Preskočiť na obsah

Vývoj obcí Veľký a Malý Kazimír v rokoch 1948 – 1968

Zverejnené 11.1.2021.

Kategória

1947

V jeseni 1947 bolo cítiť aj v Trebišovskom okrese, že sa schyľuje k vládnej kríze, ktorá vyvrcholila vo februárových udalostiach v roku 1948. Predsedom MNV vo Veľkom Kazimíri bol v tomto čase Andrej Kondáš.  V súvislosti s februárovými udalosťami roku 1948 v ČSR došlo k zásadným zmenám i v zložení MNV vo Veľkom a Malom Kazimíri. MNV sa zmenili na dočasné miestne správne komisie /DMSK/. V obciach vznikli aj akčné výbory národného frontu, ktoré prevádzali očistu štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií.

1947

Jedinou väčšou akciou MNV v roku 1947 – 1948 bola oprava vojnou poškodenej cesty v obci, na ktorú dostal MNV finančné prostriedky v decembri 1947.
Snahou obce bolo využiť budovu kaštieľa na sociálne účely. Koncom októbra 1948 bol zriadený v kaštieli oblastný chudobinec, na čele ktorého stál riaditeľ Dodek.

1948

Na prvom zasadaní Akčného výboru národného frontu /AVNF/ v Malom Kazimíri bola 7. 3. 1948 zvolená DMSK v zložení: Andrej Zamba, roľník, predseda, Andrej Rendeš, roľník, podpredseda, Juraj Takáč, železničiar, tajomník. Členmi DMSK sa stali: Jozef Zamba /roľník/, Vincent Adamčík /železničiar/, Andrej Takáč /robotník/, Ján Zamba /roľník/. Jozef Fedorčák /roľník/, Michal Tomko /roľník/. Náhradníkmi boli: Ján Cibák /roľník/, Andrej Tóth /roľník/.

1948

Vo Veľkom Kazimíri sa 15. mája 1948 uskutočnilo zasadanie miestneho AV NF, na ktorom sa predsedom stal Pavol Begala, podpredsedom Andrej Mika a tajomníkom Ján Kondáš. DMSK vo Veľkom Kazimíri mala na čele Andreja Kondáša ml., podpredsedom bol Andrej Džupina a pokladníkom Ján Takáč.

1949

Pri MNV vo Veľkom Kazimíri pracovala roku 1949 miestna roľnícka komisia v zložení: Ján Mitro, Michal Baňacký, Andrej Džupin, Jozef Rojtáš, Ján Janoško. Náhradníkmi boli: Andrej Sovák, Ján Takáč a Andrej Bogdan ml. Táto komisia riešila problémy prideľovania rozparcelovanej pôdy grófa Berchtolda, poľnohospodárskej výroby a výkup cirkevnej pôdy. Dňa 3. 6. 1949 bolo vykúpených 15 hektárov a  4 áre poľnohospodárskej pôdy od rímskokatolíckej cirkvi vo Veľkom Kazimíri.

1948

Významné miesto v živote Veľkého Kazimíra malo potravné družstvo, ktorého novozvolený správny a dozorný výbor schválil ONV v Trebišove 30. januára 1948. V správnej rade tohto družstva pracovali: Pavol Begala, Andrej Sokira, Mikuláš Begala, Jozef Hudačko, Michal Rendeš. Dozorný výbor tvorili: Juraj Farkaš, Ján Toma, Michal Sovák, Ján Peti, Ondrej Onder a  Michal Kondáš.
MNV vo Veľkom Kazimíri mal k dispozícii naftový traktor Hoffer 40 HP, ktorý využíval v roku 1948 pre potreby  obce.
Na žiadosť riaditeľa Štátnej ľudovej školy vo Veľkom Kazimíri   Jozefa Fiľakovského zo 14. 3. 1948 o pridelenie pozemkov z parcelácie na výstavbu školy, detskej opatrovne, telovýchovných zariadení o rozlohe 1 ha, ako aj pozemkov pre účely osvetové /2500 m2/ a telovýchovné /35000 m2/,  reagoval AV NF. V odpovedi uviedol, že na požadované účely je dostatok priestorov v miestnom parku s lúkou.

1950

K ďalšej reorganizácii MNV vo Veľkom Kazimíri došlo 21. mája 1950. Predsedom MNV sa vtedy stal Ján Mitro /robotník/, podpredsedom Michal Sovák /cestár/. Členmi Rady MNV boli: Jozef Fiľakovský, riaditeľ školy, František Helmeci, kováč, Michal Baňacký, kolár, Andrej Perháč, robotník, Michal Molnár, roľník, Andrej Sovák, robotník, Štefan Vaľo, poštový úradník, Katarína Adamčíková, učiteľka, Vojtech Segul, krajčír, Andrej Rojtaš, roľník a iní. Toto zloženie MNV vytrvalo do ďalších volieb. 

1954

Z archívnych dokumentov datovaných v auguste 1954 je možné zistiť, že predsedom MNV vo Veľkom Kazimíri bol Ján Demko a  tajomníkom Mikuláš Lopuch.