Michal Molnár, Ján Fecko, Jozef Kondáš, Ján Rendeš, Pavol Janoško a Irena Segulová. JRD vo V. Kazimíri hospodárilo na 636 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 465 ornej.  Členskú základňu tvorilo 108 členov. V rastlinnej výrobe vyprodukovalo v roku 1960 hodnotu 669 442 Kčs, v živočíšnej výrobe nedosiahlo plánované výsledky a nesplnilo  dodávky živočíšnych produktov štátu.

1961

Vo februári 1961 schválila členská základňa JRD v Malom a Veľkom Kazimíri zlúčenie družstiev, ktoré hospodárili v predchádzajúcich rokoch so značnou stratou. Predsedom zlúčeného JRD sa stal Andrej Cibák, podpredsedom Ján Fecko, agronómom Mikuláš Barna, vedúcim živočíšnej výroby Andrej Nízky, mechanizátorom Ján Bogdaň, účtovníkmi Mária Michalčíková a Mária Serbinová. Správu JRD tvorili: Andrej Cibák, Ján Fecko, Jozef Sakalšega, Juraj Počuvaj, Irena Segulová a Pavol Janoško.

1962

Ani zlúčené JRD nedosahovalo v rokoch 1961 a 1962 žiadúce hospodárske výsledky a jeho záverečné bilancie boli neradostné. K 1. 1. 1963 hospodárilo so stratou 548 339 Kčs. Predseda JRD Jozef Sakalšega a podpredseda Ján Fecko hľadali cesty k lepším výsledkom hospodárenia.